சுக்ரன் துதிகள்

சு’க்ரன்

ஓம் அச்’வத்வஜாய வித்மஹே தனுர் ஹஸ்தாய தீமஹி

தன்னோ சு’க்ர: ப்ரசோதயாத்

ஓம் பார்கவாய வித்மஹே அசுராசார்யாய தீமஹி

தன்ன: சு’க்ர: ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ சுக்ர ஸ்தோத்ரம்

 

ஸ்ருண்வந்து முநய: சர்வே ஸுக்ர ஸ்தோத்ரமிதம் ஶுபம்

ரஹஸ்யம் ஸர்வ பூதாநாம் ஶுக்ர ப்ரீதிகரம் ஶுபம்                                         1

 

ஏஷாம் ஸங்கீர்தநாத் நித்யம் ஸர்வாந் காமநவாப் நுயாத்

தாநி ஸுக்ரஸ்ய நாமாநி கதயாமி ஸுபாநிச                                                      2

 

ஶுக்ர: ஶுபக்ரஹ: ஸ்ரீமான் வர்ஷக்ருத் வர்ஷவிக் நக்ருத்

தேஜோநிதிர் ஜ்ஞாநதாதா யோஈ யோகவிதாம் வர:                                           3

 

தைத்ய ஸஞ்ஜீவநோ தீரோ தைத்ய நேத்ரோஶநா கவி:

நீதிகர்த்தா க்ரஹாதீஶோ விஶ்வாத்மா லோகபூஜித:                                         4

 

ஸுக்லமால்யாம்பரதர: ஸ்ரீசந்தந ஸமப்ரப:

அக்ஷமாலாதர: காவ்ய: தபோமூர்த்திர் தநப்ரத:                                                    5

 

சதுர்விம்ஶதி நாமாநிஅஷ்டோத்தரஶதம் யதா

தேவஸ்யாக்ரே விஶேஷேண பூஜாம் க்ருத்வா விதாநத:                                    6

 

ய இதம் படதி ஸ்தோத்ரம் பார்கவஸ்ய மஹாத்மந:

விஷமஸ்த்தோபி பகவாந் துஷ்ட: ஸ்யாந் நாத்ர: ஸம்ஶய:                               7

 

ஸ்தோத்ரம் ப்ருகோரித மநந்த குணப்ரதம் யோ

பக்த்யா படேச்ச மநுஜோ நியத: ஶுசி: ஸந்

ப்ராப்னோதி நித்யமதுலாம் ஶ்ரிய மீப்ஸிதார்த்தாந்

ராஜ்யம் ஸமஸ்த தநதாந்ய யுதாம் ஸம்ருத்திம்                                        8

ஸ்ரீ ஶுக்ர ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

ஸ்ரீ சு’க்ர அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

 

ஓம் ஶுக்ராய நம:  ஓம் ஶுசயே நம:  ஓம் ஶுபகுணாய நம:  ஓம் ஶுபதாய நம: ஓம் ஶுபலக்ஷணாய நம: ஓம் ஶோபனாக்ஷாய நம:  ஓம் ஶுப்ரவாஹாய நம:  ஓம் ஶுத்தஸ்ஃபடிக பாஸ்வராய நம:  ஓம் தீனார்த்தி ஹராய நம: ஓம் தைத்யகுரவே நம: 10

 

ஓம் தேவாபிநந்திதாய நம:  ஓம் காவ்யாஸக்தாய நம:  ஓம் காமபாலாய நம:  ஓம் கவயே நம: ஓம் கல்யாணதாயகாய நம: ஓம் பத்ரமூர்த்தயே நம:  ஓம் பத்ரகுணாய நம:  ஓம் பார்கவாய நம:  ஓம் பக்தபாலனாய நம: ஓம் போகதாய நம: 20

 

ஓம் புவனாத்யக்ஷாய நம:  ஓம் புக்திமுக்தி ஃபலப்ரதாய நம:  ஓம் சாரு ஶீலாய நம:  ஓம் சாருரூபாய நம: ஓம் சாருசந்த்ர நிபானனாய நம: ஓம் நிதயே நம:  ஓம் நிகிலஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய நம:  ஓம் நீதிவித்யா துரந்தராய நம:  ஓம் ஸர்வலக்ஷண ஸம்பன்னாய நம: ஓம் ஸர்வாபத் குணவர்ஜிதாய நம: 30

 

