ஸ்ரீ சி’வ மங்களாஷ்டகம்

பவாய சந்த்ர சூடாய நிர்குணாய குணாத்மனே

காலகாலாய ருத்ராய நீலக்ரீவாய மங்களம்

 

வ்ருஷாரூடாய பீமாய வ்யாக்ர சர்மாம்பராய ச

பசூ’னாம்பதயே துப்யம் கௌரீகாந்தாய மங்களம்

 

பஸ்மோத்தூளித தேஹாய வ்யாலயஜ்ஞோப வீதினே

ருத்ராக்ஷரமாலா பூஷாய வ்யோமகேசா’ய மங்களம்

 

ஸூர்ய சந்த்ராக்னி நேத்ராய நம: கைலாஸ வாஸினே

ஸச்சிதானந்த ரூபாய ப்ரமதேசா’ய மங்களம்

 

ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஸாம்பாய ஸ்ருஷ்டி ஸ்தித்யந்த காரிணே

த்ர்யம்பகாய சா’ந்தாய த்ரிலோகேசா’ய மங்களம்

 

கங்காதராய ஸோமாய நமோ ஹரிஹராத்மனே

உக்ராய த்ரிபுரக்னாய வாமதேவாய மங்களம்

 

ஸத்யோஜாதாய ச’ர்வாய பவ்யஜ்ஞான ப்ரதாயினே

ஈசா’நாய நமஸ்துப்யம் பஞ்ச வக்த்ராய மங்களம்

 

ஸதாசி’வ ஸ்வரூபாய நமஸ்தத் புருஷாய ச

அகோராய ச கோராய மஹாதேவாய மங்களம்

 

ஸ்ரீ சாமுண்டா ப்ரேரிதேன ரசிதம் மங்களாஸ்பதம்

தஸ்யாபீஷ்ட ப்ரதம் ச’ம்போ: ய: படேன் மங்களாஷ்டகம்

 

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.