ஸ்ரீ சிவாஷ்டோத்தரம்

ஓம் பரமேஶ்வராய நம:

 

ஶிவோ மஹேஶ்வர: ஶம்பு: பிநாகீ ஶஶிஶேகர:

வாமதேவா விரூபாக்ஷ: கபர்தீ நீலலோஹித:                                                         1

 

ஶங்கர: ஶூலபாணிஶ்ச கட்வாங்கீ விஷ்ணுவல்லப:

ஶிபிவிஷ்டோம்பிகா நாத: ஸ்ரீகண்ட்டோ பக்தவத்ஸவ:                                     2

 

பவ: ஶர்வஸ் த்ரிலோகேஶ: ஶிதிகண்ட்ட: ஶிவாப்ரிய:

உக்ர: கபர்தீ  காமாரி ரந்தகாஸுர ஸுரஸூதந:                                                 3

 

கங்காதரோ லலாடாக்ஷ: கால கால: க்ருபாநிதி:

பீம: பரஶுஹஸ்தஶ்ச ம்ருகபாணிர் ஜடாதர:                                                        4

 

கைலாஸவாஸீ கவசீ கடோரஸ் த்ரிபுராந்தக:

வ்ருஷாங்கோ வ்ருஷபாரூடோ பஸ்மோத்தூளித விக்ரஹ:                              5

 

ஸாமப்ரிய: ஸ்வரமயஸ் த்ரயீமூர்த்தி ரநீஶ்வர:

ஸர்வஜ்ஞ: பரமாத்மாச ஸோமஸூர்யாக்நிலோசந:                                           6

 

ஹவிர்யஜ்ஞமய: ஸோம: பஞ்சவக்த்ர: ஸதாவஸிவ:

விஶ்வேஶ்வரோ வீரபத்ரோ கணநாத: ப்ரஜாபதி:                                                           7

 

ஹிரண்யரேதா துர்த்தர்ஷோ கிரீஶோ கிரிஶோ (அ)நக:

புஜங்கபூஷணோ பர்க்கோ கிரிதந்வா கிரிப்ரிய:                                                            8

 

க்ருத்திவாஸா: புராராதிர் பகவாந் ப்ரமதாதிப:

ம்ருத்யுஞ்ஜய: ஸூக்ஷ்மதநுர் ஜகத் வ்யாபீ ஜகத் குரு:                                         9

 

வ்யோமகேஶோ மஹாஸேந ஜநகஶ்சாரு விக்ரம:

ருத்ரோ பூதபதி: ஸ்த்தாணு ரஹிர்புத்ந்யோ திகம்பர:                                         10

 

அஷ்டமூர்த்தி ரநேகாத்மா ஸாத்விக: ஸுத்தவிக்ரஹ:

ஶாஶ்வத: கண்டபரஶு: அஜ: பாஶவிமோசக:                                                      11

 

ம்ருட: பஶுபதிர் தேவோ மஹாதேவோ (அ)வ்யயோ ஹரி:

பகநேத்ர பிதவ்யக்தோ தக்ஷாத்வர ஹரோ ஹர:                                                 12

 

பூஷதந்தபி தவ்யக்ர: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத்

அபவர்க ப்ரியோநந்த: தாரக பரமேஶ்வர:                                                             13

 

ஸ்ரீ ஶிவா அஷ்டோத்தரம் ஸம்பூர்ணம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.