ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமம்

 

இரண்டுமுறை ஆசமனம்

மூன்றுமுறை பிராணாயாமம்

ஸங்கல்பம்

ஶுக்லாம்ரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்ப்புஜம்

ப்ரஸந்ந வனம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்நோபஶாந்தயே

யஸ்ய த்விரத வக்த்ராத்யா: பாரிஷத்யா: பரஶ்ஶதம்

விக்நம் நிக்நந்தி ஸதம் விஷ்வக்ஸேநம் தமாஶ்ரயே

 

ஹரிரோம் தத் ஸத், ஸ்ரீ கோவிந் கோவிந் கோவிந், அஸ்ய ஸ்ரீ பகவத: மஹா புருஷஸ்ய, விஷ்ணோ ராஜ்ஞயா ப்ரவர்த்தமாநஸ்ய,

த்ப்ரஹ்மண: த்விதீய பரார்த்தே, ஸ்ரீ ஶ்வேத வராஹ கல்பே, வைவஸ்வத மன்வந்தரே, கலியுகே, ப்ரதம பாதே, ஜம்பூத்வீபே பாரத வர்ஷே, ரத கண்டே ஶகாப்தே, மேரோ: க்ஷிண பார்ஶ்வே

அஸ்மிந் வர்த்தமாநே, வ்யாவஹாரி காணாம் ப்ரவாதீநாம் ஷ்ஷ்ட்யா: ஸம்வத்ஸராணாம் மத்யே —— நாம ஸம்வத்ஸரே, —-அயனே, —–ருதௌ,

—மாஸே, —–பக்ஷே, —–ஶுதிதௌ, —–வாஸரயுக்தாயாம், —-நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஸ்ரீ விஷ்ணுயோ ஸ்ரீ விஷ்ணுகரண, ஶுயோ ஶுகரண

ஏவங்குண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் —-ஶுதிதௌ, ஸ்ரீபகதாஜ்ஞயா ஸ்ரீமந் நாராயண ப்ரீத்யர்த்தம் (ஸ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த்தம்), ——கோத்ரஸ்ய, ——ர்மண: ஸபத்நீகஸ்ய ஸஹகுடும்பஸ்ய (மம) க்ஷேம ஸ்தைர்ய வீர்ய விஜய ஆயுராரோக்ய ஐஶ்வர்யாபிவ்ர்த்த்யர்த்தம், பகவந்நாம ஜபமஹம் கரிஷ்யே

 

ஸ்தோத்ர: பூர்வபாகம்

 

ஓம் விஷ்ணவே பரமாத்மநே நம:

 

ஹரி: ஓம்

 

ஶுக்லாம்ரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்ப்புஜம்

ப்ரஸந்ந வனம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்நோபஶாந்தயே                                     1

 

யஸ்ய த்விரத வக்த்ராத்யா: பாரிஷத்யா: பரஶ்ஶதம்

விக்நம் நிக்நந்தி ஸதம் விஷ்வக்ஸேநம் தமாஶ்ரயே                          2

 

வ்யாஸம் வஸிஷ்ட நப்தாரம் ஶக்தே: பௌத்ரமகல்மஷம்

பராஶராத்மகம் வந்தே ஶுகதாதம் தபோநிதிம்                                                 3

 

வ்யாஸாய விஷ்ணுரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே

நமோ வை ப்ரஹ்மநியே வாஸிஷ்டாய நமோ நம:                                           4

 

அவிகாராய ஶுத்தாய நித்யாய பரமாத்மனே

தைகரூப ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே                                              5

 

யஸ்ய ஸ்மரண மாத்ரேண ஜன்ம ஸம்ஸார ந்னாத்

விமுச்யதே நமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ர விஷ்ணவே                                    6

 

[  நம: ஸமஸ்த பூதானாம் ஆதி பூதாய பூப்ருதே

அனேக ரூபரூபாய விஷ்ணவே ப்ர விஷ்ணவே ]                                   7

 

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ப்ரவிஷ்ணவே

 

ஸ்ரீ வைசம்பாயன உவாச:

 

ஶ்ருத்வா ர்மானஶேஷேன பாவனானி ச சர்வஶ:

யுதிஷ்டிர: ஶாந்தனவம் புனரேவாப்பாஷத                                                      8

 

யுதிஷ்டிர உவாச:

 

கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வாப்யேகம் பராயணம்

ஸ்துவந்த: கம் கமர்ச்சந்த: ப்ராப்னுயுர் மானவா: ஶும்                                  9

 

கோ ர்ம: ஸர்வர்மாணாம் வத: பரமோ மத:

கிம் ஜபன் முச்யதே ஜந்துர் ஜன்ம ஸம்ஸார ந்னாத்                         10

 

ஸ்ரீபீஷ்ம உவாச:

 

த்ப்ரபும் தேதேவ மனந்தம் புருஷோத்தமம்

ஸ்துவந் நாமஸஹஸ்ரேண புருஷ: ஸததோத்தித:                                               11

 

தமேவ சார்ச்சயந் நித்யம் க்த்யா புருஷமவ்யயம்

த்யாயன் ஸ்துவந் நமஸ்யம்ஶ்ச யஜமானஸ்தமேவ ச                                        12

 

அநாதி நினம் விஷ்ணும் ஸர்வலோக மஹேஶ்வரம்

லோகாத்யக்ஷம் ஸ்துவந்நித்யம் ஸர்வது:க்காதிகோ பவேத்                          13

 

ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வர்மஜ்ஞம் லோகானாம் கீர்த்திவர்த்தனம்

லோக நாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூ வோத்பவம்                                              14

 

ஏஷ மே ஸர்வர்மாணாம் ர்மோ(அ)திகதமோ மத:

த்பக்த்யா புண்ரீகாக்ஷம் ஸ்தவை ரர்ச்சேந்நர: ஸதா                                  15

 

பரமம் யோ மஹத்தேஜ: பரமம் யோ மஹத்தப:

பரமம் யோ மஹத்ப்ரஹ்ம பரமம் ய: பராயணம்                                     16

 

பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மங்லானாம் ச மங்லம்

தைவதம் தேவதானாம் ச பூதானாம் யோ(அ)வ்யய: பிதா                               17

 

யத: ஸர்வாணி பூதானி வந்த்யாதி யுகாகமே

யஸ்மிந்ஶ்ச ப்ரலயம் யாந்தி புனரேவ யுக்ஷயே                                     18

 

தஸ்ய லோகப்ரதானஸ்ய ஜந்நாதஸ்ய பூபதே

விஷ்ணோர் நாமஸஹஸ்ரம் மே ஶ்ருணு பாப பயாஹம்                              19

 

யானி நாமானி கௌணானி விக்யாதானி மஹாத்மன:

ரிஷிபி: பரிகீதானி தானி வக்ஷ்யாமி பூதயே                                                         20

 

விஷ்ணோர் நாம்னாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேவ்யாஸோ மஹாமுனி:

ச்சந்தோ(அ)னுஷ்டுப் ததா தேவோ பகவான் தேவகீ ஸுத:                             21

 

அம்ருதாம்ஶூத்வோ பீஜம் க்திர் தேவகிநந்ன:

