ஸ்ரீ கணேச மூலமந்த்ர த்ரிஸதீ நாமாவளீ

ஓம் ஓங்கார கணபதயே நம:
ஓம் ஓங்கார ப்ரணவ ரூபாய நம:
ஓம் ஓங்கார மூர்த்தயே நம:
ஓம் ஓங்காராய நம:
ஓம் ஓங்கார மந்த்ராய நம:
ஓம் ஓங்கார பிந்து ரூபாய நம:
ஓம் ஓங்கார ரூபாய நம:
ஓம் ஓங்கார நாதாய நம:
ஓம் ஓங்கார மயாய நம:
ஓம் ஓங்கார மூலாதாரவாஸாய நம:

ஓம் ஸ்ரீம் காரகணபதயே நம:
ஓம் ஸ்ரீம் காரவல்லபாய நம:
ஓம் ஸ்ரீம் காராய நம:
ஓம் ஸ்ரீம் லக்ஷ்ம்யை நம:
ஓம் ஸ்ரீம் மஹாகணேசாய நம:
ஓம் ஸ்ரீம் வல்லபாய நம:
ஓம் ஸ்ரீம் கணேசாய நம:
ஓம் ஸ்ரீம் வீர கணேசாய நம:
ஓம் ஸ்ரீம் வீர லக்ஷ்ம்யை நம:
ஓம் ஸ்ரீம் தைர்யகணேசாய நம:

ஓம் ஸ்ரீம் வீரபுரேந்த்ராய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் காரகணேசாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் காரமயாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் காரஸிம்ஹாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் காரபாலாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் காரபீடாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் காரவர்ணாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் காரகலாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் காரலயாய நம:

ஓம் ஹ்ரீம் கார வரதாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் கார பலதாய நம:
ஓம் க்லீம் காரகணேசாய நம:
ஓம் க்லீம் காரமன்மதாய நம:
ஓம் க்லீம் காராய நம:
ஓம் க்லீம்  மூலாதாராய நம:
ஓம் க்லீம் வாஸாய நம:
ஓம் க்லீம் காரமோஹணாய நம:
ஓம் க்லீம் காரஉன்னதரூபாய நம:
ஓம் க்லீம் காரவச்யாய நம:

ஓம் க்லீம் காரநாதாய நம:
ஓம் க்லீம் காரஹேரம்பாய நம:
ஓம் க்லீம் காரரூபாய நம:
ஓம் க்லௌம் கணபதயே நம:
ஓம் க்லௌம் காரபீஜாய நம:
ஓம் க்லௌம் காரரக்ஷõய நம:
ஓம் க்லௌம் காரபிந்துமத்ய காய நம:
ஓம் க்லௌம் கார வாஸாய நம:
ஓம் கம் கணபதயே நம:
ஓம் கம் கணநாதாய நம:

ஓம் கம் கணாதிபாய நம:
ஓம் கம் கணாத்யக்ஷõய நம:
ஓம் கம் கணாய நம:
ஓம் கம் ககனாய நம:
ஓம் கம் கங்காய நம:
ஓம் கம் கமனாய நம:
ஓம் கம் கானவித்யாப்ரதாய நம:
ஓம் கம் கண்டாநாதப்ரியாய நம:
ஓம் கம் ககாராய நம:
ஓம் கணபதயே நம:

ஓம் கஜ முகாய நம:
ஓம் கஜ ஹஸ்தாய நம:
ஓம் கஜ ரூபாய நம:
ஓம் கஜ ரூடாய நம:
ஓம் கஜாய நம:
ஓம் கணேச்வராய நம:
ஓம் கந்த ஹஸ்தாய நம:
ஓம் கர்ஜிதாய நம:
ஓம் கம் வாஹாய நம:
ஓம் ண காரகணபதயே நம:

