வியாழன் (குரு) துதிகள்

குரு

ஓம் வ்ருஷபத்வஜாய வித்மஹே க்ருணி ஹஸ்தாய தீமஹி

தன்னோ குரு: ப்ரசோதயாத்

 

ஓம் சுராசார்யாய வித்மஹே வாசஸ்பத்யாய தீமஹி

தன்னோ குரு: ப்ரசோதயாத்

 

ஸ்ரீ குரு ஸ்தோத்ரம்

 

ப்ருஹஸ்பதி: ஸுராசார்யோ தயாவாந் ஶுபலக்ஷண:

லோகத்ரய குரு: ஸ்ரீமாந் ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வகோவித:                                  1

 

ஸர்வேஶ: ஸர்வதாபீஷ்ட: ஸர்வஜித் ஸர்வபீஜித:

அக்ரோதநோ முநிஶ்ரேஷ்டோ நீதிகர்த்தா குரு: பிதா                            2

 

விஶ்வாத்மா விஶ்வகர்த்தா ச விஶ்வயோநி ரயோநிஜ:

பூர்ப்புவஸ் ஸுவரோம் சைவ பர்த்தா சைவ மஹாபல:                        3

 

பஞ்சவிம்ஶதி நாமாநி புண்யாநி நியதாத்மநா

வஸதா நந்தபவநே விஷ்ணுநா கீர்த்திதாநி வை                                     4

 

ய: படேத் ப்ராதருத்தாய ப்ரயத்: ஸுஸமாஹித:

விபரீதோபி பகவாந் ப்ரீதி பவதி வை குரு:                                     5

 

ய: ஶ்ருணோதி குரு ஸ்தோத்ரம் சிரஞ்ஜீவேந் ந ஸம்ஶய:

ப்ருஹஸ்பதி க்ருதா பீடா ந கதாசித் பவிஷ்யதி                                       6

 

ஸ்ரீ குரு ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

 

 

 

ஸ்ரீ ப்ருஹஸ்பதி அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

 

ஓம் குரவே நம:  ஓம் குணவராய நம:  ஓம் கோப்த்ரே நம:  ஓம் கோசராய நம: ஓம் கோபதிப்ரியாய நம: ஓம் குணினே நம:  ஓம் குணவதாம் ஶ்ரேஷ்ட்டாய நம:  ஓம் குரூணாம் குரவே நம:  ஓம் அவ்யயாய நம: ஓம் ஜேத்ரே நம: 10

 

ஓம் ஜயந்தாய நம:  ஓம் ஜயதாய  நம:  ஓம் ஜீவாய நம:  ஓம் அனந்தாய நம: ஓம் ஜயாவஹாய நம: ஓம் ஆங்கீரஸாய நம:  ஓம் அத்வராஸக்தாய நம:  ஓம் விவிக்தாய  நம:  ஓம் அத்வர க்ருத்பராய நம: ஓம் வாசஸ்பதயே நம: 20

 

ஓம் வஶினே நம:  ஓம் வஶ்யாய நம:  ஓம் வரிஷ்ட்டாய நம:  ஓம் வாக் விசக்ஷணாய நம: ஓம் சித்தஶுத்திகராய நம: ஓம் ஸ்ரீமதே நம:  ஓம் சைத்ராய நம:  ஓம் சித்ரஶிகண்டிஜாய நம:  ஓம் ப்ருஹத்ரதாய நம: ஓம் ப்ருஹத்பானவே நம: 30

 

ஓம் ப்ருஹஸ்பதயே நம:  ஓம் அபீஷ்டதாய நம:  ஓம் ஸுராசார்யாய நம:  ஓம் ஸுராராத்யாய நம: ஓம் ஸுரகார்ய ஹிதங்கராய  நம: ஓம் கீர்வாண போஷகாய  நம:  ஓம் தன்யாய நம:  ஓம் கீஷ்பதயே நம:  ஓம் கிரிஶாய நம: ஓம் அனகாய நம: 40

 

