சூரியன் துதிகள்

ஸூர்யன்

ஓம் அச்’வத்வஜாய வித்மஹே பாச’ ஹஸ்தாய தீமஹி

தன்ன: ஸூர்ய: ப்ரசோதயாத்

 

ஓம் பாஸ்கராய வித்மஹே மஹத்யுதிகராய தீமஹி

தன்ன: ஸூர்ய: ப்ரசோதயாத்

 

ஸ்ரீ ஸூர்ய கவசம்

 

(தினமும் பாராயணம் செய்ய எந்த நோயும் தீரும்; அணுகாது)

 

ஶ்ருணுஷ்வ முநிஶார்தூல ஸூர்யஸ்ய கவசம் ஶுபம்

ஶரீராரோக்யதம் திவ்யம் ஸர்வஸௌபாக்ய தாயகம்                                      1

 

தேதீப்யமாநமுகுடம் ஸ்புரந் மகர குண்டலம்

த்யாத்வா ஸஹஸ்ரகிரணம் ஸ்தோத்ரமேத துதீரயேத்                                      2

 

ஶிரோ மே பாஸ்கர: பாது லலாடம் மே(அ)மிதத்யுதி:

நேத்ரம் திநமணி: பாது ஶ்ரவணே வாஸரேஶ்வர:                                               3

 

க்ராணம் கர்மக்ருணி: பாது வதநம் வேதவாஹந:

ஜிஹ்வாம் மே மாநத: பாது கண்டம் மே ஸுரவந்தித:                                         4

 

ஸ்கந்தௌ ப்ரபாகர: பாது வக்ஷ: பாது ஜநப்ரிய:

பாது பாதௌ த்வாதஶாத்மா சர்வாங்கம் ஸகலேஶ்வர:                                  5

 

ஸூர்யரக்ஷாத்மகம் ஸ்தோத்ரம் லிகித்வா பூர்ஜபத்ரகே

ததாதி ய: கரே தஸ்ய வஶகா: ஸர்வஸித்தய:                                                         6

 

ஸுஸ்நாதோ யோ ஜபேத் ஸம்யக் யோ(அ)தீதே ஸ்வஸ்த மாநஸ:

ச ரோக முக்தோ தீர்க்காயு: ஸுகம் புஷ்டிம் ச விந்ததி                           7

 

***

 

ஸ்ரீ ஆதித்ய ஹ்ருதய ஸ்தோத்ரம்

 

மம சிந்தித மநோரத அவாப்த்யர்த்தம் ஆதித்யஹ்ருதய ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே

 

பூர்வ ந்யாஸம்:

அஸ்ய ஸ்ரீ ஆதித்யஹ்ருதய ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய அகஸ்த்யோ பகவான் ரிஷி: அனுஷ்டுப்ச்சந்த:  ஆதித்யஹ்ருதய பூத: பகவான் ப்ரஹ்மா தேவதா நிரஸ்தா அசே’ஷ விக்னதயா ப்ரஹ்ம வித்யா ஸித்தௌ ஸர்வத்ர ஜயஸித்தௌ ச ஜபே விநியோக:

 

ரஶ்மிமதே பீஜம் ஸூர்யாய ஶக்தி: நம: கீலகம்

ஸர்வத்ர ஜயஸித்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

 

கர ந்யாஸம்:

ரச்’மிமதே அங்குஷ்ட்டாப்யாம் நம:  ஸமுத்யதே தர்ஜனீப்ப்யாம் நம:

தேவாஸுர நமஸ்க்ருதாய மத்யமாப்யாம் நம:

விவஸ்வதே அநாமிகாப்ப்யாம் நம: பாஸ்கராய கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:

புவனேச்’வராய கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

 

அங்க ந்யாஸம்:

ரச்’மிமதே ஹ்ருதயாய நம:  ஸமுத்யதே சி’ரஸே ஸ்வாஹா

தேவாஸுர நமஸ்க்ருதாய சி’காயை வஷட்

விவஸ்வதே கவசாய ஹும்  பாஸ்கராய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்

புவனேச்’வராய அஸ்த்ராயஃபட்  பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்பந்த:

 

த்யானம்:

ப்ரத்நஸ்ய விஷ்ணோரூபம்ச ஸத்யர்த்தஸ்ய ச ப்ரஹ்மண:

அம்ருதஸ்ய ச ம்ருத்யோஶ்ச ஸூர்யம் ஆத்மாநமீமஹி

 

ஜயது ஜயது ஸூர்யம் ஸப்தலோகைக தீபம்

கிரணம்ருதித தாப: ஸர்வது: கஸ்ய ஹர்த்தா

அருண கிரணகம்யஶ்சாதி ராதித்ய மூர்த்தி:

பரம பரம திவ்ய: பாஸ்கரஸ் தம் நமாமி

 

பஞ்சபூஜா:

 

லம் – ப்ரிதிவ்யாத்மனே கந்தம் ஸமர்ப்பயாமி

ஹம் – ஆகாஶாத்மனே புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி

யம் – வாய்வாத்மனே தூபம் ஆக்ராபயாமி

ரம் – வஹ்ன்யாத்மனே தீபம் தர்ஶயாமி

வம் – அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் நிவேதயாமி

ஸம் – ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாராந் ஸமர்ப்பயாமி

 

ஆதித்ய ஹ்ருதய ப்ராரம்ப:

 