ஓம் ண லாய நம:
ஓம் ண லிங்காய நம:
ஓம் ண லப்ரியாய நம:
ஓம் ண லேசாய நம:
ஓம் ண லோகமலாய நம:
ஓம் ண கரீசாய நம:
ஓம் ண கரிகாய நம:
ஓம் ணணங் காய நம:
ஓம் ணணீ சாய நம:
ஓம் ணணீ சப்ரியாய நம:

ஓம் பர ப்ரஹ்மணே நம:
ஓம் பர ஹந்த்ரே நம:
ஓம் பர மூர்த்தயே நம:
ஓம் பராய நம:
ஓம் பரமாத்மநே நம:
ஓம் பராநந்தாய நம:
ஓம் பரமேஷ்டினே நம:
ஓம் பராத்பராய நம:
ஓம் பத்மாக்ஷõய நம:
ஓம் பத்மாலயாபதயே நம:

ஓம் பராக்ரமிணே நம:
ஓம் தத்வ கணபதயே  நம:
ஓம் தத்வ கம்யாய நம:
ஓம் தர்க்க வேத்ரே நம:
ஓம் ஓம் தத்வ விதே நம:
ஓம் தத்வ ரஹிதாய நம:
ஓம் தமோ ஹிதாய நம:
ஓம் தத்வ ஜ்ஞாய நம:
ஓம் தருணாய நம:
ஓம் தருணீப்ருங்காய நம:

ஓம் தரணீ ப்ரியாய நம:
ஓம் யக்ஞ கணபதயே நம:
ஓம் யக்ஞகாய நம:
ஓம் யசஸ் வினே நம:
ஓம் யக்ஞ க்ருதே நம:
ஓம் யக் ஞாய நம:
ஓம் யமபீதி நிவர்த்தகாய நம:
ஓம் யம ஹ்ருதே நம:
ஓம் யக்ஞ பலப்ரதாய நம:
ஓம் யமா தாராய நம:

ஓம் யம ப்ரதாய நம:
ஓம் யதேஷ்டவரப்ரதாய நம:
ஓம் வர கணபதயே நம:
ஓம் வரதாய நம:
ஓம் வஸுதா பதயே நம:
ஓம் வஜ்ரோத்பவபயஸம்ஹர்த்ரே நம:
ஓம் வல்லபா ரமணீசாய நம:
ஓம் வக்ஷஸ்தலமணிப்ராஜிநே நம:
ஓம் வஜ்ர தாரிணே நம:
ஓம் வச் யாய நம:

ஓம் வகார ரூபாய நம:
ஓம் வசினே நம:
ஓம் வர ப்ரதாய நம:
ஓம் ரஜ் கணபதயே நம:
ஓம் ரஜ் காராய  நம:
ஓம் ரமா நாதாய நம:
ஓம் ரத்னா பரணபூஷிதாய நம:
ஓம் ரஹஸ் யக்ஞாய நம:
ஓம் ரஸா தாராய  நம:
ஓம் ரத ஸ்தாய நம:

ஓம் ரதா வாஸாய நம:
ஓம் ரஞ்ஜித ப்ரதாய நம:
ஓம் ரவி கோடிப்ரகாசாய நம:
ஓம் ரம் யாய நம:
ஓம் வரத வல்லபாய நம:
ஓம் வகாராய நம:
ஓம் வருண ப்ரியாய நம:
ஓம் வஜ்ர தராய நம:
ஓம் வரத வரதாய நம:
ஓம் வந்திதாய நம:

ஓம் வச்ய கராய நம:
ஓம் வதன ப்ரியாய நம:
ஓம் வஸவே நம:
ஓம் வஸுப்ரியாய  நம:
ஓம் வரத ப்ரியாய நம:
ஓம் ரவி கணபதயே நம:
ஓம் ரத்ன கிரீடாய  நம:
ஓம் ரத்ன மோஹனாய நம:
ஓம் ரத்ன பூஷணாய நம:
ஓம் ரத்ன காரகாய நம:

ஓம் ரத்ன மந்த்ரபாய நம:
ஓம் ரஸா சலாய நம:
ஓம் ரஸா தலாய நம:
ஓம் ரத்ன கங்கணாய நம:
ஓம் ரவோ தீசயா நம:
ஓம் ரவா பானாய நம:
ஓம் ரத்னா ஸனாய நம:
ஓம் தகார ரூபாய நம:
ஓம் தமனாய நம:

ஓம் தண்ட காரிணே நம:
ஓம் தயா தமிதாய  நம:
ஓம் தைத்ய கமனாய நம:
ஓம் தண்ட நீத்யாதி விக்ஞாத்ரே நம:
ஓம் தயா வஹாய நம:
ஓம் தக்ஷ த்வம்ஸனகராய நம:
ஓம் தக்ஷõய நம:
ஓம் தந்த காய நம:
ஓம் தமோ ஜக்னாய நம:
ஓம் ஸர்வ வச்யகணபதயே நம:

ஓம் ஸர்வாத்மனே நம:
ஓம் ஸர்வ க்ஞாய நம:
ஓம் ஸர்வ ஸெளக்ய ப்ரதாயிநே நம:
ஓம் ஸர்வ துக்கக்னே நம:
ஓம் ஸர்வ ரோகஹ்ருதே நம:
ஓம் ஸர்வ ஜனப்ரியாய நம:
ஓம் ஸர்வ சாஸ்த்ரகலாலாபாய நம:
ஓம் ஸர்வ துக்கவினாசமனாய நம:
ஓம் ஸர்வ துஷ்டப்ரசனாய நம:
ஓம் ஜய கணபதயே நம:

ஓம் ஜனார்த்தனாய நம:
ஓம் ஜபாராத்யாய நம:
ஓம் ஜகன் மான்யாய நம:
ஓம் ஜயா வஹாய நம:
ஓம் ஜனபாலாய நம:
ஓம் ஜகத் ஸ்ருஷ்டயே நம:
ஓம் ஜப்யாய நம:
ஓம் ஜலஜலோசனாய நம:
ஓம் ஜகதீ பாலாய நம:
ஓம் ஜயந்தாய நம:

ஓம் நடன கணபதயே நம:
ஓம் நந்த்யாய நம:
ஓம் நதீச கம்பீராய நம:
ஓம் நதபூதேவாய நம:
ஓம் நஷ்ட த்ரவ்யப்ரதாயகாய நம:
ஓம் ந யக்ஞாய நம:
ஓம் நமி தாரயே நம:
ஓம் நந்தாய நம:
ஓம் நடவித்யாவிசாராய நம:
ஓம் நவத்யானாம்ஸந்தாத்ரே நம:

ஓம் நவாம்பரவிதாரணாய நம:
ஓம் மேக டம்பரகணபதயே  நம:
ஓம் மேக வாஹனாய நம:
ஓம் மேரு வாஸாய நம:
ஓம் மேரு நிலயாய நம:
ஓம் மேக வர்ணாய நம:
ஓம் மேக நாதாய நம:
ஓம் மேக டம்பராய நம:
ஓம் மேக கர்ஜிதாய நம:
ஓம் மேக ரூபாய நம:

ஓம் மேக கோஷாய நம:
ஓம் மேஷ வாஹனாய நம:
ஓம் வச்ய கணபதயே நம:
ஓம் வஜ்ரேச்வராய நம:
ஓம் வர ப்ரதாய நம:
ஓம் வஜ்ர தந்தாய நம:
ஓம் வச்ய ப்ரதாய நம:
ஓம் வச்யாய நம:
ஓம் வசினே நம:
ஓம் வடு கேசாய நம:

ஓம் வராபயாய நம:
ஓம் வஸுமதே நம:
ஓம் வடவே நம:
ஓம் சர கணபதயே நம:
ஓம் சர்ம தாம்னே நம:
ஓம் சரணாய நம:
ஓம் சர்ம வத்ஸுகனாய நம:
ஓம் சர தாராய நம:
ஓம் சசி தராய நம:
ஓம் சதக்ரதுவரப்ரதாய நம:

ஓம் சதானந்தாதிஸேவ்யாய நம:
ஓம் சமித தேவாய நம:
ஓம் சராய நம:
ஓம் சசி நாதாய நம:
ஓம் மஹாபயவினாசனாய நம:
ஓம் மஹேச்வரப்ரியாய நம:
ஓம் மத்த தண்டகராய நம:
ஓம் மஹா கீர்த்தயே நம:
ஓம் மஹா புஜாய நம:
ஓம் மஹோன்னதயே நம:

ஓம் மஹோத்ஸாஹாய நம:
ஓம் மஹா மாயாய நம:
ஓம் மஹா மதாய நம:
ஓம் மஹா கோபாய நம:
ஓம் நாக கணபதயே நம:
ஓம் நாகாதீசாய நம:
ஓம் நாயகாய நம:
ஓம் நாசிதாராதயே நம:
ஓம் நாமஸ்மரணபாபக்னே நம:
ஓம் நாதாய நம:

ஓம் நாபி பதார்த்தபத்மபுவே நம:
ஓம் நாக ராஜவல்லபப்ரியாய நம:
ஓம் நாட்ய வித்யாவிசாரதாய நம:
ஓம் நாட்ய ப்ரியாய நம:
ஓம் நாட்ய நாதாய நம:
ஓம் யவன கணபதயே நம:
ஓம் யம நிஷூதனாய நம:
ஓம் யம விஜிதாய நம:
ஓம் யஜ் வனே நம:ஓம் யக்ஞ பதயே நம:

ஓம் யக்ஞ நாசனாய நம:
ஓம் யக்ஞ ப்ரியாய நம:
ஓம் யக்ஞ வாஹாய நம:
ஓம் யக்ஞாங்காய நம:
ஓம் யக்ஞ ப்ரியாய நம:
ஓம் யக்ஞ ரூபாய நம:
ஓம் யக்ஞ வந்திதாய நம:
ஓம் யதி ரக்ஷகாய நம:
ஓம் யதி பூஜிதாய நம:

ஓம் ஸ்வாமி கணபதயே நம:
ஓம் ஸ்வர்ண வரதாய நம:
ஓம் ஸ்வர்ணாகர்ஷணாய நம:
ஓம் ஸ்வாச்ரயாய நம:
ஓம் ஸ்வ ஸ்திக்ருதே நம:
ஓம் ஸ்வ ஸ்திகாய நம:
ஓம் ஸ்வர்ண கக்ஷõய நம:
ஓம் ஸ்வர்ண தாடங்க பூஷிதாய நம:
ஓம் ஸ்வஹாஸபாஜிதாய நம:
ஓம் ஸ்வர சாஹஸ்ரஸ்வ ரூபக்ருதே நம:

ஓம் ஹாதி வித்யாய நம:
ஓம் ஹாதி ரூபாய நம:
ஓம் ஹரி ஹரப்ரியாய  நம:
ஓம் ஹ ரிண்யாதிபதயே நம:
ஓம் ஹா ஹாஹூஸூ கணபதயே நம:
ஓம் ஹரி கணபதயே நம:
ஓம் ஹத கஜாதிபாய நம:
ஓம் ஹயா ச்ரயாய நம:
ஓம் ஹம் ஸப்ரியாய நம:
ஓம் ஹம் ஸாய நம:

ஓம் ஹம்ஸ பூஜிதாய நம:
ஓம் ஹனுமத் ஸேவிதாய நம:
ஓம் ஹகார ரூபாய நம:
ஓம் ஹரி ஸ்துதாய நம:
ஓம் ஹராங்க வாஸ்தவ்யாய நம:
ஓம் ஹரி நீலப்ரபாய நம:
ஓம் ஹரித்ரா பிம்பபூஜிதாய நம:
ஓம் ஹரிஹயமுகதேவதா நம:
ஓம் ஸர்வேஷ்ட ஸித்திதாய நம:
ஓம் மூல மந்த்ரகணபதயே நம:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.