ஓம் தீவராய நம:  ஓம் திஷணாய நம:  ஓம் திவ்யபூஷணாய நம:  ஓம் தேவபூஜிதாய நம: ஓம் தனுர்தராய நம: ஓம் தைத்யஹந்த்ரே நம:  ஓம் தயாஸாராய நம:  ஓம் தயாகராய நம:  ஓம் தாரித்ர்ய நாஶகாய நம:

ஓம் தக்ஷிணாயன ஸம்பவாய நம:  50

 

ஓம் தனுர்மீனாதிபாய நம:  ஓம் தேவாய நம:  ஓம் தனுர்பாணதராய நம: ஓம் ஹரயே நம: ஓம் ஆங்கீர ஸாப்த ஸஞ்ஜாதாய நம:  ஓம் ஆங்கீரஸ குலோத்பவாய நம:  ஓம் ஸிந்துதேஶாதிபாய நம:  ஓம் தீமதே நம: ஓம் ஸ்வர்ணகாய நம: ஓம் சதுர்புஜாய நம:  60

 

ஓம் ஹேமாங்கதாய நம:  ஓம் ஹேமவபுஷே நம:  ஓம் ஹேமபூஷண பூஷிதாய நம: ஓம் புஷ்ய நாதாய நம: ஓம் புஷ்ய ராக மணிமண்டன மண்டிதாய நம:  ஓம் காஶபுஷ்ப ஸமானாபாய நம:  ஓம் கலிதோஷ நிவாரகாய நம:  ஓம் இந்த்ராதி தேவேஶாய நம: ஓம் தேவதா பீஷ்டி தாயகாய நம: ஓம் அஸமானபலாய நம:  70

 

ஓம் ஸத்வகுண ஸம்பத் விபாவஸவே நம:  ஓம் பூஸுராபீஷ்டதாய நம:  ஓம் பூரியஶஸே நம: ஓம் புண்யவிவர்த்தனாய நம: ஓம் தர்மரூபாய நம:  ஓம் தனாத்யக்ஷாய நம:  ஓம் தனதாய நம:  ஓம் தர்ம பாலனாய நம: ஓம் ஸர்வவேதார்த்த தத்வஜ்ஞாய நம: ஓம் சர்வாபத் விநிவாரகாய நம: 80

 

ஓம் சர்வபாப ப்ரஶமனாய நம:  ஓம் ஸ்வமதானு கதாவராய நம:  ஓம் ரிக்வேதபாரகாய நம: ஓம் ருக்ஷராஶி மார்க்க ப்ரசாரகாய நம: ஓம் ஸதானந்தாய நம:  ஓம் ஸத்யஸந்தாய நம:  ஓம் ஸத்ய ஸங்கல்ப மானஸாய நம:  ஓம் ஸர்வாகமஜ்ஞாய நம: ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம: ஓம் ஸர்வவேதாந்த வித்வராய நம: 90

 

ஓம் ப்ரஹ்மபுத்ராய நம:  ஓம் ப்ராஹ்மணேஶாய நம:  ஓம் ப்ரஹ்மவித்யா விஶாரதாய நம: ஓம் ஸமானாதிக நிர்முக்த்தாய நம: ஓம் ஸர்வலோக வஶம்வதாய நம:  ஓம் ஸ்ஸுராஸுர கந்தர்வ வந்திதாய நம:  ஓம் ஸத்யபாஷணாய நம:  ஓம் ப்ருஹஸ்பதயே நம: ஓம் ஸுராசார்யாய நம: ஓம் தயாவதே நம: 100

 

ஓம் ஶுபலக்ஷணாய நம:  ஓம் லோகத்ரயகுரவே நம:  ஓம் ஸ்ரீமதே நம: ஓம் ஸர்வகாய நம: ஓம் ஸர்வதோவிபவே நம:  ஓம் ஸர்வேஶாய நம:  ஓம் ஸர்வதா துஷ்டாய நம:  ஓம் சர்வகாய நம:  108

 

ஓம் ஸர்வபூஜிதாய நம:   109

 

ஸ்ரீ ப்ருஹஸ்பதி அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சமாப்தா:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.