ததோ யுத்தபரிச்’ராந்தம் ஸமரே சிந்தயா ஸ்த்திதம்

ராவணம் சாக்ரதோ த்ருஷ்ட்வா யுத்தாய ஸமுபஸ்திதம்                     1

 

தைவதஶ்ச ஸமாகம்ய த்ரஷ்டு மப்யாகதோ ரணம்

உபாகம்யா ப்ரவீத் ராமம் அகஸ்த்யோ பகவாந் ரிஷி:                           2

 

ராம ராம மஹாபாஹோ ஶ்ருணு குஹ்யம் ஸநாதநம்

யேந ஸர்வாநரீந் வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி                              3

 

ஆதித்யஹ்ருதயம் புண்யம் ஸர்வஶத்ரு விநாஶநம்

ஜயாவஹம் ஜபேந்நித்யம் அக்ஷய்யம் பரம்ம் ஶிவம்                              4

 

ஸர்வமங்கள மாங்கள்யம் ஸர்வபாப ப்ரணாஶநம்

சிந்தாஶோக ப்ரஶமநம் ஆயுர்வர்தந முத்தமம்                                        5

 

ரஶ்மிமந்தம் ஸமுத்யந்தம் தேவாஸுர நமஸ்க்ருதம்

பூஜயஸ்வ விவஸ்வந்தம் பாஸ்கரம் புவனேஶ்வரம்                                6

 

ஸர்வதேவாத்மகோ ஹ்யேஷ தேஜஸ்வீ ரஶ்மிபாவந:

ஏஷ தேவாஸுரகணாந் லோகாந் பாதி கபஸ்திபி:                                  7

 

ஏஷ ப்ரஹ்மா ச விஷ்ணுஶ்ச ஶிவ: ஸ்கந்த: ப்ரஜாபதி:

மஹேந்த்ரோ தநத: காலோ யம: ஸோமோ ஹ்யபாம்பதி:                    8

 

பிதரோ வஸவ: ஸாத்யா ஹ்யஶ்விநௌ மருதோ மநு:

வாயுர் வஹ்நி: ப்ரஜாப்ராண: ருதுகர்த்தா ப்ரபாகர:                               9

 

ஆதித்ய: ஸவிதா ஸூர்ய: கக: பூஷா கபஸ்திமாந்

ஸுவர்ண ஸத்ருஶோ பாநுர் ஹிரண்யரேதா திவாகர:                         10

 

ஹரிதஶ்வ: ஸஹஸ்ரார்சி: ஸப்தஸப்திர் மரீசிமாந்

திமிரோந்மதந: ஶம்புஸ் த்வஷ்டா மார்தாண்ட அம்ஶுமாந்               11

 

ஹிரண்யகர்ப: ஶிஶிரஸ்தபநோ பாஸ்கரோ ரவி:

அக்நிகர்ப்போ அதிதே: புத்ர: ஶங்க: ஶிஶிரநாஶந:                                            12

 

வ்யோமநாதஸ் தமோபேதீ ரிக் யஜுஸ்ஸாம பாரக:

கநவ்ருஷ்டி ரபாம் மித்ர: விந்த்யவீதீ ப்லவங்கம:                         13

 

ஆதபீ மண்டலீ ம்ருத்யு: பிங்கல: ஸர்வதாபந:

கவிர் விஶ்வோ மஹாதேஜா ரக்த: ஸர்வ பவோத்பவ:                            14

 

நக்ஷத்ர க்ரஹதாராணாம் அதிபோ விஶ்வபாவந:

தேஜஸாமபி தேஜஸ்வீ த்வாதஶாத்மந் நமோஸ்து தே                            15

 

நம: பூர்வாய கிரயே பஶ்சிமாயாத்ரயே நம:

ஜ்யோதிர் கணாநாம் பதயே திநாதி பதயே நமோ நம:                          16

 

ஜயாய ஜயபத்ராய ஹர்யஶ்வாய நமோ நம:

நமோ நம: ஸஹஸ்ராம்ஶோ ஆதித்யாய நமோ நம:                               17

 

நம உக்ராய வீராய ஸாரங்காய நமோ நம:

நம: பத்மப்ரபோதாய மார்தாண்டாய நமோ நம:                                     18

 

ப்ரஹ்மேஶா நாச்யுதேஷாய ஸூர்யாய ஆதித்ய வர்ச்சஸே

பாஸ்வதே ஸர்வபக்ஷாய ரௌத்ராய வபுஷே நம:                                   19

 

தமோக்நாய ஹிமக்நாய ஶத்ருக்நாயா மிதாத்மநே

க்ருதக்நக்நாய தேவாய ஜ்யோதிஷாம் பதயே நம:                                  20

 

தப்த சாமீகராபாய வஹ்நயே விஶ்வகர்மணே

நமஸ்தமோபிநிக்நாய ரவயே லோகஸாக்ஷிணே                                     21

 

நாஶயத்யேஷ வை பூதம் ததேவ ஸ்ருஜதி ப்ரபு:

பாயத்யேஷ தபேத்யேஷ வர்ஷத்யேஷ கபஸ்திபி:                                  22

 

ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாகர்தி பூதேஷு பரிநிஷ்டித:

ஏஷ ஏவாக்னிஹோத்ரம் ச பலம் சைவாக்னிஹோத்ரிணாம்              23

 

