அகஸ்த்யமுனிவர் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்

அகஸ்த்யமுனிவர் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்

 

யா குந்தேந்து துஷாரஹார வளா யா சுப்ர வஸ்த்ராவ்ருதா

யா வீணா வர ண் மண்டிதகரா யா ச்வேத பத்மாஸனா

யா ப்ரஹ்மாச்யுத ங்கர ப்ரப்ருதிபிர் தேவை: ஸதா பூஜிதா

ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ நி: சேஷ ஜாட்யாபஹா                                1

 

தோர்ப்பிர் யுக்தா சதுர்ப்பி: ஸ்படிக மணிமயீ மக்ஷமாலாம் ததானா

ஹஸ்தேனைகேன பத்மம் ஸிதமபி ச சுகம் புஸ்தகஞ்சாபரேண

பாஸா குந்தேந்து ங்கஸ்படிக மணிநிபா பாஸமானா(அ)ஸமானா

ஸா மே வாக்தேவதேயம் நிவஸது வனே ஸர்வதா ஸுப்ரஸன்னா          2

 

ஸுராஸுரஸேவித பாதபங்கஜா கரே விராஜத் கமநீய புஸ்தகா

விரிஞ்சிபத்னீ கமலாஸன ஸ்த்திதா ஸரஸ்வதீ ந்ருத்யது வாசி மே ஸதா3

 

ஸர்ஸவதீ ஸரஸிஜ கேஸரப்ரபா தபஸ்வினீ ச்’ரிதகமலா ப்ரியா

கனஸ்தனீ கமலவிலோல லோசனா மனஸ்வினீ பவது வரப்ரஸாதினீ        4

 

ஸரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணீ

வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி ஸித்திர் பவது மே ஸதா                                             5

 

ஸரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் ஸர்வதேவி நமோ நம:

சா’ந்தரூபே ச’சிதரே ஸர்வயோகே நமோ நம:                                                      6

 

நித்யானந்தே நிராதாரே நிஷ்கலாயை நமோ நம:

வித்யாதரே விசாலாக்ஷ்யை சு’த்தஜ்ஞானே நமோ நம:                          7

 

சு’த்தஸ்படிகரூபாயை ஸூக்ஷ்மரூபே நமோ நம:

ச’ப்தப்ரஹ்மி சதுர்ஹஸ்தே ஸர்வஸித்யை நமோ நம:                            8

 

முக்தாலங்க்ருத ஸர்வாங்க்யை மூலாதாரே நமோ நம:

மூலமந்த்ரஸ்வரூபாயை மூலச’க்த்யை நமோ நம:                                              9

 

மனோன்மணி மஹாயோகே வாகீச்வர்யை நமோ நம:

ச’க்த்யை வரதஹஸ்தாயை வரதாயை நமோ நம:                                               10

 

வேதாயை வேதரூபாயை வேதாந்தாயை நமோ நம:

குணதோஷ விவர்ஜின்யை குணதீப்த்யை நமோ நம:                                        11

 

ஸர்வஜ்ஞானே ஸதா நந்தே ஸர்வரூபே நமோ நம:

ஸம்பன்னாயை குமார்யை ச சர்வஜ்ஞேதே நமோ நம:                          12

 

யோகாநார்ய உமாதேவ்யை யோகானந்தே நமோ நம:

திவ்யஜ்ஞான த்ரிநேத்ராயை திவ்யமூர்த்யை நமோ நம:                                  13

 

அர்த்தசந்த்ர ஜடாதாரி சந்த்ரபிம்பே நமோ நம:

சந்த்ராதித்ய ஜடாதாரி சந்த்ரபிம்பே நமோ நம:                                                   14

 

அணுரூபே மஹாரூபே விச்’வரூபே நமோ நம:

அணிமாத்யஷ்டஸித்தாயை அனந்தாயை நமோ நம:                                        15

 

ஜ்ஞான விஜ்ஞானரூபாயை ஜ்ஞானமூர்த்யை நமோ நம:

நானா சா’ஸ்த்ர ஸ்வரூபாயை நானாரூபே நமோ நம:                           16

 

பத்மஜா பத்மவம்சா’ச பத்மரூபே நமோ நம:

பரமேஷ்ட்யை பராமூர்த்யை நமஸ்தே பாபநாசி’நீ                                             17

 

மஹாதேவ்யை மஹாகாள்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:

ப்ரஹ்மவிஷ்ணு சி’வாயை ச ப்ரஹ்மநார்யை நமோ நம:                                  18

 

கமலாகர புஷ்பாயை காமரூபே நமோ நம:

கபாலீ கரதீப்தாயை காமதாயை நமோ நம:                                                          19

 

ஸாயம் ப்ராத: படேந் நித்யம் ஷாண்மாஸாத் ஸித்திருச்யதே

கோரவ்யாக்ரபயம் நாஸ்தி படதாம் ஸ்ருண்வதாமபி                                        20

 

இத்தம் சரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம் அகஸ்த்யமுனி வாசகம்

ஸர்வஸித்திகரம் ந்ரூணாம் ஸர்வபாப ப்ரணாச’நம்                                          21

 

***

ஓம் வாக்தேவ்யை ச வித்மஹே விரிஞ்சிபத்ந்யை ச தீமஹி

தன்னோ வாணீ ப்ரசோதயாத்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.