சந்திரன் துதிகள்

சந்த்ரன்

ஓம் பத்மத்வஜாய வித்மஹே ஹேமரூபாய தீமஹி

தன்ன: ஸோம: ப்ரசோதயாத்

 

ஓம் க்ஷீரபுத்ராய வித்மஹே அம்ருத தத்வாய தீமஹி

தன்ன: சந்த்ர: ப்ரசோதயாத்

 

ஸ்ரீ சந்த்ர ஸ்தோத்ரம்

 

அஸ்ய ஸ்ரீஸோம ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய, கௌதமரிஷி: அனுஷ்டுப் ச்சந்த: ஸோமோ தேவதா, ஸோமக்ரஹ ப்ரீத்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

 

வாம் அங்குஷ்ட்டாப்யாம் நம: வீம் தர்ஜனீப்யாம் நம: வூம் மத்யமாப்யாம் நம: வைம் அநாமிகாப்யாம் நம:  வௌம் கநிஷ்டிகாப்யாம் நம: வ: கரதல கரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

 

வாம் ஹ்ருதயாய நம: வீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா, வூம் ஶிகாயை வஷட், வைம் கவசாய ஹும், வௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட், வ: அஸ்த்ராயபட், பூர்ப்புவஸ் ஸுவரோமிதி திக்பந்த:

 

ஶ்வேதாம்பரோஜ்வலதநும் ஸிதமால்யகந்தம்

ஶ்வேதாஶ்வயுக்த ரதகம் ஸுரஸேவிங்க்ரிம்

தோர்ப்யாம் த்ருதாபயகதம் வரதம் ஸுதாம்ஶும்

ஸ்ரீவத்ஸ மௌக்திகதரம் ப்ரணமாமி சந்த்ரம்                                            1

 

ஆக்நேயபாகே ஸரதோ தஶாஶ்வஶ் சாத்ரேயஜோ யாமுந தேஶஜஶ்ச

ப்ரத்யங்முகஸ்த்தஶ் சதுரஶ்ரபீடே கதாதரோ நோ:வது ரோஹிணிஶ:       2

 

சந்த்ரம் நமாமி வரதம் ஶ்ங்கரஸ்ய விபூஷணம்

கலாநிதிம் காந்தரூபம் கேயூர மகுடோஜ்வலம்                                                    3

 

வரதம் வந்த்ய சரணம் வாஸுதேவஸ்ய லோசநம்

வஸுதாஹ்லாதந கரம் விதும் தம் ப்ரணமாம்யஹம்                                         4

 

ஸ்வேத மால்யாம் பரதரம் ஶ்வேதகந்தாநு லேபநம்

ஶ்வேதச் சத்ரோல்லஸந் மௌளிம் ஶஶிநம் ப்ரணமாம்யஹம்                      5

 

ஸர்வம் ஜகஜ்ஜீவயஸி ஸுதாரஸமயை: கரை:

ஸோம தேஹி மமாரோக்யம் ஸுதா பூரித மண்டல                                           6

 

ராஜா த்வம் ப்ராஹ்மணா நாஞ்ச ரமாயா அபி ஸோதர:

ராஜா நாதஶ்சௌஷதீநாம் ரக்ஷமாம் ரஜநீகர                                                      7

 

ஶங்கரஸ்ய ஶிரோரத்நம் ஶார்ங்கிணஶ்ச விலோசநம்

தாரகாணா  மதீஶஸ் த்வம் தாரயாஸ்மாந் மஹாபத:                                        8

 

கல்யாணமூர்த்தே வரத கருணாரஸ வாரிதே

கலஶோததி ஸஞ்ஜாத கலாநாத க்ருபாம்குரு                                                       9

 

க்ஷீரார்ணவ ஸமுத்பூத சிந்தாமணி ஸஹோத்பவ

காமிதார்த்தாந் ப்ரதேஹி த்வம் கல்பத்ரும ஸஹோதர                                    10

 

ஶ்வேதாம்பர: ஶ்வேத விபூஷணாட்யோ கதாதர: ஶ்வேதருசிர் த்விபாஹு:

சந்த்ர ஸுதாத்மா வரத்: கிரீடி ஶ்ரேயாம்ஸி மஹ்யம் ப்ரததாது தேவ:         11

 

இதம் நிஶாகர ஸ்தோத்ரம் ய; படேத் ப்ரத்யஹம் நர:

ஸ ஸர்வரோக நிர்முக்த: ஶதாயு: ஸுகமேததே                                                    12

 

ஸ்ரீ சந்த்ர ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

 

ஸ்ரீ சந்த்ராஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

 

ஓம் ஸ்ரீமதே நம:  ஓம் ஶஶிதராய நம:  ஓம் சந்த்ராய நம:  ஓம் தாராதீஶாய நம: ஓம் நிஶாகராய நம: ஓம் ஸுதாநிதயே  நம:  ஓம் ஸதாராத்யாய நம:  ஓம் ஸத்பதயே நம:  ஓம் ஸாதுபூஜிதாய நம: ஓம் ஜிதேந்த்ரியாய நம: 10

 

ஓம் ஜயோத்யோகாய நம:  ஓம் ஜ்யோதிஶ்சக்ர ப்ரவர்த்தகாய நம:  ஓம் விகர்த்தநாநுஜாய  நம:  ஓம் வீராய நம: ஓம் விஶ்வேஶாய நம: ஓம் விதுஷாம்பதயே நம:  ஓம் தோஷாகராய நம:  ஓம் துஷ்டதூராய நம:  ஓம் புஷ்டிமதே நம: ஓம் ஶிஷ்டபாலகாய நம: 20