த்ரிஸாமா ஹ்ருயம் தஸ்ய ஶாந்த்யர்த்தே விநியுஜ்யதே                               22

 

விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரவிஷ்ணும் மஹேஶ்வரம்

அநேக ரூப தைத்யாந்தம் நமாமி புருஷோத்தமம்                                               23

 

[ அதிக பாடம்:

கேஶவ பாது மே பாதௌ ஜங்கே நாராயணோ மம

மாவோ மே டிம் பாது, கோவிந்தோ குஹ்யமேவ ச                           24

 

நாபிம் விஷ்ணுஸ் து மே பாது ஜடரம் மதுஸூன:

உரஸ் த்ரிவிக்ரம: பாது ஹ்ருயம் பாது வாமன:                                     25

 

ஸ்ரீர: பாது மே கண்ட்டம் ஹ்ருஷீகேஶோ முகம் மம

த்மநாஸ் து நயனே சிரோ தாமோரோ மம                                                  26

 

ஏவம் ஏதானி நாமானி ஜப: காலே விஶேஷத:

வின்யஸேத் ஆத்ம ரக்ஷார்த்தம் ஸர்வ மங்ள ஸித்தயே         ]                       27

 

பூர்வ ந்யாஸம்

 

ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீவிஷ்ணோர் திவ்ய ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய |

ஸ்ரீ வேவ்யாஸோ பகவான் ருஷி: |

அனுஷ்டுப் சந்: |

ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு: பரமாத்மா ஸ்ரீமந்நாராயணோ தேவதா | அம்ருதாம்ஶூத்பவோ பானுரிதி பீஜம் |

தேவகீநந்ன: ஸ்ரஷ்டேதி ஶக்தி: |

த்பவ: க்ஷோணோ தேவ இதி பரமோ மந்த்ர: |

ஶங்கப்ருந்நந்கீ சக்ரீதி கீலகம் |

ஶார்ங்கதன்வா இத்யஸ்த்ரம் |

ரதாங்பாணி ரக்ஷோப்ய இதி நேத்ரம் |

த்ரிஸாமா ஸாம: ஸாமேதி கவசம் |

ஆனந்ம் பரப்ரஹ்மேதி யோனி: |

ருது: ஸுர்ஶன: கால இதி திக்பந்: |

ஸ்ரீவிஶ்வரூப இதி த்யானம் ||

 

ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்த்தே ஸஹஸ்ரநாம ஜபே விநியோ: ||

 

கர ந்யாஸ:

‘விஶ்வம் விஷ்ணுர்வஷட்கார’ இத்யங்குஷ்டாப்யாம் நம:

‘அமுதாம்ஶூத்பவோபாநு’ ரிதி தர்ஜனீப்யாம் நம:

‘ப்ரம்ஹண்யோ ப்ரம்ஹக்ருத் ப்ரம்ஹே’ தி மத்யமாப்யாம் நம:

‘ஸுவர்ணபிந்து ரக்ஷோப்ய’ இத்யநாமிகாப்யாம் நம:

‘நிமிஷோ நிமிஷஸ்ஸ்ரக்வீ’ இதி கநிஷ்டிகாப்யாம் நம:

‘ரதாங்பாணிரக்ஷோப்ய’ இதி கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

 

அங்க ந்யாஸ:

‘ஸுவ்ரதஸ் ஸுமுகஸ் ஸூக்ஷ்ம’ இதி ஜ்ஞாநாய ஹ்ருயாய நம:

‘ஸஹஸ்ரமூர்த்தா விஶ்வாத்மே’ தி ஐஶ்வர்யாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா

‘ஸஹஸ்ரார்ச்சிஸ் ஸப்தஜிஹ்வ’ இதி ஶக்த்யை ஶிகாயை வஷட்

‘த்ரிஸாமா ஸாமஸ்ஸாமே’ தி லாய கவசாய ஹும்

‘ரதாங்பாணி ரக்ஷோப்ய’ இதி தேஜஸே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்

‘ஶார்ங்தன்வா கதாதர’ இதி வீர்யாய அஸ்த்ராய பட்

‘ருதுஸ்ஸுர்ஶந: கால’ இதி பூர்ப்புவஸ் ஸுவரோமிதி திக்பந்:

 

[ கர ந்யாஸ:

ஶங்காய அங்குஷ்ட்டாப்யாம் நம:

சக்ராய தர்ஜனீப்யாம் நம:

கதாயை மத்யமாப்யாம் நம:

ட்காய அநாமிகாப்யாம் நம:

ஶார்ங்காய கநிஷ்டிகாப்யாம் நம:

பஞ்சாயுதாய கரதல கரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

 

அங்க ந்யாஸ:

ஶங்காய ஹ்ருயாய நம:

சக்ராய ஶிரஸே ஸ்வாஹா

கதாயை ஶிகாயை வஷட்

ட்காய கவசாய ஹும்

ஶார்ங்காய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்

பஞ்சாயுதாய அஸ்த்ராய பட்

பூர்ப்புவஸ் ஸுவரோம் இதி திக்பந்: ]

 

த்யானம்

 

க்ஷீரோதன்வத் ப்ரதேஶே ஶுசி மணி விலஸத் ஸைகதே மௌக்திகானாம்

மாலாக்லுப்தாஸனஸ்த: ஸ்படிகமணி நிபைர் மௌக்திகைர் மண்டிதாங்:

ஶுப்ரை ரப்ரை ரதப்ரை ருபரிவிரசிதைர் முக்த பீயூஷ வர்ஷை:

ஆனந்தீ ந: புனீயா ரி நலின கதா ஶங்க பாணிர் முகுந்:                            1

 

பூ: பாதௌ யஸ்ய நாபிர் வியஸு ரநிலச் சந்த்ர ஸூர்யௌ ச நேத்ரே

கர்ணா வாஶா: ஶிரோத்யௌர் முகமபி ஹனோ யஸ்ய வாஸ்தேயமப்தி:

அந்தஸ்தம் யஸ்ய விஶ்வம் ஸுர நர க கோ போகி ந்ர்வ தைத்யை:

சித்ரம் ரம்ரம்யதே தம் த்ரிபுவன வபுஷம் விஷ்ணுமீஶம் நமாமி                   2

 

ஓம் நமோ பவதே வாஸுதேவாய

 

ஶாந்தாகாரம் புஶயனம் பத்மநாம் ஸுரேஶம்

விஶ்வாதாரம் ககன ஸத்ருஶம் மேவர்ணம் ஶுபாங்ம்

லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகிஹ்ருத் த்யான ம்யம்

வந்தே விஷ்ணும் யஹரம் ஸர்வலோகைக நாதம்                                    3

 

மேகஶ்யாமம் பீதகௌஶேயவாஸம்

ஸ்ரீவத்ஸாங்ம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதாங்ம்

புண்யோபேதம் புண்ரீகாயதாக்ஷம்

விஷ்ணும் வந்தே ஸர்வலோகைக நாதம்                                                    4

 

 

நம: ஸமஸ்த பூதானா மாதிபூதாய பூப்ருதே

அநேக ரூப ரூபாய விஷ்ணவே ப்ரவிஷ்ணவே                                                  5

 