வேதாஶ்ச க்ரதவஶ்சைவ க்ரதூநாம் பலமேவ ச

யாநி க்ருத்யாநி லோகேஷு ஸர்வ ஏஷ ரவி ப்ரபு:                                   24

 

ஏநமாபத்ஸு க்ருச்ச்ரேஷு காந்தாரேஷு பயேஷு ச

கீர்தயந் புருஷ: கஶ்சித் நாவஸீததி ராகவ                                                  25

 

பூஜயஸ்வைந மேகாக்ரோ தேவதேவம் ஜகத்பதிம்

ஏதத் த்ரிகுணிதம் ஜப்த்வா யுத்தேஷு விஜயிஷ்யஸி                             26

 

அஸ்மிந் க்ஷணே மஹாபாஹோ ராவணம் த்வம் வதிஷ்யஸி

ஏவமுக்த்வா ததாகஸ்த்யோ ஜகாம ச யதாகதம்                                      27

 

ஏதச் ச்ருத்வா மஹாதேஜா நஷ்டஶோகோ(அ)பவத்ததா

தாரயாமாச ஸுப்ரீதோ ராகவ: ப்ரயதாத்மவாந்                                     28

 

ஆதித்யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா து பரம் ஹர்ஷ மவாப்தவாந்

த்ரிராசம்ய ஶுசிர் பூத்வா தநுராதாய வீர்யவாந்                                               29

 

ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்ருஷ்டாத்மா யுத்தாய ஸமுபாகமத்

ஸர்வயத்நேந மஹதா வதே தஸ்ய த்ருதோ (அ)பவத்                             30

 

அத ரவி ரவதந் நிரீக்ஷ்ய ராமம் முதித மநா: பரமம் ப்ரஹ்ருஷ்யமாண:

நிஶிசரபதி ஸம்க்ஷயம் விதித்வா ஸுரகண மத்யகதோ வசஸ்த்வரேதி 31

 

***

 

 

 

ஸ்ரீ ஸூர்ய ஸ்தோத்ரம்

 

நவக்ரஹாணாம் ஸர்வேஷாம் ஸூர்யாதீநாம் ப்ருதக் ப்ருதக்

பீடா ச துஸ்ஸஹா ராஜந் ஜாயதே ஸா கதம் ந்ருணாம்                         1

 

பீடாநாஶாய ராஜேந்த்ர  நாமாநி ஶ்ருணு பாஸ்வத:

ஸூர்யாதீநாம்ச சர்வேஷாம் பீடா நஶ்யதி ஸ்ருண்வத:                                   2

 

ஆதித்ய: ஸவிதா ஸூர்ய: பூஷார்க்க: ஶீக்ரகோ ரவி:

பகத் த்வஷ்டார்யமா அம்ஶோ ஹேலிஸ் தேஜோநிதிர் ஹரி:              3

 

திநநாதோ திநகர: ஸப்த ஸப்தி: ப்ரபாகர:

விபாவஸுர் வேதகர்த்தா வேதாங்கோ வேதவாஹந:                                        4

 

ஹரிதஶ்வ: காலவக்த்ர: கர்மஸாக்ஷீ ஜகத் பதி:

பத்மிநீ போதகோ பாநுர் பாஸ்கர: கருணாகர:                                                     5

 

த்வாதஶாத்மா விஶ்வகர்மா லோஹிதாங்கஸ் தமோநுத:

ஜகந்நாதோ (அ)ரவிதாக்ஷ: காலாத்மா கஶ்யபாத்மஜ:                                        6

 

பூதாஶ்ரயோ க்ரஹபதி: ஸர்வலோக நமஸ்க்ருத:

ஜபாகுஸும ஸங்காஶோ பாஸ்வா நதிதி நந்தந:                                                 7

 

த்வாந்தேபஸிம்ஹ: ஸர்வாத்மா லோகநேத்ரோ விகர்தந:

மார்தாண்டோ மிஹிர: ஸூரஸ் தபநோ லோகதாபந:                                        8

 

ஜகத்கர்த்தா ஜகத்ஸாக்ஷீ ஶநைஶ்சரபிதா ஜய:

ஸஹஸ்ர ரஶ்மிஸ் தரணிர் பகவாந் பக்த வத்ஸல:                                             9

 

விவஸ்வாநாதி தேவஶ்ச தேவதேவோ திவாகர:

தந்வந்தரிர் வ்யாதிஹர்தா தத்ருகுஷ்ட விநாஶந:                                               10

 

சராசராத்மா மைத்ரேயோ (அ)மிதோ விஷ்ணுர் விகர்தந:

லோக ஶோகாப ஹர்தா ச கமலாகர ஆத்மபூ                                                        11

 

நாராயணோ மஹாதேவோ ருத்ர: புருஷ ஈஶ்வர:

ஜீவாத்மா பரமாத்மா ச ஸூக்ஷ்மாத்மா ஸர்வதோமுக:                         12

 

இந்த்ரோ(அ) நலோ யமஶ்சைவ நைர்ருதோ வருணோநில:

ஸ்ரீதரேஶாந இந்துஶ்ச பௌம: ஸௌம்யோ குரு: கவி:                                       13

 

ஸௌரிர் விதுந்துத: கேது: கால: காலாத்மகோ விபு:

ஸர்வதேவமயோ தேவ: க்ருஷ்ண: காமப்ரதாயக:                                                14

 

ய ஏதைர் நாமபிர் மர்த்யோ பக்த்யா ஸ்தௌதி திவாகரம்

ஸர்வ பாப விநிர்முக்த: சர்வரோக விவர்ஜித:                                                       15

