ஸ்ரீ மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ம்ருத்யுஞ்ஜயர்

ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ருத்ராய நீலகண்டாய சம்பவே

அம்ருதேசாய சர்வாய மஹாதேவாய தே நம:

ஓம் த்ர்யம்பம் யஜாமஹே சுந்திம் புஷ்ட்டிவர்னம் உர்வாருகமிவ பந்தனாத் முக்ஷீய மா அம்ருதாத் | ஓம்

சந்த்ரோத்பாஸித மூர்த்தஜம் ஸுரபதிம் பீயூஷபாத்ரம் ப்ருஹத்

ஹஸ்தோப்ஜேன ஸுதாப்சு கோடி விமலம் ஹஸ்தஸ்த பம்கேருஹம்

ஸூர்யாக் நீந்து விலோசம் கரதலை பாசாக்ஷ ஸூத்ராங்குசாம்

போஜாந் பிப்ரத மக்ஷயம் பசுபதிம் ம்ருத்யுஞ்சயம் பாவயே

 

மார்க்கண்டேயர் அருளிய

ஸ்ரீ மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்தோத்ரம்

ஓம்

ருத்ரம் பசு’பதிம் ஸ்த்தாணும் நீலகண்ட்டம் உமாபதிம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      1

 

காலகண்ட்டம் காலமூர்த்திம் காலாக்னிம் காலநாச’நம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      2

 

நீலகண்ட்டம் விரூபாக்ஷம் நிர்மலம் நிலயப்ரபம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      3

 

வாமதேவம் மஹாதேவம் லோக நாதம் ஜகத்குரும்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      4

 

தேவதேவம் ஜகந்நாதம் தேவேச’ம் வ்ருஷபத்வஜம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      5

 

த்ர்யக்ஷம் சதுர்ப்புஜம் சா’ந்தம் ஜடாமகுட தாரிணம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      6

 

பஸ்மோத்தூளித ஸர்வாங்கம் நாகாபரண பூஷிதம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      7

 

அனந்த மவ்யயம் சா’ந்தம் அக்ஷமாலாதரம் ஹரம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      8

 

ஆனந்தம் பரமம் நித்யம் கைவல்ய பத தாயினம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      9

 

அர்த்த நாரீச்’வரம் தேவம் பார்வதீ ப்ராண நாயகம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      10

 

ப்ரணய ஸ்த்திதி பர்த்தாரம் ஆதிகர்த்தார மீச்’வரம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      11

 

வ்யோமகேச’ம் விரூபாக்ஷம் சந்த்ரார்த்த த்ருத சே’கரம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      12

 

கங்காதரம் ச’சி’தரம் ச’ங்கரம் சூ’லபாணினம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      13

 

ஸ்வர்க்காபவர்க்க தாதாரம் ஸ்ருஷ்டி ஸ்த்தித்யந்த காரணம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      14

 

கல்பாயுர் தேஹி மே புண்யம் யாவதாயுர ரோகதாம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      15

 

சி’வேசா’ நம் மஹாதேவம் வாமதேவம் ஸதாசி’வம்

நமாமி சி’ரஸாதேவம் கிம் நோ ம்ருத்யு: கரிஷ்யதி                      16

 

மார்க்கண்டேய க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ய:படேத் சி’வஸந்நிதௌ

தஸ்யம்ருத்யுபயம் நாஸ்தி ஸத்யம் ஸத்யம் வதாம்யஹம்       17

 

ஸத்யம் ஸத்யம் புனஸ்ஸத்யம் உத்ருத்ய புஜம் உத்யதே

வேதாத்சா”ஸ்த்ராத்பரம் நாஸ்தி நதிவம் ச’ங்கராத்பரம்                      18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.