ஸஶங்க சக்ரம் ஸகிரீட குண்டலம்

ஸபீத வஸ்த்ரம் ஸரஸூருஹேக்ஷணம்

ஸஹார வக்ஷஸ்தல ஶோபி கௌஸ்துபம்

நமாமி விஷ்ணும் ஶிரஸா சதுர்ப்புஜம்                                                        6

 

ச்சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேம ஸிம்ஹாஸனோபரி

ஆஸீன மம்பு ஶ்யாம மாயதாக்ஷ மலங்குதம்                                                     7

 

சந்த்ரானனம் சதுர்பாஹும் ஸ்ரீவத்ஸாங்கித வக்ஷஸம்

ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்ருஷ்ண மாஶ்ரயே                           8

 

[ பஞ்சோபசாரம்:

லம் ப்ருதிவ்யாத்மனே கந்தம் கல்பயாமி

ஹம் ஆகாஸாத்மனே புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி

யம் வாய்வாத்மனே தூபம் ஆக்ராபயாமி

ரம் வஹ்ன்யாத்மனே தீபம் தர்ஶயாமி

வம் அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் நிவேதயாமி

ஸம் சர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரான் ஸமர்ப்பயாமி ]

 

 

ஸ்தோத்ரம்

ஹரி:ஓம்

 

[ ஓம் நமோ பகவதே வாஸுதேவாய ஸர்வக்லேஶாப ஹந்த்ரே நமோ நம: – NGS ]

ஓம்

விஶ்வம் விஷ்ணுர் வஷட்காரோ பூவ்ய த்ப்ரபு:

பூதக்ருத் பூப்ருத்பாவோ பூதாத்மா பூதபாவன:                                                            1

 

பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமாதி:

அவ்யய: புருஷ: ஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரஜ்ஞோ (அ)க்ஷர ஏவச                             2

 

யோகோ யோவிதாம் நேதா ப்ரதான புருஷேஶ்வர:

நாரஸிம்ஹவபு: ஸ்ரீமான் கேஶவ: புருஷோத்தம:                                                  3

 

ஸர்வ: ஶர்வ: ஶிவ: ஸ்தாணுர் பூதாதிர் நிதி ரவ்யய:

ஸம்வோ பாவனோ ர்த்தா ப்ரவ: ப்ரபு ரீஶ்வர:                                           4

 

ஸ்வயம்பூ: சம்பு ராதித்ய: புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வன:

அநாதிநினோ தாதா விதாதா தாதுருத்தம:                                                       5

 

அப்ரமேயோ ஹ்ருஷீகேஶ: பத்மநாபோ(அ)மரப்ரபு:

விஶ்வகர்மா மனுஸ் த்வஷ்டா ஸ்தவிஷ்: ஸ்தவிரோத்ருவ:               6

 

க்ராஹ்ய: ஶாஶ்வத: க்ருஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷ: ப்ரதர்த்தன:

ப்ரபூதஸ் த்ரிககுப்தாம பவித்ரம் மங்ளம் பரம்                                                 7

 

ஈஶான: ப்ராண: ப்ராணோ ஜ்யேஷ்ட: ஶ்ரேஷ்ட: ப்ரஜாபதி:

ஹிரண்யகர்ப்போ பூகர்ப்போ மாவோ மதுஸூன:                                                8

 

ஈஶ்வரோ விக்ரமீ ன்வீ மேதாவீ விக்ரம க்ரம:

அனுத்தமோ துரார்ஷ: க்ருதஜ்ஞ: க்ருதிராத்மவான்                                         9

 

ஸுரேஶ: ஶரணம் ஸர்ம விஶ்வரேதா: ப்ரஜாவ:

அஹ: ஸம்வத்ஸரோ வ்யால: ப்ரத்யய: ஸர்வ ர்ஶன:                           10

 

அஜ: ஸர்வேஶ்வர: ஸித்த: ஸித்தி: ஸர்வாதி: ரஶ்யுத:

வ்ருஷாகபி ரமேயாத்மா ஸர்வயோ விநி:ஸ்ருத:                                               11

 

வஸுர் வஸுமனா: ஸத்ய: ஸமாத்மா (அ)ஸம்மித: ஸம:

அமோ: புண்டரீகாக்ஷோ வ்ருஷகர்மா வ்ருஷக்ருதி:                                        12

 

ருத்ரோ ஹூஶிரா பப்ரூர் விஶ்வயோனி: சுசிஶ்ரவா:

அம்ருத: ஶாஶ்வத ஸ்தாணுர் வராரோஹா மஹாதபா:                         13

 

ஸர்வ: ஸர்வவித்பானுர் விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்ன:

வேதோ வேவிவ்யங்கோ வேதாங்கோ வேவித்கவி:                                 14

 

லோகாத்யக்ஷ: ஸுராத்யக்ஷோ ர்மாத்யக்ஷ: க்ருதாக்ருத:

சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹஶ் சதுர்ம்ஷ்ட்ரஶ் சதுர்ப்புஜ:                                      15

 

ப்ராஜிஷ்ணுர் போஜனம் போக்தா ஸஹிஷ்ணுர் ஜககாதிஜ:

அனகோ விஜயோ ஜேதா விஶ்வயோனி: புனர்வஸு:                                         16

 

உபேந்த்ரோ வாமன: ப்ராம்ஶு ரமோ: ஶுசிரூர்ஜித:

அதீந்த்ர: ஸங்க்ரஹ: ஸர்கோ த்ருதாத்மா நியமோ யம:                                    17

 

வேத்யோ வைத்ய: ஸதாயோகீ வீரஹா மாவோ மது:

அதீந்த்ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹால:                             18

 

மஹாபுத்திர் மஹாவீர்யோ மஹாஶக்திர் மஹாத்யுதி:

அநிர்த்தேஶ்யவபு:  ஸ்ரீமானமேயாத்மா மஹாத்ரித்ருக்                                                19

 

மஹேஷ்வாஸோ மஹீர்த்தா ஸ்ரீநிவாஸ: ஸதாங்தி:

அநிருத்த: ஸுராநந்தோ கோவிந்தோ கோவிதாம்பதி:                                                20

 

மரீசிர் மனோ ஹம்ஸ: ஸுபர்ணோ புகோத்தம:

ஹிரண்யநா: ஸுதபா: பத்மநா: ப்ரஜாபதி:                                                      21

 

 

அம்ருத்யு: ஸர்வத்ருக் ஸிம்ஹ: ஸந்தாதா ஸந்திமாந்ஸ்திர:

அஜோ துர்மர்ஷண: ஶாஸ்தா விஶ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா                             22

 

குருர் குருதமோ தாம ஸத்ய: ஸத்யபராக்ரம:

நிமிஷோ(அ)நிமிஷ: ஸரக்வீ வாசஸ்பதி ருதாதீ:                                               23

 

க்ரணீர் க்ராமணீ ஸ்ரீமான் ந்யாயோ நேத ஸமீரண:

ஸஹஸ்ரமூர்த்தா விஶ்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத்                       24

 

ஆவர்த்தனோ நிவ்ருத்தாத்மா ஸம்வ்ருத: ஸம்ப்ரமர்ன:

