ஸ்ரீ ஶாஸ்தா அஷ்டகம்

 

ஹரிவராஸனம் ஸ்வாமி விஶ்வ மோஹனம்

ஹரிததீச்வரா (ஸ்வாமி) ஆராத்ய பாதுகம் |

அரிவிமர்த்தனம் ஸ்வாமி நித்ய நர்த்தனம்

ஹரிஹராத்மஜம் ஸ்வாமி தேவ மாஶ்ரயே ||                                 1

 

சரணகீர்த்தனம் ஸ்வாமி ஶக்தமானஸம்

பரணலோலுபம் ஸ்வாமி நர்த்தனாலயம் |

அருண பாஸுரம் ஸ்வாமி பூத நாயகம்

ஹரிஹராத்மஜம் ஸ்வாமி தேவமாஶ்ரயே ||                                  2

 

ப்ரணய ஸத்யகா ஸ்வாமி ப்ராண நாயகம்

ப்ரணத கல்பகம் ஸ்வாமி ஸுப்ரபாஞ்சிதம் |

ப்ரணவ மந்திரம் ஸ்வாமி கீர்த்தன ப்ரியம்

ஹரிஹராத்மஜம் ஸ்வாமி தேவ மாஶ்ரயே ||                                 3

 

துரக வாஹனம் ஸ்வாமி ஸுந்தரானனம்

வரகதாயுதம் ஸ்வாமி தேவ வர்ணிதம் |

குருக்ருபாகரம் ஸ்வாமி கீர்த்தன ப்ரியம்

ஹரிஹராத்மஜம் ஸ்வாமி தேவ மாஶ்ரயே ||                                 4

 

த்ரிபுவனார்ச்சிதம் ஸ்வாமி தேவதாத்மகம்

த்ரிநயன ப்ரபும் ஸ்வாமி திவ்ய தேஶிகம் |

த்ரிதஶ பூஜிதம் ஸ்வாமி சிந்திதப்ரதம்

ஹரிஹராத்மஜம் ஸ்வாமி தேவ மாஶ்ரயே ||                                 5

 

பவபயா பஹம் ஸ்வாமி பாவுகாவஹம்

புவன மோஹனம் ஸ்வாமி பூதி பூஷணம் |

தவள வாஹனம் ஸ்வாமி திவ்ய வாரணம்

ஹரிஹராத்மஜம் ஸ்வாமி தேவ மாஶ்ரயே ||                                 6

 

களம்ருது ஸ்மிதம் ஸ்வாமி ஸுந்தரானனம்

களப கோமளம் ஸ்வாமி காத்ர மோஹனம் |

களபகேஸரீ ஸ்வாமி வாஹி வாஹனம்

ஹரிஹராத்மஜம் ஸ்வாமி தேவ மாஶ்ரயே ||                                 7

 

ஶ்ரிதஜனப்ரியம் ஸ்வாமி சிந்திதப்ரதம்

ஶ்ருதி விபூஷணம் ஸ்வாமி ஸாது ஜீவனம் |

ஶ்ருதி மனோஹரம் ஸ்வாமி கீதலாலஸம்

ஹரிஹராத்மஜம் ஸ்வாமி தேவ மாஶ்ரயே ||                                 8

 

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா! |

சரணம் ஐயப்ப ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா! ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.