 

ஓம் அஷ்டமூர்த்தி ப்ரியாய நம:  ஓம் அநந்தாய நம:  ஓம் கஷ்டதாரு குடாரகாய நம:  ஓம் ஸ்வப்ரகாஶாய நம: ஓம் ப்ரகாஶாத்மனே நம: ஓம் த்யுசராய நம:  ஓம் தேவபோஜனாய நம:  ஓம் களாதராய நம:  ஓம் காலஹேதவே நம: ஓம் காமக்ருதே நம: 30

 

ஓம் காமதாய நம:  ஓம் ம்ருத்யு ஸம்ஸாரகாய நம:  ஓம் அமர்த்யாய நம:  ஓம் நித்யானுஷ்ட்டானாய  நம: ஓம் க்ஷபாகராய நம: ஓம் க்ஷீணபாபாய நம:  ஓம் க்ஷயவ்ருத்தி ஸமன்விதாய நம:  ஓம் ஜைவாத்ருகாய நம:  ஓம் ஶுசயே நம: ஓம் ஶுப்ராய நம: 40

 

ஓம் ஜயினே நம:  ஓம் ஜயஃபலப்ரதாய நம:  ஓம் ஸுதாமயாய நம:  ஓம்  ஸுரஸ்வாமினே நம: ஓம் பக்தானாமிஷ்டதாயகாய நம: ஓம் புத்திதாய நம:  ஓம் முக்திதாய நம:  ஓம் பத்ராய நம:  ஓம் பக்த தாரித்ர்ய பஞ்ஜனாய நம: ஓம் ஸாமகான ப்ரியாய நம: 50

 

ஓம் ஸர்வரக்ஷகாய நம:  ஓம் ஸாகரோத்பவாய நம:  ஓம் பயாந்தக்ருதே நம:  ஓம் பக்திகம்யாய நம: ஓம் பவபந்த விமோசனாய நம: ஓம் ஜகத் ப்ரகாஶ கிரணாய நம:  ஓம் ஜகதானந்த காரணாய நம:  ஓம் நிஸ்ஸபத்னாய  நம:  ஓம் நிராஹாராய நம: ஓம் நிர்விகாராய நம: 60

 

ஓம் நிராமயாய நம:  ஓம் பூச்சாயாச்சாதிதாய நம:  ஓம் பவ்யாய நம:  ஓம்  புவன ப்ரதிபாலகாய நம: ஓம் ஸகலார்த்தி ஹராய நம: ஓம் ஸௌம்ய ஜனகாய நம:  ஓம் ஸாதுவந்திதாய நம:  ஓம் ஸர்வாகமஜ்ஞாய நம:  ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய  நம: ஓம் சனகாதி முனிஸ்துத்யாய நம: 70

 

ஓம் ஸிதச்சத்ர த்வஜோபேதாய நம:  ஓம் ஸிதாங்காய நம:  ஓம் ஸித பூஷணாய நம:  ஓம் ஶ்வேதமால்யாம் பரதராய நம: ஓம் ஶ்வேத கந்தானு லேபனாய நம: ஓம் தஶாஶ்வரத ஸம்ரூடாய நம:  ஓம் தண்ட பாணயே நம:  ஓம் தனுர்தராய நம:  ஓம் குந்தபுஷ்போ ஜ்வலாகார நயனாப்ஜ ஸமுத்பவாய நம: ஓம் ஆத்ரேய கோத்ரஜாய நம: 80

 

ஓம் அத்யந்தவினயாய நம:  ஓம் ப்ரியதாயகாய நம:  ஓம் கருணாரஸ ஸம்பூர்ணாய நம:  ஓம் கர்கடப்ரபவே நம: ஓம் அவ்யயாய நம: ஓம் சதுரஶ் ராஸனா ரூடாய நம:  ஓம் சதுராய நம:  ஓம் திவ்யவாஹனாய நம:  ஓம் விவஸ்மன் மண்டல ஜ்ஞேயவாஸாய நம: ஓம் வஸுஸம்ருத்திதாய நம: 90

 

ஓம் மஹேஶ்வர ப்ரியாய நம:  ஓம் தாந்தாய நம:  ஓம் மேருகோத்ர ப்ரதக்ஷிணாய  நம:  ஓம் க்ரஹமண்டல மத்யஸ்த்தாய  நம: ஓம் க்ரஸிதார்க்காய நம: ஓம் க்ரஹாதிபாய நம:  ஓம் த்விஜராஜாய நம:  ஓம்  த்யுதிலகாய நம:  ஓம் த்விபுஜாய நம: ஓம் த்விஜ பூஜிதாய நம: 100

 

ஓம் ஔதும்பர நகாவாஸாய நம:  ஓம் உதாராய நம:  ஓம் ரோஹிணீபதயே நம:  ஓம் நித்யோதயாய நம: ஓம் முனிஸ்த்துத்யாய நம: ஓம் நித்யானந்த ஃபலப்ரதாய நம:  ஓம் ஸகலாஹ்லா தனகராய நம:  ஓம் பலாஶ ஸமித ப்ரியாய நம:   108

 

ஓம் ஸ்ரீ சந்த்ரமஸே நம:  109

 

ஸ்ரீ சந்த்ர அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சமாப்தா:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.