அஹ: ஸம்வர்த்தகோ வஹ்னி ரநிலோ ரணீர:                                                25

 

ஸுப்ரஸா: ப்ரஸந்நாத்மா விஶ்வத்ருக் விஶ்வபுக் விபு:

த்கர்த்தா ஸத்க்ருத: ஸாதுர் ஜஹ்னுர் நாராயணோ நர:                               26

 

அஸங்க்யேயோ (அ)ப்ரமேயாத்மா விஶிஷ்ட: ஶிஷ்டக்ருச் சுசி:

ஸித்தார்த்த: ஸித்தஸங்கல்ப: ஸித்தித: ஸித்திஸான:                                   27

 

வ்ருஷாஹீ வ்ருஷபோ விஷ்ணுர் வ்ருஷபர்வா வ்ருஷோர:

வர்த்தனோ வர்த்தமானஶ்ச விவிக்த: ஶ்ருதிஸாகர:                                         28

 

ஸுபுஜோ துர்த்தரோ வாக்மீ மஹேந்த்ரோ வஸுதோ வஸு:

நைகரூபோ ப்ருஹத்ரூப: ஶிபிவிஷ்ட: ப்ரகாஶன:                                               29

 

ஓஜஸ்தேஜோ த்யுதிர: ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபன:

ருத்த: ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ரஶ் சந்த்ராம்ஸுர் பாஸ்கரத்யுதி:                   30

 

அம்ருதாம்சூத்பவோ பானு: ஶஶபிந்து: ஸுரேஶ்வர:

ஔஷம் ஜத: ஸேது: ஸத்யர்ம பராக்ரம:                                                         31

 

பூவ்யவந்நாத: பவன: பாவனோ(அ)நல:

காமஹா காமக்ருத் காந்த: காம: காமப்ர: ப்ரபு:                                                            32

 

யுகாதிக்ருத் யுகாவர்த்தோ நைகமாயோ மஹாஶன:

த்ருஶ்யோ வ்யக்தரூபஶ்ச ஸஹஸ்ரஜி னந்தஜித்                                        33

இஷ்டோ(அ)விஶிஷ்ட: ஶிஷ்டேஷ்ட: ஶிகண்டீ நஹுஷோ வ்ருஷ:

க்ரோஹா க்ரோக்ருத் கர்த்தா விஶ்வபாஹுர் மஹீர:                            34

 

அஶ்யுத: ப்ரதித: ப்ராண: ப்ராணதோ வாஸவானுஜ:

அபாம்நிதிதிஷ்டான மப்ரமத்த: ப்ரதிஷ்டித:                                                     35

 

ஸ்கந்: ஸ்கந்ததரோ துர்யோ வரதோ வாயுவாஹன:

வாஸுதேவோ ப்ருஹத்பானு ராதிதேவ: புரந்ர:                                              36

 

அஶோகஸ் தாரணஸ் தார: ஶூர: ஸௌரிர் ஜனேஶ்வர:

அனுகூல: ஶதாவர்த்த: பத்மீ பத்மநிபேக்ஷண:                                                       37

 

த்மநாபோ (அ)ரவிந்தாக்ஷ: பத்மகர்ப்ப: சரீரப்ருத்

மஹர்த்திர் ருத்தோ வ்ருத்தாத்மா மஹாக்ஷோ ருடத்வஜ:                           38

 

அதுல: ஶரபோ பீம: ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ரி:

ஸர்வலக்ஷண லக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிஞ்ஜய:                         39

 

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ ஹேதுர்தாமோர: ஸஹ:

மஹீரோ மஹாபாகோ வேவா னமிதாஶன:                                                  40

 

த்பவ: க்ஷோணோ தேவ: ஸ்ரீர்ப்ப: பரமேஶ்வர:

கரணம் காரணம் கர்த்தா விகர்த்தா ஹனோ குஹ:                                        41

 

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தான: ஸம்ஸ்தான: ஸ்தானதோ த்ருவ:

பரர்த்தி: பரமஸ்பஷ்டஸ் துஷ்ட: புஷ்ட: ஶுபேக்ஷண:                                        42

 

ராமோ விராமோ விரதோ மார்கோ நேயோ நயோ (அ)நய:

வீர: ஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டோ ர்மோ ர்மவிதுத்தம:                                       43

 

வைகுண்ட: புருஷ: ப்ராண: ப்ராண: ப்ரணவ: ப்ருது:

ஹிரண்யர்ப்ப: ஶத்ருக்னோ வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜ:                          44

 

ருது: ஸுர்ஶன: கால: பரமேஷ்டீ ரிக்ரஹ:

க்ர: ஸம்வத்ஸரோ க்ஷோ விஶ்ராமோ விஶ்வதக்ஷிண:                             45

விஸ்தார: ஸ்தாவரஸ்தாணு: ப்ரமாணம் பீஜ மவ்யயம்

அர்த்தோ(அ)னர்த்தோ மஹாகோஶோ மஹாபோகோ மஹான:             46

 

அநிர்விண்ண: ஸ்தவிஷ்டோ(அ)பூர் ர்மயூபோ மஹாம:

நக்ஷத்ரநேமிர் நக்ஷத்ரீ க்ஷம: க்ஷாம: ஸமீஹன:                                        47

 

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஶ்ச க்ரது: ஸத்ரம் ஸதாங்கதி:

ஸர்வர்ஶீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞான முத்தமம்                               48

 

ஸுவ்ரத: ஸுமுக: ஸூக்ஷ்ம: ஸுகோஷ: ஸுகத: ஸுஹ்ருத்

மநோஹரோ ஜிதக்ரோதோ வீரபாஹுர் விதாரண:                                          49

 

ஸ்வாபன: ஸ்வவஶோ வ்யாபீ நைகாத்மா நைக கர்மக்ருத்

வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்னர்ப்போ னேஶ்வர:                                 50

 

ர்மகுப் ர்மக்ருத் ர்மீ ஸ ஸத் க்ஷர மக்ஷரம்

அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராம்ஶுர் விதாதா க்ருதலக்ஷண:                                    51

 

கபஸ்திநேமி: ஸத்வஸ்த: ஸிம்ஹோ பூதமஹேஶ்வர:

திதேவோ மஹாதேவோ தேவேஶோ தேப்ருத் குரு:                                 52

 

உத்தரோ கோபதிர் கோப்தா ஜ்ஞானம்ய: புராதன:

ஶரீரபூப்ருத் போக்தா கபீந்த்ரோ பூரிக்ஷிண:                                                            53

 

ஸோமபோ(அ)ம்ருதப: ஸோம: புருஜித் புருஸத்தம:

விநயோ ஜய: ஸத்யஸந்தோ தாஶார்ஹ: ஸாத்வதாம்பதி:                               54

 

ஜீவோ விநயிதா ஸாக்ஷீ முகுந்தோ(அ)மிதவிக்ரம:

அம்போநிதி ரனந்தாத்மா மஹோததிஶயோ(அ)ந்தக:                                     55

 

அஜோ மஹார்ஹ: ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ர: ப்ரமோன:

ஆனந்தோ நந்னோ நந்: ஸத்யர்மா த்ரிவிக்ரம:                                          56