 

புத்ரவாந் தநவாந் ஸ்ரீமாந் ஜாயதே ஸ ந ஸம்ஶய:

ரவிவாரே படேத் யஸ்து நாமாந் யேதாநி பாஸ்வத:                                            16

 

பீடா ஶாந்திர் பவேத் தஸ்ய க்ரஹாணாம் ச விஶேஷத:

ஸத்ய: ஸுகமவாப்நோதி சாயுர் தீர்கம் ச நீருஜம்                                                17

 

***

 

 

ஸ்ரீ ஸூர்யாஷ்டகம்

 

எல்லா கண் உபாதைகளும் ஸூர்ய உஷ்ணத்தால் ஏற்படும் ப்ரச்னைகளும் தீரும்

 

 

ஆதிதேவ நமஸ்துப்யம் ப்ரஸீத மம பாஸ்கர

திவாகர நமஸ்துப்யம் ப்ரபாகர நமோஸ்து தே                                         1

 

சப்தாஶ்வரதமாரூடம் ப்ரசண்டம் கஶ்யபாத்மஜம்

ஶ்வேதபத்மதரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்                    2

 

லோஹிதம் ரதமாரூடம் ஸர்வலோக பிதாமஹம்

மஹாபாபஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்                     3

 

த்ரைகுண்யதம் மஹாஸூரம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரம்

மஹாபாபஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்                     4

 

ப்ரும்ஹிதம் தேஜஸாம் புஞ்ஜம் வாயுராகாஶமேவச

ப்ரபும் ச சர்வலோகானாம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்                5

 

பந்தூகபுஷ்பசங்காஶம் ஹாரகுண்டல பூஷிதம்

ஏகசக்ரதரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்                              6

 

விஶ்வேஶம் விஶ்வகர்தாரம் மஹாதேஜ:  ப்ரதீபநம்

மஹாபாபஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்                     7

 

தம் ஸூர்யம் ஜகதாம் நாதம் ஜ்ஞாந விஜ்ஞாந மோக்ஷதம்

மஹாபாபஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்                     8

 

ஸூர்யாஷ்டகம் படேந் நித்யம் க்ரஹபீடாப்ரணாஶநம்

அபுத்ரோ லபதே புத்ரம் தரித்ரோ தநவாந் பவேத்                                   9

 

 

 

ஸ்ரீ ஸூர்ய நமஸ்காரம்

 

இந்த நமஸ்காரத்தால் ஆயுள், செல்வம், செல்வாக்கு எல்லாம் விருத்தியாகும். நம: என்ற சொல் வந்தவுடன் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்யவேண்டும்.

 

ஹரி: ஓம்

 

ஶுக்லாம்பர தரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்ப்புஜன்

ப்ரஸந்நவதநம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்நோப ஶாந்தயே

 

ப்ராணாயாமம்

ஓம் பூ: ஓம் புவ: ஓம் ஸுவ: ஓம் மஹ: ஓம் ஜந: ஓம் தப: ஓம் ஸத்யம் ஓம் தத்ஸவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி, தியோ யோந: ப்ரசோதயாத், ஓமாபோ ஜ்யோதீரஸோ அம்ருதம் ப்ரஹ்ம பூர்ப்புவஸ் ஸுவரோம்

 

ஸங்கல்பம்

மமோபாத்த ஸமஸ்த துரிதக்ஷய த்வாரோ ஸ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த்தம் ஸ்ரீ ஸூர்ய நாராயண ப்ரஸாத ஸித்யர்த்தம் ஸூர்ய நமஸ்காராந் கரிஷ்யே

(அப உபஸ்ப்ருஶ்ய:)

 

 

நமஸ்கார மந்த்ர:

 

கணாநாம் த்வா கணபதிகும் ஹவாமஹே கவிம் கவீநா முபவஶ்ர  வஸ்தமம் ஜ்யேஷ்டராஜம் ப்ரஹ்மணாம் ப்ரஹ்மணஸ்பத ஆந:     ஶ்ருண்வந் நூதிபிஸ்ஸீத ஸாதநம்

ஸ்ரீ மஹாகணபதயே நம:           1

 

விநதா தநயோ தேவ: கர்மஸாக்ஷீ ஸுரேஶ்வர:

ஸப்தாஶ்வ: ஸப்த ரஜ்ஜுஶ்சா ப்யருணோ மே ப்ரஸீதது

ரஜ்ஜுவேத்ர கஶாபாணிம் ப்ரஸந்நம் கஶ்யபாத்மஜம்

ஸர்வாபரண தீப்தாங்கம் அருணம் ப்ரணமாம்யஹம்

அருணாய நம:                   2

 

 

“அக்நிமீளே புரோஹிதம் யஜ்ஞஸ்ய தேவம்ருத்விஜம்

ஹோதாரம் ரத்நதாதமம்”

ருக்வேதாத்மநே ஸூர்ய நாராயண ஸ்வாமிநே நம:       3

 

“இஷேத்வோர்ஜேத்வா வாயவஸ்தோபாயவஸ்த தேவோவ:

ஸவிதா ப்ரார்ப்பயது ஶ்ரேஷ்ட்தமாய கர்மணே”

யஜுர்வேதாத்மநே ஸூர்ய நாராயண ஸ்வாமிநே நம: 4

 

