ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி அஷ்டகம்

ஸ்ரீ சங்கரர் அருளிய

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி அஷ்டகம்

 

மந்தஸ்மிதம் ஸ்ப்புரித முக்த முகாரவிந்தம்

கந்தர்ப்ப கோடிச’த ஸுந்தர திவ்ய மூர்த்திம்

ஆதாம்ரகோமலஜடா கடிதேந்து ரேகம்

ஆலோகயே வடதடீ நிலயம் தயாளும்                      1

 

விச்’வம் தர்பண த்ருச்’யமான நகரீ

துல்யம் நிஜாந்தர்க்கதம்

பச்’யந்நாத்மநி மாயயா

பஹிரிவோத்பூதம் யதா நித்ரயா

யஸ் ஸாக்ஷாத் குருதே ப்ரபோதஸமயே

ஸ்வாத்மான மேவாத்வயம்

தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே                                                  2

 

பீஜஸ்யாந்தரிவாங்குரோ ஜகதிதம்

ப்ராங்நிர்விகல்பம் புன:

மாயா கல்பித தேச’கால கலனா

வைசித்ர்ய சித்ரீக்ருதம்

மாயாவீவ விஜ்ரும்பயத்பி

மஹா யோகீவ ய: ஸ்வேச்சயா

தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே                                                  3

 

யஸ்யைவ ஸ்ப்புரணம் ஸதாத்மக மஸத்

கல்பார்த்தகம் பாஸதே

ஸாக்ஷாத் தத்வமஸீதி வேதவசஸா

யோ போதயத்யாச்’ரிதான்

யஸ் ஸாக்ஷாத் கரணாத் பவேந்ந

புனராவ்ருத்திர் பவாம்போநிதௌ

தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே                                                  4

நாநாச்சித்ர கடோதர ஸ்த்தித

மஹாதீப ப்ரபா பாஸ்வரம்

ஜ்ஞானம் யஸ்ய து சக்ஷுராதிகரண

த்வாரா பஹி: ஸ்பந்ததே

ஜாநாமீதி தமேவ பாந்த மநுபாத்

யேதத் ஸமஸ்தம் ஜகத்

தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே                                                  5

 

தேஹம் ப்ராண மபீந்த்ரியாண்யபி சலாம்

புத்திம் ச சூன்யம் விது:

ஸ்த்ரீ பாலாந்தஜடோபமாஸ் த்வஹமிதி

ப்ராந்தா ப்ருச’ம் வாதின:

மாயாச’க்தி விலாஸ கல்பித

மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே

தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே                                                  6

 

ராஹுக்ரஸ்த்த திவாகரேந்து ஸத்ருசோ’

மாயா ஸமாச்சாதநாத்

ஸந்மாத்ர: கரணோப ஸம்ஹரணதோ

யோ(அ)பூத் ஸுஷுப்த: புமான்

ப்ராகஸ்வாப்ஸ மிதி ப்ரபோத ஸமயே

ய: ப்ரத்யபிஜ்ஞாயதே

தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே                                                  7

 

பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா

ஸர்வாஸ்வ வஸ்த்தாஸ்வபி

வ்யாவ்ருத்தாஸ் வனுவர்த்த மஹமித்

யந்த: ஸ்ப்புரந்தம் ஸதா

ஸ்வாத்மானம் ப்ரகடீகரோதி பஜதாம்

யோ முத்ரயா பத்ரயா

தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே                                                  8

விச்’வம் பச்’யதி கார்ய காரணதயா

ஸ்வஸ்வாமி ஸம்பந்தத:

சி’ஷ்யாசார்யதயா ததைவ

பித்ரு புத்ராத்யாத்மநா பேதத:

ஸ்வப்னே ஜாக்ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ

மாயா பரிப்ராமித:

தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே                                                  9

 

பூரம்பாம்ஸ்யநலோ (அ)நிலோ(அ)ம்பர

மஹர் நாதோ ஹிமாம்சு’:புமான்

இத்யாபாதி சராசராத்மக மிதம்

யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம்

நாந்யத் கிஞ்சன வித்யதே விம்ருச’தாம்

யஸ்மாத் பரஸ்மாத் விபோ:

தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம்

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே                                                  10

 