 

மஹர்ஷி: கபிலாசார்ய: க்ருதஜ்ஞோ மேதினீபதி:

த்ரிபஸ் த்ரிஶாத்யக்க்ஷோ மஹாஶ்ருங்: க்ருதாந்தக்ருத்                                  57

 

மஹாவராஹோ கோவிந்: ஸுஷேண: கனகாங்கதீ

குஹ்யோ பீரோ ஹனோ குப்தஶ் சக்ர கதாதர:                                            58

 

வேதா: ஸ்வாங்கோ(அ)ஜித: க்ருஷ்ணோ த்ருட: ஸங்கர்ஷணோ(அ)ஶ்யுத:

வருணோ வாருணோ வ்ருஷ: புஷ்கராக்ஷோ மஹாமனா                                59

 

பகவான் பஹா (அ)(அ)நந்தீ வநமாலீ ஹலாயு:

தித்யோ ஜ்யோதிராதித்ய: ஸஹிஷ்ணுர் திஸத்தம:                                   60

 

ஸுன்வா கண்டபரஶுர் தாருணோ த்ரவிணப்ர:

திவ: ஸ்ப்ருக் ஸத்வத்ருக்வ்யாஸோ வாஶஸ்பதி ரயோநிஜ:                           61

 

த்ரிஸாமா ஸாம: ஸாம நிர்வாணம் பேஷஜம் பிக்

ஸந்ந்யாஸக்ருச் சம: ஶாந்தோ நிஷ்டா ஶாந்தி: பராயணம்                            62

 

சுபாங்: ஶாந்தி: ஸரஷ்டா குமு: குவலேஶய:

கோஹிதோ கோபதிர் கோப்தா வ்ருஷபாக்ஷோ வ்ருஷப்ரிய:                      63

 

அநிவர்த்தீ நிவ்ருத்தாத்மா ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்ருச்சிவ:

ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷா: ஸ்ரீவாஸ: ஸ்ரீபதி: ஸ்ரீமதாம்வர:                                                       64

 

ஸ்ரீ: ஸ்ரீஶ: ஸ்ரீநிவாஸ: ஸ்ரீநிதி: ஸ்ரீவிபாவன:

ஸ்ரீர: ஸ்ரீகர: ஶ்ரேய: ஸ்ரீமான் லோகத்ரயாஶ்ரய:                                                 65

 

ஸ்வக்ஷ: ஸ்வங்: ஶதானந்தோ நந்திர் ஜ்யோதிர் ணேஶ்வர:

விஜிதாத்மா(அ)விதேயாத்மா ஸத்கீர்த்திச் சின்ன ஸம்ஶய:                            66

 

தீர்ண: சர்வதஶ் சக்ஷு ரனீஶ: ஶாஶ்வதஸ்திர:

பூஶயோ பூஷணோ பூதிர் விஶோக: ஶோகநாஶன:                                           67

 

அர்ச்சிஷ்மா னர்ச்சித; கும்போ விஶுத்தாத்மா விஶோன:

அநிருத்தோ (அ)ப்ரதித: ப்ரத்யும்னோ (அ)மிதவிக்ரம:                                       68

 

 

காலநேமினிஹா வீர: ஶௌரி: ஶூரஜனேஶ்வர:

த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஶ: கேஶவ: கேஶிஹாஹரி:                                                69

 

காமதேவ: காமபால: காமீ காந்த: க்ருதாம:

அநிர்த்தேஶ்யவபுர் விஷ்ணுர் வீரோ(அ)னந்தோ னஞ்ஜய:                           70

 

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம விவர்த்தன:

ப்ரஹ்மவித் ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மனப்ரிய:        71

 

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோர:

மஹாக்ரதுர் மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவி:                          72

 

ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரிய: ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதி: ஸ்தோதா ரணப்ரிய:

பூர்ண: பூரயிதா புண்ய: புண்யகீர்த்தி ரநாமய:                                                     73

 

மனோஜவஸ் தீர்த்தகரோ வஸுரேதா வஸுப்ர:

வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ வஸுர் வஸுமனாஹவி:                         74

 

ஸத்தி: ஸத்க்ருதி: ஸத்தா  ஸத்பூதி: ஸத்பராயண:

ஶூரஸேனோ யதுஶ்ரேஶ்ட: ஸந்நிவாஸ: ஸுயாமுன:                         75

 

பூதாவாஸோ வாஸுதேவ: ஸர்வாஸுநிலயோ(அ)னல:

ர்ப்பஹா ர்ப்பதோ த்ருப்தோ துர்த்தரோ (அ)தாபராஜித:                         76

 

விஶ்வமூர்த்திர் மஹாமூர்த்திர் தீப்தமூர்த்தி ரமூர்த்திமான்

அநேமூர்த்தி ரவ்யக்த: ஶதமூர்த்தி: ஶதானன:                                                   77

 

ஏகோ நைக: ஸவ: க: கிம் யத்தத் பமனுத்தமம்

லோகபந்துர் லோகநாதோ மாவோ க்தவத்ஸல:                                           78

 

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாங்கோ வராங்கஶ் சந்தனாங்கதீ

வீரஹா விஷம: ஶூன்யோ க்ருதாஶீ ரசலஶ் சல:                                                79

 

அமானீ மானதோ மான்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்ருத்

ஸுமேதா மேஜோன்ய: ஸத்யமேதாதரார:                                                  80

தேஜோவ்ருஷோ த்யுதிர: ஸர்வஶஸ்த்ரப்ருதாம்வர:

ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோ வ்யக்ரோ நைகஶ்ருங்கோ கதாக்ரஜ:                                   81

 

சதுர்மூர்த்திஶ் சதுர்பாஹுஶ் சதுர்வ்யூஹஶ் சதுர்தி:

சதுராத்மா சதுர்ப்பாவஶ் சதுர்வேவி தேகபாத்                                                 82

 

ஸமாவர்த்தோ (அ)நிவ்ருத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரம:

துர்லபோ துர்க்கமோ துர்க்கோ துராவாஸோ துராரிஹா                            83

 

ஶுபாங்கோ லோகஸாரங்: ஸுதந்து ஸ்தந்துவர்த்தன:

இந்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்ருதகர்மா க்ருதாம:                                                            84

 

த்பவ: ஸுந்ர: ஸுந்தோ ரத்னநா: ஸுலோசன:

அர்க்கோ வாஜஸன: ஶ்ருங்கீ ஜயந்த: ஸர்வவிஜ்ஜயீ                                           85

 

ஸுவர்ணபிந்து ரக்ஷோப்ய: ஸர்வ வாகீஶ்வரேஶ்வர:

மஹாஹ்ரதோ மஹார்த்தோ மஹாபூதோ மஹாநிதி:                                   86

 

குமு: குந்ர: குந் : பர்ஜன்ய: பாவனோ(அ)நில:

அம்ருதாஶோ (அ)ம்ருதவபு: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோமுக:                           87

 

ஸுல: ஸுவ்ரத: ஸித்த: ஶத்ருஜிச் சத்ருதாபன:

ந்யக்ரோதோ தும்ரோ (அ)ஶ்வத்தஶ் சாணூராந்த்ர நிஷூன:                 88

 

