ஸ்ரீ கணபதி அதர்வசீர்ஷ உபனிஷத்

ஓம் பத்ரம் கர்ணேபி: ச்ருணுயாமதேவா: | பத்ரம் பச்யேமாக்ஷிபி: யஜத்ரா:|

ஸ்த்திரைரங்கைஸ் துஷ்டுவாகும் ஸஸ்தனூபி:| வ்யசேம தேவஹிதம் யதாயு: | ஸ்வஸ்தி ந இந்த்ரோ வ்ருத்தஸ்ரவா:| ஸ்வஸ்தி ந: பூஷா விஸ்வவேதா: | ஸ்வஸ்தி ந: தார்க்ஷயோ அரிஷ்ட நேமி:| ஸ்வஸ்தின: ப்ரஹஸ்பதி: ததாது. |

ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி:

அத கணேச அதர்வசீர்ஷம் வ்யாக்யா ஸ்யாம:

ஓம் நமஸ்தே கணபதயே த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் தத்வமஸி | த்வமேவ கேவலம் கர்தாஸி | த்வமேவ கேவலம் தர்த்தாஸி | த்வமேவ கேவலம் ஹர்த்தாஸி | த்வமேவ கல்விதம் ப்ரஹ்மாஸி| த்வம் சாக்ஷாத் ஆத்மாஸி நித்யம்|

ருதம் வச்மி| ஸத்யம் வச்மி|அவத்வம்மாம், அவதுவக்தாரம் அவச்ரோதாரம் | அவதாதாரம் | அவானூசானம வசிஷ்யம், அவபஸ்சாத்தாத், அவபுரஸ்த்தாத், அவோத்தராத்தாத், அவதக்ஷிணாத்தாத், அவசோர்த்வாத், அவதராத்தாத் ஸர்வேதோ மாம் பாஹி, பாஹி ஸமந்தாத் த்வம் வாங்மயஸ்த்வம், சின்மய:த்வம் ஆனந்தமய:த்வம் ப்ரஹ்மமய:த்வம் ஸச்சிதானந்தாத் அத்விதீயோஅஸி, த்வம் ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாஸி த்வம் ஞானமயோ விஞ்ஞானமயோ அஸி ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வத்தோஜாயதே, ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வஸ்திஷ்ட்டதி, ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வயி லயமேஷ்வதி, ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வயிப்ரத்யேதி, த்வம் பூமி: ஆப: அநலோ,  அநில: நப: த்வம் சத்வாரி வாக்பதானி த்வம் குணத்ரயாதீத: த்வம் தேஹத்ரயாதீத: த்வம் காலத்ரயாதீத: த்வம் மூலாதாரஸ்தித: அஸி, நித்யம் த்வம் சக்தித்ரயாத்மிக: த்வம் யோகினோ த்யாயந்தி, நித்யம் த்வம் ப்ரஹ்மா, த்வம் விஷ்ணு: த்வம் ருத்ர: த்வம் இந்த்ர: த்வம் அக்னி: த்வம் வாயு: த்வம் ஸூர்ய: த்வம் சந்த்ரமா: த்வம் ப்ரஹ்ம பூர்புவஸ்வரோம்.

கணாதிம் பூர்வமுச்சார்ய வர்ணாதிம்தத நந்தரம் |  அநுஸ்வார: பரதர: | அர்தேந்து லஸிதம்ததம் | தரேணருத்தம் ஏதத்தவ மனுஸ்வரூபம், ககார: பூர்வ ரூபம் அகார: மத்யம ரூபம் அனுஸ்வார: ச: அந்த்யரூபம், பிந்து, உத்ர ரூபம், நாத: ஸந்தானம், ஸகும் ஹிதாஸந்தி: ஸைஷா,

கணேசவித்யா கணக ரிஷி: நிச்ருத்காயத்ரீ: ச்சந்த: ஸ்ரீ மஹாகணபதிர் தேவதா — ஓம் கம் கணபதயே நம: | — ஏகதந்தாய வித்மஹே வக்ரதுண்டாய தீமஹி  தந்நோ தந்தி: ப்ரசோதயாத் |

