ஸ்ரீ மஹாலிங்காஷ்டகம்

மஹாலிங்கம் மஹாதேவம் மஹேச்’வரம் உமாபதிம்

ஸாம்பம் மத்யார் ஜுனேசம் தம் குரும் தேவம் நதோஸ்ம்யஹம்                   1

 

ஜ்யோதிரூபம் கிசுஷ்ணரூபம் ஸர்வரூபம் ஜகத்பதிம்

இஷ்டார்த்தஸித்திதம் ச’ம்பும் மஹாலிங்கம் நதோஸ்ம்யஹம்                       2

 

காசீ’க்ஷேத்ரே ஸமானம்ச’ கைலாஸாத திகம் ப்ரியம்

சா’ச்’வத ஸ்திரவாஸம்ச’ மஹாலிங்கம் நதோஸ்ம்யஹம்                                 3

 

ப்ரத் குசாம்பாஸஹிதம் மூகாம்பா தபஸ்ஃபலம்

கணாத்யக்ஷம் ஷண்முகம்ச’ மஹாலிங்கம் நதோஸ்ம்யஹம்              4

 

ப்ரதக்ஷிணாத் அச்’வமேதம் நமனாத் வாஜபேயகம்

ஸ்தோத்ராத் ஸ்ரீராஜஸூயாக்யம் ஸ்மரணாத்முக்திதாயகம்                          5

 

க்ஷேத்ர வாஸாச்’ச நிர்முக்த: தீர்த்த ஸ்னாயீ ஸதாஸுசி:

பஞ்சாக்ஷர ஜபாச்’சைவ மஹாலிங்க: ப்ரதுஷ்யதி                                                6

 

ய: ப்ரதோஷ மஹாலிங்கம் ருத்ரஜபாத் ப்ரதோஷயேத்

ஸ ஸர்வரோக நிர்முக்த: ச’தாயுஷ ஸுகமே தது                                      7

 

தர்ச’நாத் சர்வ பாபக்னம்  நமநாத் வாஞ்சிதப்ரதம்

ஸ்மரணாத் ஸர்வ ஸாயுஜ்யம் மஹாலிங்கம் நதோஸ்ம்யஹம்                       8

 

மஹாலிங்காஷ்டகம் ஸ்தோத்ரம் க்ருதம்கஷ்டௌக நாச’நம்

மஹாலிங்க ப்ரேரிதேன கோபாலேன ப்ருதம் சு’பம்.                                         9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.