ஸஹஸ்ரார்ச்சி: ஸப்தஜிஹ்வ: ஸப்தைதா: ஸப்தவாஹன:

அமூர்த்தி ரனகோ(அ)சிந்த்யோ யக்ருத் யநாசன:                                        89

 

அணுர் ப்ருஹத் க்ருஶ: ஸ்தூலோ குணப்ருந் நிர்க்குணோ மஹான்

த்ருத: ஸ்வத்ருத: ஸ்வாஸ்ய: ப்ராக்வம்ஶோ வம்ஶவர்த்தன:                     90

 

பாப்ருத் கதிதோ யோகீ யோகீஶ: ஸர்வகாம:

ஆஶ்ரம: ஶ்ரமண: க்ஷாம: ஸுபர்ணோ வாயு வாஹன:                         91

 

னுர்த்தரோ னுர்வேதோ ண்டோ மயிதா ம:

அபராஜித: ஸர்வஸஹோ நியந்தா (அ)நியமோ(அ)யம:                                     92

 

ஸத்வவான் ஸாத்விக: ஸத்ய: ஸத்யர்ம பராயண:

பிப்ராய: ப்ரியார்ஹோ(அ)ர்ஹ: ப்ரியக்ருத் ப்ரீதிவர்த்தன:                         93

 

விஹாயஸதிர் ஜ்யோதி: ஸுருசிர் ஹுதபுக்விபு:

ரவிர் விரோசன: ஸூர்ய: ஸவிதா ரவிலோசன:                                                     94

 

அனந்தோ ஹுதபுக்போக்தா ஸுகதோ நைகஜோ(அ)க்ரஜ:

அநிர்விண்ண: ஸதாமர்ஷீ லோகாதிஷ்டானமத்புத:                                          95

 

ஸநாத் ஸநாதனதம: பில: கபி ரப்யய:

ஸ்வஸ்தி: ஸ்வஸ்திக்ருத் ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்திக்ஷிண:           96

 

அரௌத்ர: குண்லீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜித ஶாஸன:

ஶப்தாதி: ஶப்ஸஹ: ஶிஶிர: ஶர்வரீகர:                                                                        97

 

அக்ரூர: பேஶலோ க்ஷோ க்ஷிண: க்ஷமிணாம்வர:

வித்வத்தமோ வீதய: புண்யஶ்ரவண கீர்த்தன:                                                 98

 

உத்தாரணோ துஷ்க்ருதிஹா புண்யோ து:ஸ்வப்ன நாஶன:

வீரஹா ரக்ஷண: ஸந்தோ ஜீவன: பர்யவஸ்தித:                                                     99

 

அனந்தரூபோ (அ)னந்தஸ்ரீர் ஜிதமன்யுர் யாபஹ:

சதுரஶ்ரோ கபீராத்மா விதிஶோ வ்யாதிஶோ திஶ:                                          100

 

அனாதிர் பூர்ப்புவோ லக்ஷ்மீ: ஸுவீரோ ருசிராங்க:

ஜனனோ ஜனஜன்மாதிர் பீமோ பீமபராக்ரம:                                                      101

 

தார நிலயோ(அ)தாதா புஷ்பஹாஸ: ப்ரஜார:

ஊர்த்: ஸத்பதாசார: ப்ராண: ப்ரணவ: பண:                                                            102

 

ப்ரமாணம் ப்ராணநிலய: ப்ராணப்ருத் ப்ராணஜீவன:

தத்வம் தத்வவி தேகாத்மா ஜன்ம ம்ருத்யு ஜராதி:                                             103

 

 

பூர்ப்புவ: ஸ்வஸ்தருஸ் தார:ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ:

யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர் யஜ்வா யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாஹன:                               104

 

யஜ்ஞப்ருத் யஜ்ஞக்ருத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸான:

யஜ்ஞாந்தக்ருத் யஜ்ஞகுஹ்ய மன்ன மன்னா ஏவ ச                                         105

 

ஆத்மயோனி: ஸ்வயம்ஜாதோ வைகாந: ஸாமகாயன:

தேவகீநந்ன: ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஶ: பாபநாஶன:                                                     106

 

ஶங்கப்ருந் நந்கீ சக்ரீ ஶார்ங்கதன்வா கதாதர:

ரதாங்பாணி ரக்ஷோப்ய: ஸர்வ ப்ரஹரணாயு:                                               107

 

ஸர்வ ப்ரஹரணாயு ஓம் நம இதி

 

வனமாலீ தீ ஶார்ங்கீ ஶங்கீ சக்ரீ ச நந்கீ

ஸ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணுர் வாஸுதேவோ (அ)பிரக்ஷது                         108

 

ஸ்ரீ வாஸுதேவ அபிரக்ஷது ஓம் நம: இதி

உத்தர பாக: (பலஶ்ருதி:)

 

இதீம் கீர்த்தனீயஸ்ய கேஶவஸ்ய மஹாத்மன:

நாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யானாம் மஶேஷேண ப்ரகீர்த்திம்                     1

 

ய இம் ஶ்ருணுயாந்நித்யம் யஶ்சாபி பரிகீர்த்தயேத்

நாஶுபம் ப்ராப்னுயாத் கிஞ்சித் ஸோ(அ)முத்ரேஹ ச மானவ:                      2

 

வேதாந்தகோ ப்ராஹ்மண: ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ விஜயீ வேத்

வைஶ்யோ தனஸம்ருத்த: ஸ்யாத் சூத்ர: ஸுகமவாப்னுயாத்             3

 

ர்மார்த்தீ ப்ராப்னுயாத் தர்மமர்த்தார்த்தி சார்த்த மாப்னுயாத்

காமானவாப்னுயாத் காமீ ப்ரஜார்த்தீ சாப்னுயாத் ப்ரஜாம்                             4

 

 

க்திமான் ய: ஸதோத்தாய ஶுசிஸ் தத்கத மானஸ:

ஸஹஸ்ரம் வாஸுதேவஸ்ய நாம்னா மேதத் ப்ரகீர்த்தயேத்                           5

 

யஶ: ப்ராப்னோதி விபுலம் யாதி ப்ராதான்ய மேவ ச

அசலாம் ஶ்ரிய மாப்னோதி ஶ்ரேய: ப்ராப்னோத் யனுத்தமம்                                    6

 

ந பயம் க்வசிதாப்னோதி வீர்யம் தேஜஶ்ச விந்தி

பவத்யரோகோ த்யுதிமான் ல ரூப குணான்வித:                                             7

 

ரோகார்த்தோ முச்யதே ரோகாத் பத்தோ முச்யேத ந்னாத்

யான் முச்யேத பீதஸ்து முச்யேதாபன்ன ஆப:                                               8

 

துர்காண் யதிதரத் யாஶு புருஷ: புருஷோத்தமம்

ஸ்துவந்நாம ஸஹஸ்ரேண நித்யம் க்தி ஸமன்வித:                            9

 

வாஸுதேவாஶ்ரயோ மர்த்யோ வாஸுதேவ பராயண:

ஸர்வபாப விஶுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதனம்                                        10

 

