வீரபத்திரர்

வீரபத்திரர் சுலோகம் துதி :

 1. ரௌத்ரம், ருத்ராவதாரம், சூதவக நயநம்
  ஊர்த்வ கேசம், சூதம்ஷ்ட்ரம்;
  பீமரூபம் கணகண வில சத்
  கண்ட மாலா க்வ்ருதம்;
  தக்ஷஸ்ய கர்வபங்கம், அஜமுக க்ருதம்,
  வீராட்ட ஹாசோந் முகம்;
  வந்தே லோகைக வீரம், த்ரிபுவநமதநம்
  சியாமலம் வீர பத்ரம் – த்யாயாமி.
 2. சத்துருவின் நிலைமைபெற்று தக்கன் மகம்
  அடும் நாளில், தலைமை சான்ற
  பத்து உருவம் பெறும் திருமால் முதலாய
  பண்ணவர் தம் படிவம் யாவும்,
  உய்த்து உருவுதனி வாள் கையுறு வாழ்க்கை
  பெற்ற உருத்திர மூர்ததி பொற்
  பத்திரை அன்புறு வீரபத்திரன் சித்
  துருவினையே பரவல் செய்வோம்.
  – பழைய காஞ்சிப்புராணம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.