புதன் துதிகள்

புதன்

ஓம் கஜத்வஜாய வித்மஹே சு’க ஹஸ்தாய தீமஹி

தன்னோ: புத: ப்ரசோதயாத்

 

ஓம் ஆத்ரேயாய வித்மஹே ஸோமபுத்ராய தீமஹி

தன்னோ: புத: ப்ரசோதயாத்

 

ஸ்ரீ புத ஸ்தோத்ரம்

 

அஸ்ய ஸ்ரீ புதஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய, வஸிஷ்டரிஷி: அநுஷ்டுப் ச்சந்த: புதோ தேவதா புதக்ரஹ ப்ரீத்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

 

புஜைஶ் சதுர்ப்பிர் வரதாபயாஸி கதா வஹந்தம் ஸுமுகம் ப்ரஸந்நம்

பீதப்ரதம் சந்த்ரஸுதம் ஸுரேட்யம் ஸிம்ஹே நிஷண்ணம் புதமாஶ்ரயாமி1

 

பீதாம்பர: பீதவபு: பீதத்வஜ ரதஸ்த்தித:

பீயூஷரஶ்மி தநய: பாது மாம் ஸர்வதா புத:                                                            2

 

ஸிம்ஹவாஹம் ஸித்தநுதம் ஸௌம்ய ஸௌம்ய குணாந்விதம்

ஸோமஸூநும் ஸுரார்த்யம் ஸர்வதம் ஸௌம்யமா ஶ்ரயே              3

 

புதம் புத்தி ப்ரதாதாரம் பாண பாணாஸ நோஜ்வலம்

புத்ரப்ரதம் பீதிஹரம் பக்த பாலந மாஶ்ரயே                                                        4

 

ஆத்ரேய கோத்ர ஸஞ்ஜாதம் ஆஶ்ரிதார்தி நிவாரணம்

ஆதிதேய குலாராத்யம் ஆஶுஸித்தித மாஶ்ரயே                                               5

 

கலாநிதி தநூஜாதம் கருணாரஸ வாரிதிம்

கல்யாண தாயிநம் நித்யம் கந்யா ராஶ்யதிபதிம் பஜே                                     6

 

மந்தஸ்மித முகாம்போஜம் மந்மதாயுத ஸுந்தரம்

மிதுநாதீஶ மநகம் ம்ருகாங்க தநயம் பஜே                                                             7

 

 

சதுர்ப்புஜம் சாருரூபம் சராசர ஜகத் ப்ரபும்

சர்ம கட்கதரம் வந்தே சந்த்ர க்ரஹ தநூத்பவம்                                                    8

 

பஞ்சாஸ்ய வாஹநகதம் பஞ்சபாதக நாஶநம்

பீதகந்தம் பீதமால்யம் புதம் புத தநும் பஜே                                                           9

 

புத ஸ்தோத்ர மிதம் குஹ்யம் வஸிஷ்டே நோதிதம் புரா

ய: படேச் ஸ்ருணுயாத் வாபி ஸர்வாபீஷ்ட மவாப்நுயாத்                                  10

 

ஸ்ரீ புத ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

 

ஸ்ரீ புதாஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

 

ஓம் புதாய நம:  ஓம் புதார்ச்சிதாய நம:  ஓம் ஸௌம்யாய நம:  ஓம் ஸௌம்யசித்தாய நம: ஓம் ஶுபப்ரதாய நம: ஓம் த்ருடவ்ரதாய நம:  ஓம் த்ருடஃபலாய நம:  ஓம் ஶ்ருதி ஜால ப்ரபோதகாய நம:  ஓம் ஸத்யவாஸாய நம: ஓம் ஸத்யவசஸே நம: 10

 

ஓம் ஶ்ரேயஸாம்பதயே நம:  ஓம் அவ்யயாய நம:  ஓம் ஸோமஜாய நம:  ஓம் ஸுகதாய நம: ஓம் ஸ்ரீமதே நம: ஓம் ஸோமவம்ஶ ப்ரதீபகாய நம:  ஓம் வேதவிதே நம:  ஓம் வேத தத்வஜ்ஞாய நம:  ஓம் வேதாந்தஜ்ஞான பாஸ்வராய நம: ஓம் வித்யாவிசக்ஷண விதுவே நம: 20

 

ஓம் வித்வத் ப்ரீதிகராய நம:  ஓம் ருஜவே நம:  ஓம் விஶ்வானுகூல ஸஞ்சாரிணே நம:  ஓம் விஶேஷ விநயாந்விதாய நம: ஓம் விவிதாகம சாரஜ்ஞாய நம: ஓம் வீர்யவதே நம:  ஓம் விகதஜ்வராய நம:  ஓம் த்ரிவர்க்க ஃபலதாய நம:  ஓம் அனந்தாய நம: ஓம் த்ரிதஶாதிப பூஜிதாய நம: 30

