ஸ்ரீ சரபாஷ்டகம்

த்யானம்

சந்த்ராக் காக்னித்ரித்ருஷ்டி: குலிசவரவனகச் சஞ்சலாத்யுக்ரஜிஹ்வ:

காளீதுர்க்கா ச பக்ஷௌ ஹ்ருதய ஜடரகௌ பைரவோ படாபாக்னி:

ஊரூஸ்தௌ வ்யாதிம்ருத்யூ சரபக கவரச் சண்டவாதாதிவேக:

ஸம்ஹர்த்தா ஸ வசத்ரூன் விஜயதி சரப: ஸாலுவ: பக்ஷிராஜ:

 

ஜ்வலனகுடிலகேச’ம் ஸூர்யசந்த்ராக்னி நேத்ரம்

நிசிதகர நகாக்ரம் தூதஹேமாத்ரிதேஹம்

ச’ரபமதமுனீந்த்ரை: ஸேவ்யமானம் ஸிதாங்கம்

ப்ரணதபய வினாச’ம் பாவயேத் பக்ஷிராஜம்

 

மந்த்ரம்:

 

தேவாதிதேவாய ஜகன்மயாய சிவாய நாலீக நிபானனாய

ச’ர்வாய பீமாய ஸராதிபாய நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ச’ரபேச்’வராய             1

 

சீ’தாம்சு’சூடாய திகம்பராய ஸ்ருஷ்டிஸ்திதித்வம் ஸனகாரணாய

ஜடாகலாபாய ஜிதேந்த்ரியாய நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ச’ரபேச்’வராய         2

 

கலங்ககண்டாய பவாந்தகாய கபாலசுலாங்க கராம்புஜாய

புஜங்கபூஷாய புராந்தகாய நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ச’ரபேச்’வராய              3

 

சமாதிஷட்காய யமாந்தகாய யமாதியோகாஷ்டக ஸித்திதாய

உமாதிநாதாய புராதனாய நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ச’ரபேச்’வராய                4

 

க்ருணாதிபாசா’ஷ்டக வர்ஜிதாய கிலீக்ருதாஸ்மத்பதி பூர்வகாய

குணாதிஹீனாய குணத்ரயாய நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ச’ரபேச்’வராய        5

 

காலாதி வேதாம்ருத கந்தலாய கல்யாணகௌ தூஹலகாரணாய

ஸ்தூலாய ஸூக்ஷ்மாய ஸ்வரூபகாய நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ச’ரபேச்’வராய6

 

 

பஞ்சான னாயாகில பாஸ்கராய பஞ்சாச’தேகர்ண பராச’ராய

பஞ்சாக்ஷரேசா’ய ஜகத்திதாய நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ச’ரபேச்’வராய          7

 

ஹராய பீமாய ஹரிப்ரியாய பவாய சா’ந்தாய பராத்பராய

ம்ருடாய ருத்ராய த்ரிலோசனாய நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ச’ரபேச்’வராய   8

 

இமம் ஸ்தவம் ஜபேத்யஸ்து ச’ரபேசா’ஷ்டகம் நர:

தஸ்ய நச்’யந்தி பாபானி ரிபவச்ச ஸுரோத்தமா:

 

இதி சரபாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.