ந வாஸுதேக்தானா மஶும் வித்யதே க்வசித்

ஜன்ம ம்ருத்யு ஜரா வ்யாதி யம் நைவோபஜாயதே                                          11

 

இமம் ஸ்தவ மதீயான: ஶ்ரத்தா க்தி ஸமன்வித:

யுஜ்யேதாத்ம ஸுக க்ஷாந்தி ஸ்ரீ த்ருதி ஸ்ம்ருதி கீர்த்திபி:                                  12

 

ந க்ரோதோ ந ச மாத்ஸர்யம் ந லோபோ நாஶுபாமதி:

வந்தி க்ருதபுண்யானாம் க்தானாம் புருஷோத்தமே                                                13

 

த்யௌ: ஸசந்த்ரார்க்க நக்ஷத்ரா கம் திஶோ பூர் மஹோததி:

வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண வித்ருதானி மஹாத்மன:                                         14

 

ஸஸுராஸுர ந்ர்வம் ஸயக்ஷோர ராக்ஷஸம்

ஜகத்வஶே வர்த்ததேம் க்ருஷ்ணஸ்ய ஸசராசரம்                                            15

 

இந்த்ரியாணி மனோ புத்தி: ஸத்வம் தேஜோ லம் த்ருதி:

வாஸுதேவாத்மகான்யாஹு: க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச                             16

 

ஸர்வாமானா மாசார: ப்ரதமம் பரிகல்பதே

ஆசார ப்ரவோ ர்மோ ர்மஸ்ய ப்ரபு ரச்யுத:                                                  17

 

ரிஷய: பிதரோ தேவா மஹாபூதானி தாதவ:

ஜங்மாஜங்மம் சேம் ஜகந் நாராயணோத்வம்                                           18

 

யோகோ ஜ்ஞானம் ததா ஸாங்க்யம் வித்யா: ஶில்பாதி கர்ம ச

வேதா: ஶாஸ்த்ராணி விஜ்ஞான மேதத் ஸர்வம் ஜனார்னாத்                      19

 

ஏகோ விஷ்ணுர் மஹத்பூதம் ப்ருதக் பூதான் யநேகஶ:

த்ரீன்லோகான் வ்யாப்ய பூதாத்மா புங்க்தே விஶ்வபுகவ்யய:                                    20

 

இமம் ஸ்தவம் பகவதோ விஷ்ணோர் வயாஸேன கீர்த்திதம்

படேத்ய இச்சேத் புருஷ: ஶ்ரேய: ப்ராப்தும் ஸுகானி ச                                    21

 

விஶ்வேஶ்வரமஜம் தேவம் ஜத: ப்ரபுமவ்யயம்

ஜந்தி யே புஷ்கராக்ஷம் ந தே யாந்தி பராவம்                                     22

 

ந தே யாந்தி பராபவம் ஓம் நம இதி

 

அர்ஜுன உவாச:

 

த்மபத்ர விஶாலாக்ஷ பத்மநா ஸுரோத்தம

க்தானா மனுரக்தானாம் த்ராதா வ ஜனார்ன:                                            23

 

ஸ்ரீபகவானுவாச:

 

யோ மாம் நாம ஸஹஸ்ரேண ஸ்தோதுமிச்சதி பாண்வ:

ஸோ(அ)ஹமேகேன ஶ்லோகேன ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ஶய:                                  24

 

வ்யாஸ உவாச:

 

வாஸானாத் வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் புவனத்ரயம்

ஸர்வபூ நிவாஸோ (அ)ஸி வாஸுதேவ நமோ(அ)ஸ்து தே                 25

 

ஸ்ரீ வாஸுதேவ நமோஸ்துத ஓம் நம இதி

 

பார்வத்யுவாச:

 

கேனோபாயேன லகுனா விஷ்ணோர் நாம ஸஹஸ்ரகம்

பட்யதே பண்டிதைர் நித்யம் ஶ்ரோதுமிச்சாம்யஹம் ப்ரபோ                                    26

 

ஈஶ்வர உவாச:

 

ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே

ஸஹஸ்ர நாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே                                                   27

 

ஸ்ரீ ராமநாம வரானன ஓம் நம இதி

 

ப்ரஹ்மோவாச:

 

நமோ(அ)ஸ்த்வனந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்த்தயே

ஸஹஸ்ரபாதாக்ஷி ஶிரோரு பாஹவே

ஸஹஸ்ரநாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே

ஸஹஸ்ரகோடி யுகதாரிணே நம:                                                                 28

 

ஸஹஸ்ரகோடி யுகதாரிண ஓம் நம இதி

 

ஸஞ்ஜய உவாச:

 

யத்ர யோகேஶ்வர: க்ருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ னுர்த்தர:

தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதிர் த்ருவா நீதிர் மதிர் மம                                       29

 

ஸ்ரீ பகவானுவாச:

 

அனன்யாஶ் சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனா பர்யுபாஸதே

தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோக்ஷேமம் வஹாம்யஹம்                        30

 

 

பரித்ராணாய ஸாதூனாம் விநாஶாய ச துஷ்க்ருதாம்

ர்ம ஸம்ஸ்தாபனார்த்தாய ஸம்வாமி யுகே யுகே                                          31

 

ஆர்த்தா விஷண்ணா: ஶிதிலாஶ்ச பீதா

கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்த்தமானா:

ஸங்கீர்த்ய நாராயண ஶப் மாத்ரம்

விமுக்த து:க்கா: ஸுகினோ வந்து                                                             32

 

[ இதி ஸ்ரீ மஹாபாரதே, ஶதஸாஹஸ்ரிகாயாம்

ஸம்ஹிதாயாம், வையாஸிக்யாம், ஆநுஶாஸநிக பர்வணி,

பீஷ்ம யுதிஷ்டிர ஸம்வாதே

ஸ்ரீ விஷ்ணோர் திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸம்பூர்ணம் ]

 

காயேன வாசா மனஸேந்த்ரியர் வா

புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபாவாத்

கரோமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்மை

நாராயணாயேதி ஸமர்ப்பயாமி                                                                                33

 

ஓம் தத் ஸத்


பஞ்சாயுத ஸ்தோத்ரம்

 

ஸ்புரத் ஸஹஸ்ரார ஶிகாதிதீவ்ரம்

ஸுர்ஶனம் பாஸ்கர கோடி துல்யம்

ஸுரத்விஷாம் ப்ராண விநாஶி விஷ்ணோ:

சக்ரம் ஸதா(அ)ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்யே                 1

 

விஷ்ணோர் முகோத்தாநில பூரிதஸ்ய

யஸ்ய த்வனிர் தானவர்ப்ப ஹந்தா

தம் பாஞ்சஜன்யம் ஶசிகோடிஶுப்ரம்

ஶங்கம் ஸதா(அ)ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்யே              2

 

ஹிரண்மயீம் மேருஸமான ஸாராம்

கௌமோகீம் தைத்யகுலைக ஹந்த்ரீம்

வைகுண்ட வாமாக்ர கராபிம்ருஷ்டாம்

கதாம்தா(அ)ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்யே                3

 

