ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ வ்ருஷபதேவர் அருளிய

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம்

 

அகணித குணகண மப்ரமேயமாத்யம்

ஸகல ஜகத் ஸ்த்திதி ஸம்யமானி ஹேதும்

உபரத மனோயோகி ஹ்ருத் மந்திரம் தம்

ஸததமஹம் தக்ஷிணாமூர்த்தி மீடே              1

 

நிரவதி ஸுகம் இஷ்ட தாதார மீட்யம்

நதஜன மநஸ்தாப பேதைக தக்ஷம்

பவ விபின தவாக்னி நாமதேயம்

ஸததமஹம் தக்ஷிணாமூர்த்தி மீடே              2

 

த்ரிபுவன குரும் ஆகமைக ப்ரமாணம்

த்ரி ஜகத்காரண ஸூத்ரயோக மாயம்

ரவி ச’த பாஸ்வரம் ஈஹித ப்ரதானம்

ஸததமஹம் தக்ஷிணாமூர்த்தி மீடே              3

 

அவிரத பவ பாவனாதிதூரம்

பத பத்மத்வய பாவினா மதூரம்

பவ ஜலதி ஸுதா ரணரங்க்ரி போதம்

ஸததமஹம் தக்ஷிணாமூர்த்தி மீடே              4

 

க்ருத நிலய மநிச’ம் வடாக மூலே

நிகம சி’காவ்ராத போதிதைக ரூபம்

த்ருத முத்ராங்குளி கம்யசாரு போதம்

ஸததமஹம் தக்ஷிணாமூர்த்தி மீடே              5

 

த்ருஹிண ஸுத பூஜிதாங்க்ரி பத்மம்

பத பத்மாநத மோக்ஷ தான தக்ஷம்

க்ருத குருகுல வாஸயோகி மித்ரம்

ஸததமஹம் தக்ஷிணாமூர்த்தி மீடே              6

 

யதிவர ஹ்ருதயே ஸதா விபாந்தம்

ரதிபதி ச’தகோடி ஸுந்தராங்க மாத்யம்

பரஹித நிரதாத்மனாம் ஸுஸேவ்யம்

ஸததமஹம் தக்ஷிணாமூர்த்தி மீடே              7

 

ஸ்மித தவள விகாஸிதாநநாப்ஜம்

ச்’ருதி ஸுலபம் வ்ருஷபாதிரூட காத்ரம்

ஸித ஜலஜ ஸுசோ’ப தேஹ காந்திம்

ஸததமஹம் தக்ஷிணாமூர்த்தி மீடே              8

 

வ்ருஷப க்ருதமிதம் இஷ்ட ஸித்திதம்

குருவரதேவ ஸந்நிதௌ படேத் ய:

ஸகல துரித து:க்க வர்க ஹானிம்

வ்ரஜதி சிரம் ஜ்ஞானவான் ச’ம்புலோகம்                9

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.