தேவி நமகம்

தேவி நமகம்

 

ண்டா சூல ஹலானி ங்க முஸலே சக்ரம் னு: ஸாயகம்

ஹஸ்தாப்ஜைர் தததீம் னாந்த விலஸச் சீதாம்சுதுல்ய ப்ரபாம்

கௌரீதேஹ ஸமுத்பவாம் த்ரிஜதா மாதாபூதாம் மஹா

பூர்வா மத்ர ஸரஸ்வதீ மனுஜே சும்பாதி தைத்யார்த்தினீம்

 

நமோதேவ்யை மஹாதேவ்யை சிவாயை ஸததம் நம:

நம: ப்ரக்ருத்யை பத்ராயை நியதா ப்ரணதாஸ்மதாம்

 

ரௌத்ராயை நமோ நித்யாயை கௌர்யை தாத்ர்யை நமோ நம:

ஜ்யோத்ஸ்நாயை சேந்துரூபிண்யை ஸுகாயை ஸததம் நம:

 

கல்யாண்யை ப்ரணதாம் வ்ருத்யை ஸித்யை கூர்ம்யை நமோ நம:

நைர்ருத்யை பூப்ருதாம் லக்ஷ்ம்யை சர்வாண்யை ஸததம் நம:

 

துர்காயை துர்கபாராயை ஸாராயை ஸர்வகாரிண்யை நம:

க்யாத்வை ததைவ க்ருஷ்ணாயை தூம்ராயை ஸததம் நம:

 

அதிஸௌம்யாதி ரௌத்ராயை நதாஸ்தஸ்யை நமோ நம:

நமோ ஜகத்ப்ரதிஷ்டாயை தேவ்யை க்ருத்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு விஷ்ணுமாயேதி சப்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு சேதனே த்யபி தீயதே

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு புத்திரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு  நித்ராரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு க்ஷுதாரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு ச்சாயாரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு சக்திரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு த்ருஷ்ணா ரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு க்ஷாந்திரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு ஜாதிரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு லஜ்ஜாரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு சாந்திரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு ஶ்ரத்தாரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு காந்திரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு லக்ஷ்மீரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு வ்ருத்திரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு ஸ்ம்ருதிரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு தயாரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு துஷ்டிரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு மாத்ருரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

யாதேவீ ஸர்வபூதேஷு ப்ராந்திரூபேண ஸம்ஸ்திதா

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

இந்த்ரியாணா மதிஷ்டாத்ரீ பூதானாஞ் சாகிலேஷுயா

பூதேஷு ஸததம் தஸ்யை வ்யாப்தை தேவ்யை நமோ நம:

 

ச்சிதிரூபேண யாக்ருத்ஸ்ன மேதத் வ்யாப்யஸ்திதா ஜகத்

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம:

 

ஸ்துதா ஸுரை: பூர்வமபீஷ்ட ஸம்ச்ரயாத் ததா ஸுரேந்த்ரேன தினேஷுஸேவிதா

கரோது ஸாந: சுபஹேது ரீச்வரீ சுபாநி பத்ராண்யபிஹந்து சாபத:

யா ஸாம்ப்ரதம் சோத்த ததைத்ய

தாபிதைரஸ்மாபிரீசா ச ஸுரைர் நமஸ்யதே யா ச ஸ்ம்ருதா தத்க்ஷணமேவ

ஹந்தி ந: ஸர்வாபதோ பக்திவிநம்ர மூர்த்திபி

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.