மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம்

மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம்

 

நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹாமாயே ஸ்ரீபீடே ஸுரபூஜிதே

ங்க சக்ர கதாஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே                     1

 

நமஸ்தே ருடாரூடே கோலாஸுர யங்கரி

ஸர்வபாப ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே                        2

 

ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வ வரதே ஸர்வதுஷ்ட யங்கரி

ஸர்வ து:க்கஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே                     3

 

ஸித்திபுத்திப்ரதே தேவி புக்திமுக்தி ப்ரதாயினி

மந்த்ரமூர்த்தே ஸதா தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே    4

 

த்யந்தரஹிதே தேவி ஆதிசக்தி மஹேச்வரி

யோஜே யோஸம்பூதே மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே                  5

 

ஸ்தூலஸூக்ஷ்ம மஹாரௌத்ரே மஹாக்தி மஹோரே

மஹாபாப ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே                       6

 

த்மாஸனஸ்திதே தேவி பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணி

பரமேசி ன்மாதர் மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே                           7

 

ச்வேதாம்ரே தேவி நானாலங்கார பூஷிதே

த்ஸ்திதே ஜன்மாதர் மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே                   8

 

ஏக காலம் படேந்நித்யம் மஹாபாப விநானம்

த்விகாலம் ய: படேந்நித்யம் தான்ய ஸமன்வித:

த்ரிகாலம் ய: படேந்நித்யம் மஹாத்ரு விநானம்

மஹாலக்ஷ்மீர் வேந்நித்யம் ப்ரஸன்னா வரதா சுபா

 

இதி இந்த்ரக்ருத மஹாலக்ஷ்மியஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.