“அக்ந ஆயாஹி வீதயே க்ருணாநோ ஹவ்யதாதயே

நிஹோதா ஸத்ஸி பர்ஹஷி”

ஸாமவேதாத்மநே ஸூர்ய நாராயண ஸ்வாமிநே நம:   5

 

“ஶந்நோ தேவி ரபிஷ்டய ஆபோ பவந்து பீதயே

ஶம்யோ ரபிஸ்ரவந்து ந:”

அதர்வணவேதாத்மநே ஸூர்ய நாராயண ஸ்வாமிநே நம:      6

 

“க்ருணி: ஸூர்ய ஆதித்யோந ப்ரபாவாத்யக்ஷரம் மதுக்ஷரந்தி தத்ரஸம்,

ஸத்யம்வை தத்ர, ஸமாபோ ஜ்யோதீரஸோம்ருதம் ப்ரஹ்ம பூர்ப்புவஸ் ஸுவரோம்”

சாயா ஸம்ஜ்ஞாஸமேத ஸ்ரீ ஸூர்ய நாராயண ஸ்வாமிநே நம:          7

 

தரணிர் விஶ்வதர்ஶதோ ஜ்யோதிஷ்க்ருதஸி ஸூர்ய,

விஶ்வமாபாஸி ரோசநம், உபயாம க்ருஹீதோஸி

ஸூர்யாயத்வா ப்ராஜஸ்வத ஏஷ தே யோநி:

ஸூர்யாயத்வா ப்ராஜஸ்வதே”

சாயா ஸம்ஜ்ஞாஸமேத ஸ்ரீ ஸூர்ய நாராயண ஸ்வாமிநே நம:          8

 

ஓம் ஆம் உத்யந்நத்ய மித்ரமஹ: மித்ராய நம:                                                       9

 

ஓம் ஹ்ரீம் ஆரோஹந் நுத்தராந் திவம், ரவயே நம:                                             10

 

ஓம் க்ரோம் ஹ்ருத்ரோகம் மம ஸுர்ய, ஸூர்யாய நம:                          11

 

ஓம் ஹ்ரைம் ஹரிமாணாஞ்ச நாஶய, பாநவே நம:                                              12

 

ஓம் ஹ்ரௌம் ஶுகேஷுமே ஹரிமானம், ஶுகாய நம:                         13

 

ஓம் ஹ்ர: ரோபணாகா ஸுதத்மஸி, பூஷ்ணே நம:                                               14

 

 

ஓம் ஆம் அதோ ஹாரித்ரவேஷுமே, ஹிரண்யகர்ப்பாய நம:             15

 

ஓம் ஹ்ரீம் ஹரிமாணம் நிதத்மஸி, மரீசயே நம:                                       16

 

ஓம் க்ரோம் உதகாதித்ய மாதித்ய: ஆதித்யாய நம:                                             17

 

ஓம் ஹ்ரைம் விஶ்வேந ஸஹஸா ஸஹ, ஸவித்ரே நம:                           18

 

ஓம் ஹ்ரௌம் த்விஷந்தம் மம ரந்தயந், அர்க்காய நம:                           19

 

ஓம் ஹ்ர: மோஅஹம் த்விஷதோ ரதம், பாஸ்கராய நம:                         20

 

 

ஓம் ஆம் ஹ்ரீம் உத்யந்நத்ய மித்ரமஹ: ஆரோஹந்நுத்தராம் திவம்,     மித்ர ரவிப்யாம் நம:                                                                                                   21

 

ஓம் க்ரோம், ஹ்ரைம், ஹ்ருத்ரோகம் மம ஸூர்ய, ஹரிமாணஞ்ச நாஶய, ஸூர்யபாநுப்யாம்            நம:                                                                                                    22

 

ஓம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர: ஶுகேஷுமே ஹரிமாணம், ரோபணாகாஸு தத்மஸி, ககபூஷப்யாம் நம:                                                                                                            23

 

ஓம் ஆம் ஹ்ரீம் அதோ ஹாரித்ரவேஷுமே, ஹரிமாணந்நிதத்மஸி, ஹிரண்யகர்ப்ப மரீசிப்யாந் நம:                                                                             24

 

ஓம் க்ரோம் ஹ்ரைம் உதகாதித்யமாதித்ய: விஶ்வேந ஸஹஸா ஸஹ, ஆதித்ய ஸவித்ருப்யாம் நம:                                                                                         25

 

ஓம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர: த்விஷந்தம் மம ரந்தயந், மோஅஹம் த்விஷதோரதம், அர்கபாஸ்கராப்யாந் நம:                                                                                         26

 

ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரைம்  உத்யந்நத்ய மித்ரமஹ: ஆரோஹந்நுத்தராம் திவம், ஹ்ருத்ரோகம் மம ஸூர்ய, ஹரிமாணஞ்ச நாஶய,

மித்ர ரவி ஸூர்ய பாநுப்யோ நம:                                                                              27

 

ஓம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர: ஆம் ஹ்ரீம் ஶுகேஷுமே ஹரிமாணம், ரோபணாகாஸு தத்மஸி, அதோ ஹாரித்ரவேஷுமே, ஹரிமாணந்நிதத்மஸி,

 

ககபூஷ ஹிரண்யகர்ப்ப மரீசிப்யோ நம:                                                                28

 

