ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம்

த்யானம்

 

ச’க்திஹஸ்தம் விரூபாக்ஷம் சி’கிவாஹம் ஷடானனம்

தாருணம் ரிபுரோகக்னம் பாவயே குக்குடதவஜம்

 

ஸ்தோத்ரம்

 

ஸ்கந்தோ குஹ: ஷண்முகச்’ச ஃபாலநேத்ரஸுத: ப்ரபு:

பிங்கள: க்ருத்திகாஸூநு: சி’கிவாஹோ த்விஷட்புஜ:                 1

த்விஷண் நேத்ர: ச’க்திதர: பிசி’தாச’ ப்ரபஞ்சன:

தாரகாஸுரஸம்ஹாரீ ரக்ஷோபலவிமர்த்தன:                              2

மத்த: ப்ரமத்தோன்மத்தச்’ச ஸுரஸைன்ய ஸுரக்ஷக:
தேவஸேனாபதி: ப்ராஜ்ஞ: க்ருபாலுர்பக்தவத்ஸல:                     3

உமாஸுத: ச’க்திதர: குமார: க்ரௌஞ்சதாரண:

ஸேனானீ ரக்நிஜன்மா ச விசா’க: ச’ங்கராத்மஜ:                           4

சி’வஸ்வாமீ கணஸ்வாமீ ஸர்வஸ்வாமீ ஸநாதன:

அனந்தச’க்தி ரக்ஷோப்ய: பார்வதீ ப்ரிய நந்தன:                          5

கங்காஸுதச்’ச ச’ரோத்பூத: ஆஹூத: பாவகாத்மஜ:

ஜ்ரும்ப: ப்ரஜ்ரும்ப உஜ்ரும்ப: கமலாஸன ஸம்ஸ்துத:                 6

ஏகவர்ணோ த்விவர்ணச்’ச  த்ரிவர்ண: ஸுமனோஹர:

சதுர்வர்ண: பஞ்சவர்ண: ப்ரஜாபதி ரஹர்பதி:                                7

அக்னிகர்ப: ச’மீகர்போ  விச்’வரேதா: ஸுராரிஹா

ஹரித்வர்ண: சு’பகரோ வடுச்’ச வடுவேஷப்ருத்                          8

பூஷா கபஸ்திர் கஹன: சந்த்ரவர்ண: கலாதர:

மாயாதரோ மஹாமாயீ கைவல்ய: ச’ங்கராத்மஜ:                        9

விச்’வயோனி ரமேயாத்மா தேஜோநிதி ரனாமய:

பரமேஷ்ட்டீ பரப்ரஹ்மா வேதகர்போ விராட்ஸுத:                   10

புலிந்தகன்யாபர்த்தா ச மஹாஸாரஸ்வதாவ்ருத:

ஆச்’ரிதாகிலதாதா ச சோரக்னோ ரோகநாச’ந:                           11

அநந்தமூர்த்திரானந்த: சி’கண்டிக்ருதகேதன:

டம்ப: பமடம்பச்’ச மஹாடம்போ வ்ருஷாகபி:                                12

காரணோத்பாத்த தேஹச்’ச காரணாதீதவிக்ரஹ:

அநீச்’வரோ(அ)ம்ருத: ப்ராண: ப்ராணாயாம பராயண:             13

விருத்தஹந்தா வீரக்ன: ரக்தச்’யாம கலோ(அ)பி ச

ஸுப்ரஹ்மண்யோ குஹ: ப்ரீதி: ப்ராஹ்மண்யோப்ராஹ்மனப்ரிய 14

வம்ச’வ்ருத்திகரீ வேதவேத்யோ(அ)க்ஷய ஃபலப்ரத:        15

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.