ஓம் ஸமானாதிக நிர்முக்தாய நம:  ஓம் ஸகலாகம பாரகாய நம:  ஓம் ப்ருகவே நம:  ஓம் போக கராய நம: ஓம் பூமிஸுரபாலன தத்பராய நம: ஓம் மனஸ்விநே நம:  ஓம் மானதாய நம:  ஓம் மான்யாய நம:  ஓம் மாயா தீதாய நம: ஓம் மஹாஶயாய நம: 40

 

ஓம் பலிப்ரஸன்னாய நம:  ஓம் அபயதாய நம:  ஓம் பலினே நம:  ஓம் பலபராக்ரமாய நம: ஓம் பவபாஶ பரித்யாகாய நம: ஓம் பலிபந்த விமோசனாய நம:  ஓம் கனாஶயாய நம:  ஓம் கனாத்யக்ஷாய நம:  ஓம் கம்புக்ரீவாய நம: ஓம் கலாதராய நம: 50

 

ஓம் காருண்யரஸ ஸம்பூர்ணாய நம:  ஓம் கல்யாண குணவர்தனாய நம:  ஓம் ஶ்வேதாம்பராய நம:  ஓம் ஶ்வேதவபுஷே நம: ஓம் சதுர்புஜ ஸமன்விதாய நம: ஓம் அக்ஷமாலாதராய நம:  ஓம் அசிந்த்யாய நம:  ஓம் அக்ஷீணகுண பாஸுராய நம:  ஓம் னக்ஷத்ரகண ஸஞ்சாராய நம: ஓம் நயதாய நம: 60

 

ஓம் நீதிமார்கதாய நம:  ஓம் வர்ஷப்ரதாய நம:  ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம:  ஓம் க்லேஶநாஶகராய நம: ஓம் கவயே நம: ஓம் சிந்திதார்த்த ப்ரதாய நம:  ஓம் ஶாந்திமதே நம:  ஓம் சித்தஸமாதிக்ருதே நம:  ஓம் ஆதிவ்யாதி ஹராய நம: ஓம் பூரிவிக்ரமாய நம: 70

 

ஓம் புண்யதாயகாய நம:  ஓம் புராணபுருஷாய நம:  ஓம் பூஜ்யாய நம:  ஓம்   புருஹூதாதிஸந்நுதாய நம: ஓம் அஜேயாய நம: ஓம் விஜிதாராதயே நம:  ஓம் விவிதா பரணோஜ்வலாய நம:  ஓம் குந்தபுஷ்ப ப்ரதீகாஶாய நம:  ஓம் மந்தஹாஸாய நம: ஓம் மஹாமதயே நம: 80

 

ஓம் முக்தஃபல ஸமானாபாய நம:  ஓம் முக்திதாய நம:  ஓம் முனிஸன்னு தாய நம:  ஓம் ரத்னஸிம்ஹா ஸனாரூடாய நம: ஓம் ரதஸ்த்தாய நம: ஓம் ரஜதப்ரபாய நம:  ஓம் ஸூர்யப்ராக்தேஶ ஸஞ்சாராய நம:  ஓம் ஸுரஶத்ரு ஸுஹ்ருதே நம:  ஓம் கவயே நம: ஓம் துலாவ்ருஷப ராஶீஶாய நம: 90

 

ஓம் துர்த்தராய நம:  ஓம் தர்மபாலனாய நம:  ஓம் பாக்யதாய நம:  ஓம் பவ்ய சாரித்ராய நம: ஓம் பவபந்த விமோசனாய நம: ஓம் கௌட தேஶேஶ் வராய நம:  ஓம் கோப்த்ரே நம:  ஓம் குணிநே நம:  ஓம் குணவிபூஷணாய நம: ஓம் ஜ்யேஷ்ட்டா நக்ஷத்ர ஸம்பூதாய நம: 100

 

ஓம் ஜ்யேஷ்ட்டாய நம:  ஓம் ஶ்ரேஷ்ட்டாய நம:  ஓம் ஶுசிஸ்மிதாய நம:  ஓம் அபவர்க ப்ரதாய நம: ஓம் அநந்தாய நம: ஓம் ஸந்தான ஃபலதாயகாய நம:  ஓம் ஸர்வைஶ்வர்ய ப்ரதாயகாய நம:  ஓம் ஸர்வகீர்வாண கண ஸந்நுதாய நம:  108

 

ஸ்ரீ சு’க்ர அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சமாப்தா:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.