ஓம் க்ரோம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர: உதகாதித்யமாதித்ய: விஶ்வேந ஸஹஸா ஸஹ, த்விஷந்தம் மம ரந்தயந், மோஅஹம் த்விஷதோரதம், ஆதித்ய ஸவித்ரர்க பாஸ்கரேப்யோ நம:                                                                        29

 

ஓம் ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர: உத்யந்நத்ய மித்ரமஹ: ஆரோஹந்நுத்தராம் திவம், ஹ்ருத்ரோகம் மம ஸூர்ய, ஹரிமாணஞ்ச நாஶய, ஶுகேஷுமே ஹரிமாணம், ரோபணாகாஸு தத்மஸி,

மித்ர ரவி ஸூர்ய பாநு கக பூஷப்யோ நம:                                                 30

 

ஓம் ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர: அதோ ஹாரித்ர வேஷுமே, ஹரிமாணந்நிதத்மஸி, உதகாதித்யமாதித்ய: விஶ்வேந ஸஹஸா ஸஹ, த்விஷந்தம் மம ரந்தயந், மோஅஹம் த்விஷதோரதம்,

ஹிரண்யகர்ப்ப மரீச்யாதித்ய ஸவித்ரர்க பாஸ்கரேப்யோ நம:                     31

 

ஓம் ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர:  ஓம் ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர: உத்யந்நத்ய மித்ரமஹ: ஆரோஹந்நுத்தராம் திவம், ஹ்ருத்ரோகம் மம ஸூர்ய, ஹரிமாணஞ்ச நாஶய, ஶுகேஷுமே ஹரிமாணம், ரோபணாகாஸு தத்மஸி, அதோ ஹாரித்ர வேஷுமே, ஹரிமாணந்நிதத்மஸி, உதகாதித்யமாதித்ய: விஶ்வேந ஸஹஸா ஸஹ, த்விஷந்தம் மம ரந்தயந், மோஅஹம் த்விஷதோரதம்,

மித்ர ரவி ஸூர்ய பாநு கக பூஷ ஹிரண்யகர்ப்ப மரீச்யாதித்ய ஸவித்ரர்க பாஸ்கரேப்யோ நம:                                                                                                            32

 

ஆதித்யோ வாஏஷ ஏதந் மண்டலம் தபதி தத்ர தா ருசஸ் தத்ருசா மண்டலகும் ஸ ருசாம் லோகோதய ய ஏஷ ஏதஸ்மிந் மண்டலேர்சிர் தீப்யதே தாநி ஸாமாநி ஸ ஸாம்நாம் லோகோத ய ஏஷ ஏதஸ்மிந் மண்டலேர்சிஷி புருஷஸ்தாநி உஅஜீகும்ஷி ஸ யஜுஷா மண்டலகும் ஸ யஜுஷாம் லோகஸ் ஸைஷாத்ரய்யேவ வித்யா தபதி ய: ஏஷோந்தராதித்யே ஹிரண்மய: புருஷ: சாயா ஸம்ஜ்ஞா சமேத ஸ்ரீ ஸூர்ய நாராயண ஸ்வாமிநே நம:                                                                                                                     33

 

ஆதித்யோ வை தேஜ ஓஜோ பலம் யஶஶ்சக்ஷு: ஶ்ரோத்ரமாத்மா மநோ  மந்யுர் மநுர் ம்ருத்யு: ஸத்யோ மித்ரோ வாயுராகாஶ: ப்ராணோ லோகபால: க: கிம் கம் தத்ஸத்யமந்ந மம்ருதோ ஜீவோ விஶ்வ: கதம: ஸ்வயம்பு ப்ரஹ்மைத தம்ருத ஏஷ புருஷ ஏஷ பூதாநா மதிபதிர் ப்ரஹ்மண: ஸாயுஜ்யகும் ஸ லோகதாமாப்நோ த்யேதாஸாமேவ தேவதாநாகும் ஸாயுஜ்யகும் ஸார்ஷ்டிதாகும் ஸமாநலோகதா மாப் நோதிய ஏவம் வேதேத்யுபநிஷத்:

சாயா ஸம்ஜ்ஞா சமேத ஸ்ரீ ஸூர்ய நாராயண ஸ்வாமிநே நம:                       34

 

ப்ரார்த்தனை

 

பாநோ பாஸ்கர மார்த்தாண்ட சண்டரஶ்மே திவாகர

ஆயுராரோக்ய மைஶ்வர்யம் ஶ்ரியம் புத்ராம்ஶ்ச தேஹி மே

 

த்ருத பத்ம த்வயம் பாநும் தேஜோமண்டல மத்யகம்

ஸர்வாதி வ்யாதி ஶமநம் ச்சாயாஶ்லிஷ்ட தநும் பஜே

 

ஸௌர மண்டல மத்யஸ்த்தம் ஸாம்பம் ஸம்ஸாரபேஷஜம்

நீலக்ரீவம் விரூபக்ஷாம் நவாமி ஶிவமவ்யயம்

 

ஸ்ரீ ஸூர்ய நமஸ்காரம் ஸம்பூர்ணம்

 

 

 

 

 

 

ஸ்ரீ ஸுர்யாஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம்

 

அருணாய ஶரண்யாய கருணாரச ஸிந்தவே

அஸமாந பலாஸார்த்த ரக்ஷகாய நமோ நம:                                             1

 

ஆதித்யா யாதிபூதாய அகிலாகம வேதிநே

அச்யுதா யாகிலஜ்ஞாய அநந்தாய நமோ நம:                                           2

 

