ஸ்ரீ கணேச மங்களாஷ்டகம்

ஜானனாய காங்கேய சஹஜாய சதாத்மனே

கௌரி ப்ரிய தனுஜாய ணேஶாயாஸ்து மங்ளம்                              1

 

நாகயக்ஞோபவீதாய நாத விக்ன விநாசினே,

நந்த்யாதி ண நாதாய ணேஶாயாஸ்து மங்ளம்                             2

 

வக்த்ராய சேந்த்ராதி வந்திதாய சிதாத்மனே

சான ப்ரேம பாத்ராய சேஷ்ட்தாயாஸ்து மங்ளம்                              3

 

சுமுகாய ஸுஸுந்தோக்ரோ க்ஷிப்தாம்ருத கடாய ச

ஸுர ப்ருந் நிஷேவ்யாய சுகதாயாஸ்து மங்ளம்                                4

 

சதுர்ப்புஜாய சந்த்ரார்த்த விலஸன் மஸ்தகாய ச

சரணா வனதானந் காயாஸ்து மங்களம்                                             5

 

வக்ரதுண்டாய வடவே வந்த்யாய வரதாய ச

விரூபாக்ஷ சுதாயாஸ்து விக்ன நாஶாய மங்களம்                                  6

 

ப்ரமோ மோ ரூபாய சித்தி விஜ்ஞான ரூபிணே

ப்ரக்ருஷ்ட பாப நாஶாய ஃபலதாயாஸ்து மங்ளம்                               7

 

மங்ளம் கண நாதாய மங்ளம் ஹர ஸூனவே

மங்ளம் விக்ன ராஜாய விக்னஹர்த்ரேஸ்து மங்ளம்                        8

 

ஸ்ரீ கணேச மங்களாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.