ஸ்ரீ தர்ம ஶாஸ்தா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் மஹா சாஸ்த்ரே நம: ஓம் விச்வ சாஸ்த்ரே நம: ஓம் லோக சாஸ்த்ரே நம: ஓம் தர்ம சாஸ்த்ரே நம: ஓம் வேத சாஸ்த்ரே நம: ஓம் கால சாஸ்த்ரே நம: ஓம் கஜாதிபாய நம: ஓம் கஜரூடாய நம: ஓம் கணாத்யக்ஷாய நம: ஓம் வ்யாக்ரா ரூடாய நம:                    10

ஓம் மஹாத்யுதயே நம:  ஓம் கோப்த்ரே நம: ஓம் கீர்வாணஸம்ஸேவ்யாய நம: ஓம் கதாதங்காய நம: ஓம் கதாக்ரண்யே நம: ஓம் ரிக்வேதரூபாய நம: ஓம் நக்ஷத்ராய நம: ஓம் சந்த்ரரூபாய நம: ஓம் வலாஹகாய நம: ஓம் தூர்வாச்யாமாய நம:               20

ஓம் மஹாரூபாய நம: ஓம் க்ரூரத்ருஷ்டயே நம: ஓம் அனாமயாய நம: ஓம் த்ரிநேத்ராய நம: ஓம் உத்பலாகாராய நம: ஓம் காலஹந்த்ரே நம: ஓம் நராதிபாய நம: ஓம் கண்டேந்து மௌளிதநயாய நம: ஓம் கல்ஹார குஸும ப்ரியாய நம: ஓம் மதனாய நம:                       30

ஓம் மாதவஸுதாய நம: ஓம் மந்தார குஸுமார்சிதாய நம: ஓம் மஹாபலாய நம: ஓம் மஹோத்ஸாஹாய நம: ஓம் மஹா பாபவினாசனாய நம: ஓம் மஹாசூராய நம: ஓம் மஹாதீராய நம: ஓம் மஹாஸர்பவிபூஷணாய நம: ஓம் அஸிஹஸ்தாய நம: ஓம் சரதராய நம:                         40

ஓம் ஹாலாஹலதராத்மஜாய நம: ஓம் அர்ஜுநேசாய நம:  ஓம் அக்னிநயநாய நம: ஓம் அனங்கமதனாதுராய நம: ஓம் துஷ்டக்ரஹாதிபாய நம: ஓம் ஸ்ரீதராய நம: ஓம் சிஷ்டரக்ஷண தீக்ஷிதாய நம: ஓம் கஸ்தூரி திலகாய நம: ஓம் ராஜசேகராய நம: ஓம் ராஜஸத்தமாய நம:                  50

ஓம் ராஜராஜார்சிதாய நம: ஓம் விஷ்ணுபுத்ராய நம: ஓம் வநஜனாதிபாய நம:

ஓம் வர்சஸ்கராய நம: ஓம் வரருசயே நம: ஓம் வரதாய நம: ஓம் வாயுவாஹனாய நம: ஓம் வஜ்ரகாயாய நம: ஓம் கட்கபாணயே நம: ஓம் வஜ்ரஹஸ்தாய நம:                60

ஓம் பலோத்ததாய நம: ஓம் த்ரிலோகஜ்ஞாய நம: ஓம் அதிபலாய  நம: ஓம் புஷ்கலாய நம: ஓம் வ்ருத்தபாவநாய நம: ஓம் பூர்ணாதவாய நம: ஓம் புஷ்கலேசாய நம: ஓம் பாச ஹஸ்தாய நம: ஓம் பயாபஹாய நம: ஓம் பட்காரரூபாய நம:                    70

ஓம் பாபக்னாய நம: ஓம் பாஷண்ட ருதிராசனாய நம: ஓம் பஞ்சபாண்டவ ஸந்த்ராத்ரே நம: ஓம் பரபஞ்சாக்ஷராச்ரிதாய நம:  ஓம் பஞ்சவக்த்ரஸுதாய நம: ஓம் பூஜ்யாய நம: ஓம் பண்டிதாய நம: ஓம் பரமேச்வராய நம: ஓம் பவதாப ப்ரசமனாய நம: ஓம் பக்தாபீஷ்ட ப்ரதாயகாய நம:             80

ஓம் கவயே நம: ஓம் கவீநாமதிபாய நம: ஓம் க்ருபாளவே நம: ஓம் க்லேச நாசனாய நம: ஓம் ஸமாய நம: ஓம் அரூபாய நம: ஓம் ஸேநான்யே நம: ஓம் பக்தஸம்பத் ப்ரதாயகாய நம: ஓம் வ்யாக்ரசர்மதராய நம: ஓம் சூலினே நம:                 90

ஓம் கபாலினே நம: ஓம் வேணுவாதனாய நம: ஓம் கலாரவாய நம: ஓம் கம்புகண்டாய நம:  ஓம் கிரீடாதி விபூஷிதாய நம: ஓம் தூர்ஜடயே நம: ஓம் வீர நிலயாய நம: ஓம் வீராய நம: ஓம் வீரேந்த்ர வந்திதாய நம: ஓம் விச்வரூபாய நம:    100

ஓம் வ்ருஷபதயே நம: ஓம் விவிதார்த்த பலப்ரதாய நம: ஓம் தீர்க்க நாஸாய நம: ஓம் மஹாபாஹவே நம: ஓம் சதுர்பாஹவே நம: ஓம் ஜடாதராய நம: ஓம் ஸநகாதிமுநி ஸ்ரேஷ்டஸ்துத்யாய நம: ஓம் ஹரிஹராத்மஜாய நம:                108

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.