ஸ்ரீ மஹாகணேச அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் விநாயகாய நம:        ஓம் விக்னராஜாய நம:    ஓம் கௌரீபுத்ராய நம:

ஓம் கணேஸ்வராய நம: ஓம் ஸ்கந்தாக்ரஜாய நம: ஓம் அவ்யயாய நம:

ஓம் பூதாய நம: ஓம் தக்ஷாய நம: ஓம் அத்யக்ஷாய நம: ஓம் த்விஜப்ரியாய நம:     10

ஓம் அக்னிகர்ப்பச்சிதே நம: ஓம் இந்த்ரஸ்ரீப்ரியாய நம: ஓம் வாணீப்ரதாய நம: ஓம் அவ்யயாய நம: ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாய நம: ஓம் ஸர்வ தனயாய நம:

ஓம் ஸர்வரீப்ரியாய நம: ஓம் ஸர்வாத்மகாய நம: ஓம் ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரே நம:

ஓம் தேவாய நம:   20

ஓம் அநேகார்ச்சிதாய நம: ஓம் சிவாய நம: ஓம் ஸித்தாய நம: ஓம் புத்திப்ரியாய நம: ஓம் சாந்தாய நம: ஓம் ப்ரஹ்மசாரிணே நம: ஓம் கஜான நாய நம: ஓம் த்வைமாத்ரேயாய நம: ஓம் முனிஸ்துத்யாய நம: ஓம் பக்தவிக்ன வினாச நாய நம:    30

ஓம் ஏகதந்தாய நம: ஓம் சதுர்பாஹவே நம: ஓம் சதுராய நம: ஓம் சக்திஸம்யுதாய நம: ஓம் லம்போதராய நம: ஓம் சூர்ப்பகர்ணாய நம: ஓம் ஹரயே நம: ஓம் ப்ரஹ்மவிதுத்தமாய நம: ஓம் காவ்யாய நம: ஓம் க்ரஹபதயே நம:    40

ஓம் காமினே நம:  ஓம் ஸோமஸூர்யாக்னிலோசனாய நம: ஓம் பாசாங்குசதராய நம: ஓம் சண்டாய நம: ஓம் குணாதீதாய நம: ஓம் நிரஞ்சனாய நம: ஓம் அகல்மஷாய நம: ஓம் ஸ்வயம்ஸித்தாய நம:

ஓம் ஸித்தார்ச்சிதபதாம்புஜாய நம: ஓம் பீஜாபூரபலாஸக்தாய நம:  50

ஓம் வரதாய நம:    ஓம் சாஸ்வதாய நம: ஓம் க்ருதினே நம: ஓம் த்விஜப்ரியாய நம: ஓம் வீதபயாய நம: ஓம் கதினே நம: ஓம் சக்ரிணே நம:

ஓம் இக்ஷுசாபத்ருதே நம: ஓம் ஸ்ரீதராய நம: ஓம் அஜாய நம:  60

ஓம் உத்பலகராய நம:     ஓம் ஸ்ரீபதயே நம: ஓம் ஸ்துதிஹர்ஷிதாய நம: ஓம் குலாத்ரிபேத்ரே நம: ஓம் ஜடிலாய நம: ஓம் கலிகல்மஷநாசனாய நம: ஓம் சந்த்ரசூடாமணயே நம: ஓம் காந்தாய நம: ஓம் பாபஹாரிணே நம:  ஓம் ஸமாஹிதாய நம:   70

ஓம் ஆச்ரிதாய நம: ஓம் ஸ்ரீகராய நம: ஓம் ஸௌம்யாய நம:

ஓம் பக்தவாஞ்சித தாயகாய நம: ஓம் சாந்தாய நம: ஓம் கைவல்யஸுகதாய நம: ஓம் ஸச்சிதா நந்த விக்ரஹாய நம: ஓம் ஜ்ஞானினே நம:

ஓம் தயாயுதாய நம: ஓம் தாந்தாய நம:         80

ஓம் ப்ரஹ்மத்வேஷவிவர்ஜிதாய நம: ஓம் ப்ரமத்ததைத்ய பயதாய நம:

ஓம் ஸ்ரீகண்ட்டாய நம: ஓம் விபுதேஶ்வராய நம: ஓம் ரமார்ச்சிதாய நம:

ஓம் விதயே நம: ஓம் நாகராஜயஜ் ஞோபவீதாய நம: ஓம் ஸ்தூலதுண்டாய நம: ஓம் ஸ்வயம்கர்த்ரே நம: ஓம் ஸாமகோஷப்ரியாய நம:          90

ஓம் பரஸ்மை நம: ஓம் ஸ்தூலதுண்டாய நம: ஓம் அக்ரண்யை நம: ஓம் தீராய நம:  ஓம் வாகீசாய நம: ஓம் ஸித்திதாயகாய நம: ஓம் தூர்வாபில்வப்ரியாய நம: ஓம் அவ்யக்தமூர்த்தயே நம: ஓம் சைலேந்த்ரதனுஜோத்ஸங்க

கேலனோத்ஸுக மானஸாய நம:  ஓம் ஸ்வலாவண்யஸுதாஸாராய நம:100

ஓம் ஜிதமன்மதவிக்ரஹாய நம: ஓம் ஸமஸ்தஜகதாதாராய நம:

ஓம் மாயினே நம: ஓம் மூஷிகவாஹனாய நம: ஓம் ஹ்ருஷ்டாய நம:

ஓம் துஷ்டாய நம: ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே நம: ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாயகாய நம:            108

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.