 

ஓம் புத்திமதே நம:  ஓம் பஹுஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய  நம:  ஓம் பலினே நம:  ஓம் பந்தவிமோசனாய நம: ஓம் வக்ராதி வக்ரகமனாய நம: ஓம் வாஸவாய நம:  ஓம் வஸுதாதிபாய நம:  ஓம் ப்ரஸாதவதனாய நம:  ஓம் வந்த்யாய நம: ஓம் வரேண்யாய நம: 40

 

ஓம் வாக்விலக்ஷணாய நம:  ஓம் ஸத்யவதே நம:  ஓம் ஸத்யஸங்கல்பாய நம:  ஓம் ஸத்யஸந்தாய நம: ஓம் ஸதாதராய நம: ஓம் ஸர்வரோக ப்ரஶமனாய நம:  ஓம் ஸர்வ ம்ருத்யு நிவாரகாய நம:  ஓம் வாணிஜ்ய நிபுணாய நம:  ஓம் வஶ்யாய நம: ஓம் வாதாங்கினே நம: 50

 

ஓம் வாதரோகஹ்ருதே நம:  ஓம் ஸ்த்தூலாய நம:  ஓம் ஸ்தைர்ய குணாத் யக்ஷாய நம:  ஓம் ஸ்த்தூல ஸூக்ஷ்மாதி காரணாய நம: ஓம் அப்ரகாஶாய  நம: ஓம் ப்ரகாஶாத்மனே நம:  ஓம் கனாய நம:  ஓம் கனகபூஷணாய நம:  ஓம் விதிஸ்துத்யாய நம: ஓம் விஶாலாக்ஷாய நம: 60

 

ஓம் வித்வஜ்ஜன மனோஹராய நம:  ஓம் சாருஶீலாய  நம:  ஓம் ஸ்வப்ரகா ஶாய  நம:  ஓம் சபலாய நம: ஓம் ஜிதேந்த்ரியாய நம: ஓம் உதங்முகாய நம:  ஓம் மகாஸக்தாய நம:  ஓம் மகதாதிபதயே நம:  ஓம் ஹரயே நம: ஓம் ஸௌம்ய வத்ஸர ஸஞ்ஜாதாய நம: 70

 

ஓம் ஸோமப்ரியகராய நம:  ஓம் ஸுகினே நம:  ஓம் ஸிம்ஹாதிரூடாய நம:  ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம: ஓம் ஶிகிவர்ணாய நம: ஓம் ஶிவங்கராய நம:  ஓம் பீதாம்பராய நம:  ஓம் பீதவபுஷே நம:  ஓம் பீதச்சத்ர த்வஜாஞ்சிதாய நம: ஓம் கட்கஶர்மதராய நம: 80

 

ஓம் கார்யகர்த்ரே நம:  ஓம் கலுஷஹாரகாய நம:  ஓம் ஆத்ரேய கோத்ரஜாய நம:  ஓம் அத்யந்த விநயாய நம: ஓம் விஶ்வபாவனாய நம: ஓம் சாம்பேயபுஷ்ப ஸங்காஶாய நம:  ஓம் சாரணாய நம:  ஓம் சாருபூஷணாய நம:  ஓம் வீதராகாய நம: ஓம் வீதபயாய நம: 90

 

ஓம் விஶுத்த கனகப்ரியாய நம:  ஓம் பந்துப்ரியாய நம:  ஓம் பந்துமுக்தாய நம:  ஓம் பாணமண்டல ஸம்ஶ்ரிதாய நம: ஓம் அர்க்கேஶான நிவாஸ ஸ்த்தாய நம: ஓம் தர்க்கஶாஸ்த்ர விஶாரதாய நம:  ஓம் ப்ரஶாந்தாய நம:  ஓம் ப்ரீதிஸம்யுக்தாய நம:  ஓம் ப்ரியக்ருதே நம: ஓம் ப்ரியபாஷணாய  நம: 100

 

ஓம் மேதாவினே நம:  ஓம் மாதவாஸக்தாய நம:  ஓம் மிதுனாதிபதயே நம:  ஓம் ஸுதியே நம: ஓம் கன்யாராஶி ப்ரியாய நம: ஓம் காமப்ரதாய நம:  ஓம் கனகஃபலாஶாய நம:  ஓம் புதக்ரஹாய நம:  108

 

ஸ்ரீ புத அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சமாப்தா:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.