கிருஷ்ணர் தனிப்பாடல்கள்

தனிப்பாடல்கள்

 

ஓம் தமத்3புதம் பா3லகம் அம்பு3ஜேக்ஷணம் சதுர்பு4ஜ ஸங்க2 க3தா3த்யுதா4யுத3ம் ஸ்ரீவத்ஸ லக்ஷ்மீம் க3லஶோபி4 கௌஸ்துப4ம்

பீதாம்ப3ரம் ஸாந்த்3ரபயோத3 ஸௌப4க3ம்

 

மஹார்ஹ வைடூ4ர்ய கிரீடகுண்ட3ல த்விஶ பரிஷ்வக்த ஸஹஸ்ர குண்ட3லம் உத்3த4ம காஞ்சனக3தா3 கங்க3ணாதி3பி4ர் விரோசமானம் வஸுதேவ ஐக்ஷத

 

க்ருஷ்ணம் ச ப3லப3த்4ரம் ச வஸுதே3வம்ச தே3வகீம்

நந்த3கோ3ப யஶோதா3ம் ச ஸுப4த்3ராம் தத்ர பூஜயேத்

 

க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருபாஸிந்தோ பக்தி ஸிந்து ஸுதாகர மாமுத்தர ஜக ந் நாத மாயாமோஹ மஹார்ணவாத்.

 

நமஸ்துப்யம் ஜகந்நாத  தேவகீதனய ப்ரபோ

வஸுதேவ ஸுதானந்த யஶோதானந்த வர்த்தன

கோவிந்த கோகுலதார கோபீகாந்த குணார்ணவ

பாஹிமாம் பத்மநயந பதிதம் பவஸாகரே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.