ஆஞ்சநேயர் தனிப்பாடல்கள்

வந்தே வித்யுஜ்ஜ்வலந விலஸத் ப்ரஹ்மஸூத்ரைக நிஷ்டம்

கர்ண த்வந்த்வே கநகரசிதே குண்டலே தாரயந்தம்

ஸத்கௌபீனம் கபிவரவ்ருதம் காமரூபம் கபீந்த்ரம்

புத்ரம் வாயோரிநஸுத ஸுகதம் வஜ்ரதேஹம் வரேண்யம்

 

ஸ்படிகாபம் ஸ்வர்ணகாந்தம் த்விபுஜஞ்ச க்ருதாஞ்ஜலிம்

குண்டலத்வய ஸம்ஶோபி முகாம்போஜம் முஹுர்முஹு:

 

ப்ரதப்த ஸ்வர்ணவர்ணாபம் ஸம்ரக்தாருண லோசநம்

ஸுக்ரீவாதி யுதம் த்யாயேத் பீதாம்பர ஸமாவ்ருதம்

 

கோஷ்பதீக்ருத வாராஶி மச்சமஸ்தக மீஶ்வரம்

ஜ்ஞாநமுத்ராஞ்ச பிப்ராணம் ஸர்வாலங்கார பூஷிதம்

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஹநுமதே ராமதூதாய லங்காவித்வம்ஸநாய  அஞ்ஜநாகர்ப்ப ஸம்பூதாய ஶாகிநீ டாகிநீ வித்வம்ஸநாய கிலகில பூபூகாரிணே விபீஷணாய ஹநூமத் தேவாய ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்

ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் பட் ஸ்வாஹா (108 முறை)

 

அஞ்சனா நந்தனம் வீரம் ஜானகீ சோக நாசனம்

கபீசமக்ஷஹந்தாரம் வந்தே லங்கா பயங்கரம்

 

உல்லங்க்ய ஸிந்தோ: ஸலிலம் ஸலீலம்

ய:சோகவஹ்னிம் ஜனகாத்மஜாயா:

ஆதாய தேனைவ ததாஹ லங்காம்

நமாமிதம் ப்ராஞ்சலிராஞ்சனேயம்

 

ஆஞ்சனேய மதிபாடலானனம் காஞ்சனாத்ரி கமனீய விக்ரஹம்

பாரிஜாத தருமூல வாஸினம் பாவயாமி பவமான நந்தனம்

 

யத்ர யத்ர ரகு நாதகீர்த்தனம் தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்தகாஞ்சலிம்

பாஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசனம் மாருதிம் நமத ராக்ஷஸாந்தகம்

 

மனோஜவம் மாருத துல்யவேகம் ஜிதேந்த்ரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம்

வாதாத்மஜம் வானரயூத முக்யம் ஸ்ரீராமதூதம் சிரஸா நமாமி

 

புத்திர்பலம் யசோ’தைர்யம் நிர்பயத்வம் அரோகதா

அஜாட்யம் வாக்படுத்வம்ச ஹநூமத் ஸ்மராத்பவேத்

 

கார்யஸித்தி உண்டாக:

க்யாத: ஸ்ரீராமதூத: பவநதநுபவ: பிங்களாக்ஷ: ஶிகாவான்

ஸீதா ஶோகாபஹாரீ தஶமுக விஜயீ லக்ஷ்மண ப்ராணதாதா

ஆநேதா பேஷஜாத்ரேர் வைணஜலநிதேர் லங்கநே தீக்ஷிதோ ய:

வீர: ஸ்ரீமான் ஹநூமாந் மம மநஸி வஸந் கார்யஸித்திம் தநோது

 

அஸாத்ய ஸாத ஸ்வாமி ந் அஸாத்யம் தவ கிம் வத

ராமதூத க்ருபாஸிந்தோ மத்கார்யம் ஸாதய ப்ரபோ

ஸ்ரீராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம்

ஸ்ரீராம் ஜயராம் ஜயஜயராம் (21 தடவை)

ஸ்ரீ மாருதி க்ருபை உண்டாக:

ஸர்வாரிஷ்ட நிவாரகம் சுபகரம் பிங்காக்ஷ மக்ஷாபஹம்

ஸீதாந்வேஷண தத்பரம் கபிவரம் கோடீந்து ஸூர்யப்ரபம்

லங்காத்வீப பயங்கரம் ஸகலதம் ஸுரீவஸம்மா நிதம்

தேவேந்த்ராதி ஸமஸ்த தேவவிநுதம் காகுஸ்த்த தூதம் பஜே

 

ஸர்வ கல்யாண தாதாரம் ஸர்வாபத்கநமாருதம்

அபார கருணாமூர்த்திம் ஆஞ்சனேயம் நமாம்யஹம்

 

எல்லாதுன்பங்களும் விலக:

அஶேஷலங்காபதி ஸைந்யஹந்தா

ஸ்ரீ ராமஸேவா சரணைக கர்த்தா

அஶேஷ து:காஹத லோக கோப்தா

தவஸௌ ஹநூமாம்ஸ் தவ ஸௌக்யகர்த்தா

 

யுத்தபயம் விலக:

க்ருதக்ரோதே யஸ்மிந் நமரநகரீ மங்களரவா

தவாதங்கா லங்கா ஸமஜநி வநம் கச்சதி ஸதி

ஸதா ஸீதா காந்த ப்ரணதி மதிவிக்யாத மஹிமா

ஹநூமாநவ்யாத் வ: கபிகுல ஶிரோமண்டநமணி:

 

துஷ்டக்ரஹங்கள் விலக:

அஞ்ஜநா கர்ப்பஸம்பூதம் குமாரம் ப்ரஹ்மசாரிணம்

துஷ்டக்ரஹ விநாஶாய ஹநூமந்த முபாஸ்மஹே

 

ஆஞ்ஜநேயாய வித்மஹே ராமதூதாய தீமஹி

தந்நோ ஹரி: ப்ரசோதயாத்

 

ஸ்ரீராம ஆஞ்ஜனேயர் க்ருபை உண்டாக:

உத்ய தாதித்ய ஸங்காஶம் உதார புஜ விக்ரமம்

கந்தர்ப்ப கோடி லாவண்யம் ஸர்வ வித்யா விஶாரதம்

ஸ்ரீராம ஹ்ருதயா நந்தம் பக்தகல்ப மஹீருஹம்

அபயம் வரதம் தோர்ப்யாம் கலயே மாருதாத்மஜம்

 

 

எல்லாக் காரியங்களிலும் வெற்றி பெற

ராமதூத மஹாதீர ருத்ரவீர்ய ஸமுத்பவ

அஞ்ஜநாகர்ப்ப ஸம்பூத வாயுபுத்ர நமோஸ்து தே

 

எல்லாவித வியாதிகள் நீங்க ஸ்ரீஹநூமத் தீர்த்த ப்ராசநம்

அஞ்ஜநா கர்ப்ப ஸம்பூத கபீந்த்ர ஸசிவோத்தம

ராமப்ரிய நமஸ்துப்யம் ஹநுமந் ரக்ஷ ஸர்வதா

அகால ம்ருத்யுஹரணம் ஸர்வவ்யாதி நிவாரணம்

ஸமஸ்த பாபஶமநம் ஹநுமத் பாதோதகம் ஶுபம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.