ருண விமோசந ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம்

ருண விமோசந ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம்

தேவதாகார்ய ஸித்யர்த்தம் ஸபாஸ்தம்ப ஸமுத்பவம்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே          1

 

லக்ஷ்ம்யாலிங்கித வாமாங்கம் பக்தாநாம் வரதாயகம்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே          2

 

ஆந்த்ரமாலாதரம் ச’ங்க சக்ராப்ஜாயுத தாரிணம்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே          3

 

ஸ்மரணாத் ஸர்வ பாபக்நம் கத்ரூஜ விஷநாச’நம்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே          4

 

ஸிம்ஹநாதேந மஹதா திக்தந்தி பயநாச’நம்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே          5

 

ப்ரஹ்லாத வரதம் ஸ்ரீச’ம் தைத்யேச்’வர விதாரிணம்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே          6

 

க்ரூரக்ரஹை: பீடிதாநாம் பக்தாநா மபயப்ரதம்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே          7

 

வேதவேதாந்த யஜ்ஞேச’ம் ப்ரஹ்மருத்ராதி வந்திதம்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே          8

 

ய இதம் படதே நித்யம் ருணவிமோசந  ஸம்ஜ்ஞிதம்

அந்ரூணி ஜாயதே ஸத்யோ தநம் சீக்ரமவாப்நுயாத்      9

 

இதி ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹபுராணே ருணவிமோச’ந

ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

 

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.