தச திக்பாலகர்

தச திக்பாலகர்

 

பூர்வச்யாம்கிழக்கில்இந்த்ரன்  ஓம் லம் இந்த்ராயை நம:

ஆக்னேயேதென்கிழக்கில்அக்னி ஓம் ரம் அக்னயே நம:

தக்ஷிணஸ்யாம்தெற்கில்யமன் ஓம் யம் யமாய நம:

நைர்ருத்யாம்தென்மேற்கில்நிருருதி ஓம் க்ஷம் நிருருதயே நம:

பச்சிமாயாம்மேற்கில்வருணன் ஓம் வம் வருணாய நம:

வாயவ்யாம்வடமேற்கில்வாயு ஓம் யம் வாயவே நம:

உத்தரஸ்யாம்வடக்கில் – (ஸோமன்) குபேரன் ஓம் ஸம் ஸோமாய (குபேராய) நம:

ஈசான்யாம்வடகிழக்கில்ஈசானன் ஓம் ஹம் ஈசானாய நம:

மேற்கிற்கும் தென்மேற்குக்கும் நடுவே ஓம் ஹ்ரீம் அனந்தாய நம:

கிழக்கிற்கும் வடகிழக்குக்கும் நடுவே ஓம் ஆம் ப்ரஹ்மணே நம:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.