ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் அருளிய

ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம்

 

முதாகராத்த மோதகம் ஸதாவிமுக்தி ஸாதகம் கலாதராவ தம்ஸகம் விலாஸிலோக ரக்ஷகம் | அநாயகைக நாயகம் விநாசி’தேப தைத்யகம்

நதாசு’பாசு’நாச’கம் நமாமி தம் விநாயகம் ||

 

நதேதராதி பீகரம் நவோதிதார்க்க பாஸ்வரம் நமத் ஸுராரி நிர்ஜ்ஜரம் நதாதிகாப துத்தரம் | ஸுரேச்’வரம் நிதீஸ்வரம் கஜேச்’வரம் கணேச்’வரம்

மஹேச்’வரம் தமாஸ்ரயே பராத்பரம் நிரந்தரம் ||

 

ஸமஸ்தலோக ச’ங்கரம் நிரஸ்ததைத்ய குஞ்சரம்தரேதரோதரம் வரம் வரேபவக்த்ர மக்ஷரம் | க்ருபாகரம் க்ஷமாகரம் முதாகரம் யச’ஸ்கரம்

மனஸ்கரம் நமஸ்க்ருதாம் நமஸ்கரோமி பாஸ்வரம் ||

 

அகிஞ்சனார்த்தி மார்ஜனம் சிரந்தனோக்தி பாஜனம் புராரிபூர்வ நந்தனம் ஸுராரிகர்வ சர்வணம் ப்ரபஞ்ச நாச’ பீஷணம் தனஞ்ஜயாதி பூஷணம்

கபோலதான வாரணம் பஜே புராண வாரணம் ||

 

நிதாந்தகாந்த தந்தகாந்தி மந்தகாந்த காத்மஜம் அசிந்த்யரூப மந்தஹீன மந்தராய க்ருந்தனம் | ஹ்ருதந்தரே நிரந்தரம் வஸந்த மேவ யோகினாம்

தமேகதந்த மேவதம் விசிந்தயாமி ஸந்ததம் ||

 

மஹாகணேச பஞ்சரத்ன மாதரேணயோ(அ)ன்வஹம் ப்ரஜல்பதி ப்ரபாதகீ ஹ்ருதி ஸ்மரன் கணேச்’வரம் அரோகதா மதோஷதாம் ஸுஸாஹிதீம் ஸுபுத்ரதாம் ஸமாஹிதாயுரஷ்ட பூதி மப்யுபைதி ஸோ(அ)சிராத் ||

 

கஜமுக கஜமுக கண நாதா சுரகண வந்தித குண நாதா

த்விரவதன விபுதவினுத விக்னராஜ பாஹிமாம்

விக்னகோடி ஹரண விமல கஜானன விக்னேச்’வரேச்’வர  பாலய சம்போ

லம்போதர கங்காதர புத்ர அம்பாமுக பங்கேருஹ மித்ர

ஹிமகிரி தனுஜாம் தனுஜம்த்வாம் நதமவ கருணா ஜலதேதாம்

லம்போதர லம்போதர லம்போதர ஹர ஹர ||

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.