ஏகதந்தம் சதுர்ஹஸ்தம் பாசம் அங்குசதாரிணம் அபயம் ச வரதம் ஹஸ்தைர்பிப்ராணம் மூஷகத்வஜம் ரக்தம் லம்போதரம் சூர்பகர்ணகம் ரக்த வாஸஸம், ரக்த கந்தானுலிப்தாங்கம் ரக்த புஷ்பை: ஸுபூஜிதம் பக்தானுகம்பினம் தேவம் ஜகத்காரணம் அச்யுதம் ஆவிர்ப்பூதம் சஸ்ருஷட்யாதௌ ப்ரக்ருதே: புருஷாத் பரம் ஏவம் த்யாயதி யோ நித்யம் ஸயோகீ யோகினாம்வர:

நமோ, வ்ராதபதயே நமோ கணபதயே நம: ப்ரமதபதயே, நம:தே அஸ்து லம்போதராய ஏகதந்தாய விக்னவினாசினே சிவஸுதாய ஸ்ரீ வரதமூர்த்தயே நம:

ஏதத் அதர்வசீர்ஷம் யோ அதீதே ஸப்ரஹ்ம பூயாய கல்பதே, ஸ ஸர்வ விக்நை: ந பாத்யதே ஸபஞ்சமஹாபாதகாத் ப்ரமுச்யதே, ஸாயமதீயானோ திவஸ க்ருதம் பாபம் நாசயதி ப்ராத: அதீயானோ ராத்ரிக்ருதம் பாபம் நாசயதி, ஸாயம் ப்ராத: ப்ரயுஞ்சானோ அபாபோபவதி ஸர்வத்ர அதீயானோ அபவிக்னோபவதி, த்ர்மார்த்த காமமோக்ஷம்ச விந்ததி,

இதம் அதர்வசீர்ஷம் அசிஷ்யாய ந தேயம் யோ யதி மோஹாத் தாஸ்யதி ஸ பாபீயான் பவதி, ஸஹஸ்ராவர்த்தனாத் யம் யம் காமம் அதீதே தம் தம் அநேந ஸாதயேத், அநேந கணபதிம் அபிஷிம்சதி ஸ வாக்மீபவதி, சதுர்த்யாம் அநச்நந் ஜபதி ஸ வித்யா வாந் பவதி,

இதி அதர்வண வாக்யம் ப்ரஹ்மாத்யாவரணம் வித்யாத், ந பிபேதி கதாசனேதி, யோதூர்வாம் குரை: யஜதி  ஸ வைச்ர வணோபமோ பவதி, யோலாஜைர் யஜதி ஸ யசோ வான் பவதி ஸமேதாவான்பவதி |

யோமோதக ஸஹஸ்ரேண யஜதி ஸ வாஞ்சித பலம் அவாப்னோதி | ய: ஸாஜ்ய ஸமித்பி: யஜதி, ஸ ஸர்வம் லபதே, ஸ ஸர்வம் லபதே | அஷ்டௌ ப்ராஹ்மணாந் ஸம்யக் க்ராஹயித்வா ஸூர்யவர்ச்சஸ்வீ பவதி | ஸூர்யக்ரஹே மஹா நத்யாம் ப்ரதிமா ஸந்நிதௌ வா ஜப்த்வா ஸித்த மந்த்ரோபவதி | மஹாவிக்னாத் ப்ரமுச்யதே | மஹா தோஷாத் ப்ரமுச்யதே | மஹாப்ரத்யவாயாத்ப்ரமுச்யதே | மஹாபாபாத்ப்ரமுச்யதே | ஸ ஸர்வவித் பவதி, ஸ ஸர்வவித் பவதி| ய ஏவம் வேத இதி உபனிஷத் |

ஸஹனாவவது ஸஹ நௌபுனக்து ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை தேஜஸ்வி நாவதீத மஸ்து மா வித்ம விஷாவஹை. ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி:

ஓம் பத்ரம் கர்ணேபி: ச்ருணுயாமதேவா: | பத்ரம் பச்யேமாக்ஷிபி: யஜத்ரா:|

ஸ்த்திரைரங்கைஸ் துஷ்டுவாகும் ஸஸ்தனூபி:| வ்யசேம தேவஹிதம் யதாயு: | ஸ்வஸ்தி ந இந்த்ரோ வ்ருத்தஸ்ரவா:| ஸ்வஸ்தி ந: பூஷா விஸ்வவேதா: | ஸ்வஸ்தி ந: தார்க்ஷயோ அரிஷ்ட நேமி:| ஸ்வஸ்தின: ப்ரஹஸ்பதி: ததாது. |

ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.