ஸ்ரீ கணபதி ஸ்தவ:

ஸ்ரீ கணபதி ஸ்தவ:

 

அஜம் நிர்விகல்பம் நிராகார மேகம்

நிராநந்த மாநந்த மத்வைத பூர்ணம்

பரம் நிர்குணம் நிர்விஶேஷம் நிரீஹம்

பரப்ரஹ்மரூபம் கணேஶம் பஜேம                                                    1

 

குணாதீதமானம் சிதானந்தரூபம்

சிதாபாஸகம் ஸர்வகம் ஜ்ஞாந கம்யம்

முநித்யேய மாகாஶரூபம் பரேஶம்

பரப்ரஹ்மரூபம் கணேஶம் பஜேம                                                    2

 

ஜகத் காரணம் காரண ஜ்ஞானரூபம்

ஸுராதிம் ஸுகாதிம் குணேஶம் கணேஶம்

ஜகத் வ்யாபினம் விஶ்வவந்த்யம் ஸுரேஶம்

பரப்ரஹ்மரூபம் கணேஶம் பஜேம                                                    3

 

ரஜோ யோகதோ ப்ரஹ்மரூபம் ஶ்ருதிஜ்ஞம்

ஸதா கார்ய ஶக்தம் ஹ்ருதா (அ)சிந்த்யரூபம்

ஜகத் காரணம் ஸர்வ வித்யா நிதாநம்

பரப்ரஹ்மரூபம் கணேஶம் பஜேம                                                    4

 

ஸதா ஸத்யயோகம் முதா க்ரீடமாநம்

ஸுராரீந் ஹரந்தம் ஜகத் பாலயந்தம்

அநேகாவதாரம் நிஜஜ்ஞாந ஹாரம்

ஸதா விஶ்வரூபம் கணேஶம் நமாம:                                               5

 

தமோயோகினம் ருத்ரரூபம் த்ரிநேத்ரம்

ஜகத் தாரகம் தாரகம் ஜ்ஞானஹேதும்

அநேகாகமை: ஸ்வம் ஜநம் போதயந்தம்

ஸதா ஸர்வரூபம் கணேஶம் நமாம:                                     6

 

நமஸ்தோமஹாரம் ஜநாஜ்ஞான ஹாரம்

த்ரயீ வேதஸாரம் பரப்ரஹ்ம ஸாரம்

முநிஜ்ஞானகாரம் விதூரே விகாரம்

ஸதா ப்ரஹ்மரூபம் கணேஶம் நமாம:                                              7

 

நிஜைரோஷதீஸ் தர்ப்பயந்தம் கராத்யை:

ஸுரௌகாந் கலாபி: ஸுதாஸ்ராவிணீபி:

திநேஶாம்ஶு ஸந்தாப ஹாரம் த்விஜேஶம்

ஶஶாங்க ஸ்வரூபம் கணேஶம் நமாம:                                           8

 

ப்ரகாஶ ஸ்வரூபம் நமோ வாயுரூபம்

விகாராதி ஹேதும் கலாதார பூதம்

அநேக க்ரியாநேக ஶக்தி ஸ்வரூபம்

ஸதா ஶக்திரூபம் கணேஶம் நமாம:                                                 9

 

ப்ரதாந ஸ்வரூபம் மஹத்தத்வ ரூபம்

தராசாரி ரூபம் திகீஶாதி ரூபம்

அஸத் ஸத்ஸ்வரூபம் ஜகத்தேது ரூபம்

ஸதா விஶ்வரூபம் கணேஶம் நதா ஸ்ம:                                          10

 

த்வதீயே மந: ஸ்தாபயே தங்க்ரி யுக்மே

ஜநோ விக்ந ஸங்காத பீடாம் லபேத்

லஸத்ஸூர்ய பிம்பே விஶாலே ஸ்திதோயம்

ஜநோ த்வாந்த பீடாம் கதம் வா லபேத்                                            11

 

வயம் ப்ராமிதா ஸாவதாஜ்ஞாந யோகாத்

அலப்தாஸ் தவாங்க்ரிம் பஹூந் வர்ஷபூகாந்

இதாநீ மவாப்தாஸ் தவைவ ப்ரஸாதாத்

ப்ரபந்நாஸ் ஸதா பாஹி விஶ்வம்பராத்ய                                      12

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.