இநாய விஶ்வரூபாய இஜ்யாயேந்த்ராய பாநவே

இந்திரா மந்திராப்தாய வந்தநீயாய தே நம:                                              3

 

ஈஶாய ஸுப்ரஸந்நாய ஸுஶீலாய ஸுவர்ச்சஸே

வஸுப்ரதாய வஸவே வாஸுதேவாய தே நம:                                          4

 

உஜ்வலா யோக்ர்ரூபாய ஊர்த்வகாய விவஸ்வதே

உத்யத் கிரண ஜாலாய ஹ்ரிஷீகேஶாய தே நம:                                      5

 

ஊர்ஜஸ்வலாய வீராய நிர்ஜயாய ஜயாய ச

ஊருத்வயாபாவரூப யுக்த ஸாரதயே நம:                                                   6

 

ருஷிவந்த்யாய ருக்ஹந்த்ரே ருக்ஷசக்ர சராய ச

ருஜுஸ்வபாவ சித்தாய நித்யஸ்துத்யாய தே நம:                                    7

 

ருகார மாத்ருகாவர்ண ரூபாயோஜ்வல தேஜஸே

ருக்ஷாதி நாத மித்ராய புஷ்கராக்ஷாய தே நம:                                         8

 

லுந்த தந்தாய ஶாந்தாய காந்திதாய கநாயச:

கநத் கநகபூஷாய கத்யோதாய நமோ நம:                                                 9

 

லூநிதாகில தைத்யாய ஸத்யாநந்த ஸ்வரூபிணே

அபவர்க ப்ரதாயார்த்த ஶரண்யாய நமோ நம:                                         10

 

ஏகாஶிநே பகவதே ஸ்ருஷ்டி ஸ்த்தித்யந்த காரிணே

குணாத்மநே க்ருணிப்ரதே ப்ருஹதே ப்ரஹ்மணே நம:                          11

 

ஐஶ்வர்யதாய ஶர்வாய ஹரிதஶ்வாய ஸௌரயே

தஶதிக் ஸம்ப்ரகாஶாய பக்தவஶ்யாய தே நம:                                       12

 

ஓஜஸ்கராய ஜயிநே ஜகதாநந்த ஹேதவே

ஜந்ம ம்ருத்யு ஜரா வ்யாதி வர்ஜிதாய நமோ நம:                          13

 

உச்சஸ்தாந ஸமாரூட ரதஸ்தா யாஸுராரயே

கமநீய கராயாப்ஜ வல்லபாய நமோ நம:                                                    14

 

அந்தர்பஹி: ப்ரகாஶாய அசிந்த்யா யாத்மரூபிணே

அச்யுதயா மரேஶாய பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம:                         15

 

அஹஸ்கராய ரவயே ஹரயே பரமாத்மநே

தருணாய வரேண்யாய க்ரஹாணாம் பதயே நம:                                   16

 

ஓம் நமோ பாஸ்கராயாதி மத்யாந்த ரஹிதாய ச

ஸௌக்யப்ரதாய ஸகல ஜகதாம் பதயே நம:                                             17

 

நமஸ் ஸூர்யாய கவயே நமோ நாராயணாய ச

நமோ நம: பரேஶாய தேஜோரூபாய தே நம:                                              18

 

ஓம் ஸ்ரீம் ஹிரண்ய கர்ப்பாய ஓம் ஹ்ரீம் ஸம்பத் கராய ச

ஓம் ஏம் ஶிஷ்டார்த்த தாயாநு ப்ரஸந்நாய நமோ நம:                            19

 

ஸ்ரீமதே ஶ்ரேயஸே பக்த கோடி ஸௌக்ய ப்ரதாயிநே

நிகிலாகம வேத்யாய நித்யா நந்தாய தே நம:                                           20

 

பலஶ்ருதி:

யோ மாநவஸ் சந்த்த மர்க்க மர்ச்சயந்

படேத் ப்ரபாதே விமலேந சேதஸா

இமாநி நாமாநிச தஸ்ய புண்ய

மாயுர்த்தநம் தாந்ய முபைதி நித்யம்                                                21

 

இமம் ஸ்தவம் தேவ்வர்ஸ்ய கீர்த்தயேத்

ஶ்ருணோதி யோயம் ஸுமநாஸ் சமாஹித:

ஸ முச்யதே ஶோகதவாக்நி ஸாகராத்

லபதே ஸர்வாந் மநஸோ யதேப்ஸிதாந்                                          22

 

இதி ஸ்ரீமததர்வண ரஹஸ்யே ஸூர்யாஷ்டோத்தர

ஶத நாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

ஸ்ரீ ஸூர்யாஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

 

ஓம் அருணாய நம:  ஓம் ஶரண்யாய நம:  ஓம் கருணாரஸ ஸிந்தவே நம:  ஓம் அஸமாநபலாய நம: ஓம் ஆர்த்தரக்ஷகாய நம: ஓம் ஆதிதயாய நம:  ஓம் ஆதிபூதாய நம:  ஓம் அகிலாகமவேதிநே நம:  ஓம் அச்யுதாய நம:  ஓம் அகிலஜ்ஞாய நம:                                                                                                      10

 

