லலிதா த்யான ஸ்லோகங்கள்

த்யான ஸ்லோகங்கள்

 

ஸிந்தூராருணவிக்ரஹாம் த்ரிநயனாம் மாணிக்யமௌளிஸ்புரத்

தாராநாயக ஶேகராம் ஸ்மிதமுகீ மாபீநவ க்ஷோருஹாம்

பாணிப்யா மளிபூர்ண ரத்நசக்ஷகம் ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்

ஸௌம்யாம் ரத்நகடஸ்த ரக்தசரணாம் த்யாயேத் பராமம்பிகாம்

 

அருணாம் கருணாதரங்கி தாக்ஷீம் த்ருதபாஶாங்குஶ புஷ்பபாணசாபாம்

அணிமாதிபிராவ்ருதாம் மயூகை: அஹமித்யேவ விபாவயே பவாநீம்

த்யாயேத் பத்மாநஸ்தாம் விகஸிதவதநாம் பத்மபத்ராயதாக்ஷீம்

ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலித லஸத்தேம பத்மாம் வராங்கீம்

ஸர்வாலங்கார யுக்தாம் ஸததமபயதாம் பக்தநம்ராம் பவாநீம்

ஸ்ரீவித்யாம் ஶாந்தமூர்த்திம் ஸகலஸுர நுதாம் ஸர்வஸம்பத் ப்ரதாத்ரீம்

 

ஸகுங்கும விலேபனாம் அளிகசும்பி கஸ்தூரிகாம்

ஸமந்த ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாப பாஶாங்குஶாம்

அஶேஷ ஜநமோஹிநீம் அருணமால்ய பூஷாம்பராம்

ஜபாகுஸுமபாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம்

 

(ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாமம்)

 

அதிமதுர சாபஹஸ்தாம் அபரிமிதாமோத பாணஸௌபாக்யம்

அருணாமதிஶய கருணாம் அபிநவ குணஸுந்தரீம் வந்தே

 

(ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதி)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.