ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய பஞ்சரத்னம்

ஷடானனம் சந்தனலிப்த காத்ரம் மஹோரஸம் திவ்ய மயூர வாஹனம் |

ருத்ரஸ்ய ஸூனும் ஸுரலோக நாதம் ப்ரஹ்மண்ய தேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே ||

ஜாஜ்வல்யமானம் ஸுரப்ருந்த வந்த்யம் குமாரதாரா தட மந்திரஸ்தம் |

கந்தர்ப்பரூபம் கமனீய காத்ரம் ப்ரஹ்மண்ய தேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே ||

த்விஷட்புஜம் த்வாதஶ திவ்ய நேத்ரம் த்ரயீதனும் ஶூலமஸிம் ததானம் |

ஶேஷாவதாரம் கமனீய ரூபம் ப்ரஹ்மண்ய தேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே ||

ஸுராரி கோராஹவ ஶோபமானம் ஸுரோத்தமம் ஶக்திதரம் குமாரம் |

ஸுதார ஶக்த்யாயுத ஶோபிஹஸ்தம் ப்ரஹ்மண்யதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே ||

இஷ்ட்டார்த்த ஸித்தி ப்ரதமீஶ புத்ரம் இஷ்டான்னதம் பூஸுர காமதேனும் |

கங்கோத்பவம் ஸர்வ ஜனானு கூலம் ப்ரஹ்மண்யதேவம் ஶரணம் ப்ரபத்யே ||

ய:ஶ்லோக பஞ்சகமிதம் படதேச பக்த்யா ப்ரஹ்மண்ய தேவ விநிவேஶித மானஸஸ்ஸன் | ப்ராப்னோதி போக ம்கிலம் புவியத்யதிஷ்டம் அந்தே ஸ கச்சதி முதா குஹஸாம்ய மேவ ||

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.