ஓம் அநந்தாய நம:  ஓம் இநாய  நம:  ஓம் விஶ்வரூபாய நம:  ஓம் இஜ்யாய நம: ஓம் இந்த்ராய நம: ஓம் பாநவே நம:  ஓம் இந்திரா மந்த்ராப்தாய நம:  ஓம் வந்தநீயாய  நம:  ஓம் ஈஶாய நம: ஓம் ஸுப்ரஸந்நாய  நம:                                                                                                            20

 

ஓம் ஸுஶீலாய நம:  ஓம் ஸுவர்ச்சஸே நம:  ஓம் வஸுப்ரதாய நம:  ஓம் வஸவே நம: ஓம் வாஸுதேவாய நம: ஓம் உஜ்வலாய நம:  ஓம் உக்ரரூபாய நம:  ஓம் ஊர்த்வகாய நம:  ஓம் விவஸ்வதே நம: ஓம் உத்யத்கிரணஜாலாய நம:                                                                                       30

 

ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம:  ஓம் ஊர்ஜஸ்வலாய நம:  ஓம் வீராய நம:  ஓம் நிர்ஜராய நம: ஓம் ஜயாய நம: ஓம் ஊருத்வய விநிர்முக்த நிஜஸாரதயே நம:  ஓம் ரிஷிவந்த்யாய நம:  ஓம் ருக்ஹந்த்ரே நம:  ஓம் ரிக்ஷசக்ரசராய நம: ஓம் ரிஜுஸ்வபாவ வித்தாய நம:                                                                                 40

 

ஓம் நித்யஸ்துத்யாய  நம:  ஓம் ருகாரமாத்ருகா வர்ணரூபாய நம:  ஓம் உஜ்வலதேஜஸே நம:  ஓம் ருக்ஷாதி நாதமித்ராய நம: ஓம் புஷ்கராக்ஷாய நம: ஓம் லுப்ததந்தாய நம:  ஓம் ஶாந்தாய நம: ஓம் காந்தாய நம:  ஓம் கநாய நம:  ஓம் கநத்கநகபூஷணாய  நம:                                                           50

 

ஓம் கத்யோதாய நம:  ஓம் லூநிதாகிலதைத்யாய நம:  ஓம் ஸத்யாநந்த ஸ்வரூபிணே நம:  ஓம் அபவர்க்கப்ரதாய நம: ஓம் ஆர்த்தஶரண்யாய நம: ஓம் ஏகாகிநே நம:  ஓம் பகவதே நம:  ஓம் ஸ்ருஷ்டிஸ்த்தித்யந்த காரிணே நம:  ஓம் குணாத்மநே நம: ஓம் க்ருணிப்ரதே நம:                                              60

 

ஓம் ப்ருஹதே நம:  ஓம் ப்ரஹ்மணே நம:  ஓம் ஐஶ்வர்யதாய நம:  ஓம் ஶர்வாய நம: ஓம் ஹரிதஶ்வாய நம: ஓம் ஸௌரயே நம:  ஓம் தஶதிக் ஸம்ப்ரகாஶாய நம:  ஓம் பக்தவஶ்யாய நம:  ஓம் ஓஜஸ்கராய நம: ஓம் ஜயிநே நம:                                                                                                               70

 

ஓம் ஜகதாநந்தஹேதவே நம:  ஓம் ஜன்ம ம்ருத்யு ஜராவ்யாதி வர்ஜிதாய நம:  ஓம் உச்சஸ்த்தான ஸமாரூட ரதஸ்தாய ஸுராரயே நம:  ஓம் அஸுராரயே நம: ஓம் கமனீயகராய நம: ஓம் அப்ஜவல்லபாய நம:  ஓம் அந்தர் பஹி ப்ரகாஶாய நம:  ஓம் அசிந்த்யாய நம:  ஓம் ஆத்மரூபிணே நம: ஓம் அச்யுதாய நம:                                                                                             80

 

ஓம் அமரேஶாய நம:  ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம:  ஓம் அஹஸ்கராய நம:  ஓம் ரவயே நம: ஓம் ஹரயே நம: ஓம் பரமாத்மனே நம:  ஓம் தருணாய நம:  ஓம் வரேண்யாய நம:  ஓம் க்ரஹாணாம் பதயே நம: ஓம் பாஸ்கராய நம:                                                                                                       90

 

ஓம் ஆதிமத்யாந்த ரஹிதாய நம:  ஓம் ஸௌக்யப்ரதாய நம:  ஓம் ஸகலஜகதாம்பதயே நம:  ஓம் ஸூர்யாய நம: ஓம் கவயே நம: ஓம் நாராயணாய நம:  ஓம் பரேஶாய நம:  ஓம் தேஜோரூபாய நம:  ஓம் ஸ்ரீம் ஹிரண்யகர்ப்பாய நம: ஓம் ஹ்ரீம் ஸம்பத்கராய நம: 100

 

ஓம் ஐம் இஷ்டார்ததாய நம:  ஓம் அனுப்ரஸன்னாய நம:  ஓம் ஸ்ரீமதே நம:  ஓம் ஶ்ரேயஸே நம: ஓம் பக்தகோடி ஸௌக்ய ப்ரதாயினே நம: ஓம் நிகிலாமவேத்யாய  நம:  ஓம் நித்யானந்தாய  நம:  ஓம் ஸ்ரீ ச்சாயா ஸுவர்ச்சலாம்பா ஸமேத ஸ்ரீ ஸூர்ய நாராயண ஸ்வாமினே நம:  108

 

ஸ்ரீ ஸூர்ய அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சமாப்தா:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.