ரக்ஷோ(அ)ஸுராணாம் கடினோக்ர கண்ட

ச்சே க்ஷர க்ஷோணித திக்த தாரம்

தம் நந்கம் நாம ஹரே: ப்ரதீப்தம்

ட்கம் ஸதா(அ)ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்யே                4

 

யஜ் ஜ்யா நிநா ஶ்ரவணாத் ஸுராணாம்

சேதாம்ஸி நிர்முக்த பயானி ஸத்ய:

வந்தி தைத்யா(அ)ஶனி பாண வர்ஷி

ஶார்ங்ம் ஸதா(அ)ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்யே        5

 

இமம் ஹரே: பஞ்சமஹாயு தானாம்

ஸ்தவம் படேத்யோ (அ)னுதினம் ப்ரபாதே

ஸமஸ்த து:க்கானி பயானி ஸத்ய:

பாபானி நஶ்யந்தி ஸுகானி ஸந்தி                          6

 

வனே ரணே ஶத்ரு ஜலாக்னி மத்யே யத்ருச்சயாபத்ஸு மஹாயேஷு

ம் படன் ஸ்தோத்ர மனாகுலாத்மா ஸுகீ பவேத் தத்க்ருத ஸர்வரக்ஷ:7

த்வாதச நாம பஞ்ஜரம்

 

புரஸ்தாத் கேஶவ: பாது சக்ரீ ஜாம்பூ ப்ரப:

பஶ்சான் நாராயண: ஶங்கீ நீலஜீமுத ஸந்நி:                                         1

 

இந்தீவர ல ஶ்யாமோ மாவோர்த்வம் கதாதர:

கோவிந்தோ க்ஷிணே பார்ஶ்வே ன்வீ சந்த்ரப்ரபோ மஹான்      2

 

உத்தரே ஹலப்ருத் விஷ்ணு: பத்மகிஞ்ஜல்க ஸந்நி:

க்னேய்யா மரவிந்தாபோ முஸலீ மதுஸூன:                                   3

 

த்ரிவிக்ரம: கட்பாணிர் நிர்ருத்யாம் ஜ்வலனப்ர:

வாயவ்யாம் வாமனோ வஜ்ரீ த்ருணாதித்ய தீப்திமான்                       4

 

ஐஶான்யாம் புண்டரீகா: ஸ்ரீர: பட்டஸாயு:

வித்யுத்ப்ரபோ ஹ்ருஷீகேஶ: ஸ பாஹ்யான் திஶி முத்கரீ                 5

 

ஹ்ருத்பத்மே பத்மனாபோ மே ஸஹஸ்ரார்க்க ஸமப்ர:

ஸர்வாயு: ஸர்வஶக்தி: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோமுக:                                  6

 

 

இந்த்கோபக ஸங்காஶ: பாஶஹஸ்தோ(அ)பராஜித:

ஸ பாஹ்யாப்யந்தரம் தேஹம் வ்யாப்ய தாமோர: ஸ்தித:                7

 

ஏவம் ஸர்வத்ர மச்சித்ரம் நாமத்வாஶ பஞ்சரம்

ப்ரவிஷ்டோ(அ)ஹம் ந மே கிஞ்சித் பயமஸ்தி கதாசன                        8

 

யம் நாஸ்தி கதாசன ஓம் நம இதி

 

ஓம் ஆபதா மபஹர்த்தாரம் தாதாரம் ஸர்வஸம்பதாம்

லோகாபிராமம் ஸ்ரீ ராமம் பூயோபூயோ நமாம்யஹம்                         9

 

ஆர்த்தாநாமார்த்தி ஹந்தாரம் பீதாநாம் பீதிநாசநம்

த்விஷதாம் காலண்டம் தம் ராமசந்த்ரம் நமாம்யஹம்                     10

 

நம: கோதண்டஹஸ்தாய ஸந்தீக்ருத ச’ராய ச

கண்டிதாகில தைத்யாய ராமாயாபந் நிவாரணே                                            11

 

ராமாய ராமபத்ராய ராமசந்த்ராய வேதஸே

ரகுநாதாய  நாதாய ஸீதாயா: பதயே நம:                                                   12

 

க்ரத: ப்ருஷ்ட்தச்’சைவ பார்ச்’வதச்’ச மஹாபலௌ

ஆகர்ண பூர்ண ந்வாநௌ ரக்ஷேதாம் ராமலக்ஷ்மணௌ                 13

 

ஸந்நத்த: கவசீ கட்கீ சாப பாரோ யுவா

ச்சன் மமாக்ரதோ நித்யம் ராம: பாது ஸ லக்ஷ்மண:                          14

 

அச்’யுதானந்த கோவிந் நாமோச்சாரண பேஷஜாத்

நச்’யந்தி ஸகலாரோகாஸ் ஸத்யம் ஸத்யம் வதாம்யஹம்                 15

 

அச்’யுதானந்த கோவிந் விஷ்ணோ நாராயணாம்ருத

ரோகான் மே நாச’யாசேஷான் ஆசு’ந்வந்தரே ஹரே                         16

 

அச்’யுதானந்த கோவிந் விஷ்ணோ ன்வந்தரே ஹரே

வாஸுதேவாகிலானஸ்ய ரோகான் நாசய நாசய                                   17

 

அச்’யுதானந்த கோவிந் ஸச்சிதானந் சா’ச்’வத

மச்சேதா ரமதாம் நித்யம் த்வச்சாரு சரணாம்புஜே                                18

 

ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே

ஹரேக்ருஷ்ண ஹரேக்ருஷ்ண க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண ஹரே ஹரே 19

 

ஜலே விஷ்ணு: ஸ்த்தலே விஷ்ணு: விஷ்ணுராகாச’முத்யதே

ஸ்த்தாவரம் ஜங்கமம் விஷ்ணு: ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத்    20

 

ஸர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் ச’ரணம் வ்ரஜ

அஹம்த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசு’ச                     21

 

ஸத்யம் ஸத்யம் புநஸ்ஸத்ய முத்ருத்புஜமுச்’யதே

வேதாச்சாஸ்த்ரம் பரம் நாஸ்தி ந தைவம் கேஶவாத்பரம்                  22

 

ச’ரீரே ஜர்ஜரீ பூதே வ்யாதிக்ரஸ்தே களேபரே

ஔஷம் ஜாஹ்நவீ தோயம் வைத்யோ நாராயணோ ஹரி:  23

 

ஆலோட்ய ஸர்வசா’ஸ்த்ராணி விசார்ய ச புந: புந:

இதமேகம் ஸுநிஷ்பந்நம் த்யேயோ நாராயணோ ஹரி                       24

 

காயேனவாசா மனஸேந்த்ரியைர் வா புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபாவாத்

கரோமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி ஸமர்ப்பயாமி25

 

க்ஷரப ப்ரஷ்டம் மாத்ரா ஹீனந்து யத்பவேத்

தத் ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ நாராயண நமோ(அ)ஸ்துதே                 26

 

விஸர்க்க பிந்து மாத்ராணி பபாதாக்ஷராணி ச

ந்யூனானி சாதிரிக்தானி க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தம                                  27

 

இதி த்வாஶ நாம பஞ்சரம் ஸம்பூர்ணம்

 

ஹரி: ஓம் தத் ஸத்

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.