ஸர்வாத்ம த்வமிதி ஸ்ப்புடீக்ருத மிதம்

யஸ்மாதமுஷ்மின்ஸ்தவே

தேநாஸ்ய ச்’ரவணாத் ததர்த்த மன நாத்

த்யானாச்ச ஸங்கீர்த்தனாத்

ஸர்வாத்மத்வ மஹாவிபூதி ஸஹிதம்

ஸ்யாதீச்’வரத்வம் ஸ்வத:

ஸித்யேத் தத்புன ரஷ்டதா பரிணதம்

சைச்’வர்ய மவ்யாஹதம்                                               11

 

(அதிகமான பகுதி)

 

வடவிடபி ஸமீபே பூமிபாகே நிஷண்ணம்

ஸகல முனிஜனானாம் ஜ்ஞான தாதார மாராத்

த்ரிபுவன குருமீச’ம் தக்ஷிணாமூர்த்திதேவம்

ஜனனமரணது:க்கச் சேததக்ஷம் நமாமி                   12

 

சித்ரம் வடதரோர்மூலே

வ்ருத்தா:சி’ஷ்யா குருர்யுவா

குரோ(அ)ஸ்து மௌனம் வ்யாக்யானம்

சி’ஷ்யாஸ்துச் சின்ன ஸம்ச’யா:                      13

 

மௌனவ்யாக்யா ப்ரகடித பரப்ரஹ்மதத்வம் யுவானம்

வர்ஷிஷ்ட்டாந்தே வஸ த்ருஷிகணை ராவ்ருதம் ப்ரஹ்ம நிஷ்ட்டை:

ஆசார்யேந்த்ரம் கரகலித சின்முத்ர மானந்த ரூபம்

ஸ்வாத்மாராமம் முதிதவதனம் தக்ஷிணாமூர்த்திமீடே  14

 

ஸுநிர்மலஜ்ஞான ஸுகைகரூபம்

ப்ரஜ்ஞானஹேதும் பரமார்த்த தாயினம்

சிதம்புதௌ தம் விஹரந்த மாத்யம்

ஆன்ந்த மூர்த்திம் குருராஜமீடே                                 15

 

யஸ்யாந்தர் நாதிமத்யம் ந ஹி

கரசரணம் நாம கோத்ரம் ந ஸூத்ரம்

நோ ஜாதிர் நைவ வர்ணா ந பவதி

புருஷோ நாநபும்ஸம் நசஸ்த்ரீ

நாகாரம் நைவகாரம் நஹிஜநி

மரணம் நாஸ்தி புண்யம் ந பாபம்

தத்வம் நோ தத்வமேகம் ஸஹஜ

ஸமரஸம் ஸத்குரும் தம் நமாமி                                  16

 

அலம் விகல்பைரஹமேவ கேவலம்

மயிஸ்த்திதம் விச்’வமிதம் சராசரம்

இதம் ரஹஸ்யம் மம யேன தர்சி’தம்

ஸ வந்தனீயோ குருரேவ கேவலம்                             17

 

ஓம் நம: ப்ரணவார்த்தாய சு’த்தஜ்ஞானைக மூர்த்தயே

நிர்மலாய ப்ரசா’ந்தாய தக்ஷிணாமூர்த்தயே நம:             18

 

குருர் ப்ரஹ்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மஹேச்’வர:

குருஸ் ஸாக்ஷாத் பரப்ரஹ்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம:      19

 

குரவே ஸர்வ லோகானாம் பிஷஜே பவரோகிணாம்

நிதயே ஸர்வ வித்யானாம் தக்ஷிணாமூர்த்தயே நம:                   20

 

அங்குஷ்ட்ட தர்ஜநீயோக முத்ரா வ்யாஜேன தேஹினாம்

ச்’ருத்யர்த்தம் ப்ரஹ்ம ஜீவைக்யம் தர்ச’யந்தோ (அ)வதாச்சிவ:  21

***

கல்லாலின் புடையமர்ந்து நான்மறையா றங்கமுதற் கற்றகேள்வி

வல்லார்கள் நால்வருக்கும் வாக்கிறந்த பூரணமாய் மறைக்கப் பாலாய்

எல்லாமா யல்லதுமா யிருந்ததனை யிருந்தபடி யிருந்துகாட்டிச்

சொல்லாமற் சொன்னவரை நினையாமல் நினைந்துபவத் தொடக்கை வெல்வாம்.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.