ஸ்ரீருத்ரம்

தினமலர்

யஜுர் வேதத்தின் தலை சிறந்த பகுதி ஸ்ரீருத்ரம், யஜுர்வேத தைத்திரீய ஸம்ஹிதை காண்டங்கள் ஏழினுள், நான்காவதில், நடுநாயகமாக உள்ளது இது. பாதாதி கேச வர்ணனையில், முக்கால் பகுதியில் ஹ்ருதயம் அமைவது போல, 11 அனுவாகங்களைக் கொண்ட ருத்ர ப்ரச்னத்தில் எட்டாவது அனுவாகத்தில், இருதய ஸ்தானத்தில், இருப்பது சிவ பஞ்சாக்ஷர மந்திரம் மேலும் மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜய மந்திரம் ஸ்ரீருத்ரத்தின் 11-வது அனுவாகத்தில் அமைந்துள்ளது. இக்காரணங்களினால், நித்திய பூஜையிலும், ஜபத்திலும், ஹோமத்திலும் தொன்றுதொட்டு ஆஸ்திகர்களால் ஸ்ரீருத்ரம் கையாளப்பட்டு வருகிறது.

ஸம்ஸாரத்தளைகளை நீக்கி முக்திக்கு வழிகாட்டுவதால் இதனை ருத்ரோபனிஷத் என்றும் அழைப்பர். 101 யஜுர்வேத சாகைகளிலும், வேறு பல சாகைகளிலும், ஸ்ரீருத்ரம் படிக்கப்படுவதாலும், நூற்றுக்கணக்கான வடிவங்களில் ஸ்ரீருத்ரமூர்த்தி இங்கு போற்றப்படுவதாலும், இது சதருத்ரீயம் என்று சிறப்புப் பெயர் பெற்றுள்ளது. மரத்தின் வேரில் ஊற்றும் நீரினால் கிளைகள் செழிப்பதுபோல், ஸ்ரீருத்ர ஜபத்தால் எல்லா தேவதைகளும் திருப்தி அடைவர் என்கிறது ஸூத ஸம்ஹிதை. ஸ்ரீருத்ரஜபமே பாவங்களுக்குச் சிறந்த ப்ராயச்சித்தமாகவும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தன் கட்டளையை மீறி நடந்தவர்களிடம் கோபம் கொண்ட ஈச்வரன், நம் முன் ப்ரஸன்னராக வேண்டும் என்ற ப்ரார்த்தனை ஸ்ரீருத்ரத்தின் முதல் அனுவாகத்திலும், அவரது ஸர்வேச்வரத்வம், ஸர்வசரீரத்வம், ஸர்வந்தர்யாமித்வம் முதலியவற்றைக் குறிக்கும் நாமங்களாலான போற்றிகள் 2 முதல் 9  வரையிலான அனுவாகங்களிலும், ப்ரஸன்னரான ஈச்வரனிடம் இஷ்டப் பிராப்தி மற்றும் அனிஷ்ட நிவ்ருத்திக்கான ப்ரார்த்தனை 10-லும், ருத்ரகணங்களுக்கு நமஸ்காரம் 11-ஆம் அனுவாகத்திலும் கூறப்படுகின்றன. சமகம் என்பது வரங்களை வேண்டிச் செய்யப்படும் ப்ரார்த்தனையாகும். ஸ்ரீருத்ர பாராயணம் சமக பாராயணத்துடன் கூடித்தான் பரிபூரண பலனை அளிக்கின்றது என்பது பெரியோர்கள் கூற்று.

ஸ்ரீருத்ரம்-லகு ந்யாஸம்

 1. தன்னை ஸ்ரீ ருத்ரவடிவான ஸிவனாகவே த்யானம் செய்தல்

அதாத்மாநம் ஸிவாத்மாநம் ஸ்ரீருத்ரரூபம் த்யாயேத்

ஸுத்த-ஸ்படிக-ஸங்காஸம் த்ரி-ணேத்ரம் பஞ்ச-வக்த்ரகம்
கங்காதரம் தஸபுஜம் ஸர்வாபரண பூஷிதம்

நீல-க்ரீவம் ஸஸாங்காங்கம் நாக-யஜ்ஞோபவீதிநம் வ்யாக்ர-
சர்மோத்தரீயம் ச வரேண்ய மபயப்ரதம்

கமண்டல்-வக்ஷ-ஸூத்ராணாம் தாரிணம் ஸூலபாணிநம்
ஜ்வலந்தம் பிங்கலஜடா ஸிகாமுத்யோத-தாரிணம்

வ்ருஷஸ்கந்த-ஸமாரூடம் உமா-தேஹார்த-தாரிணம்
அம்ருதேநாப்லுதம் ஸாந்தம் திவ்ய-போக ஸமந்விதம்
திக்-தேவதா-ஸமாயுக்தம் ஸுராஸுர-நமஸ்க்ருதம் நித்யம் ச
ஸாஸ்வதம் ஸுத்தம்  த்ருவமக்ஷர-மவ்யயம்

ஸர்வ-வ்யாபிந-மீஸாநம் ருத்ரம் வை விஸ்வ-ரூபிணம் ஏவம்
த்யாத்வா த்விஜஸ்ஸம்யக் ததோ யஜந-மாரபேத்

 1. அங்கங்களில் தேவதைகளை நிலை நிறுத்தி இறைவயமாதல்

ப்ரஜனனே ப்ரஹ்மா திஷ்டது பாதயோர்-விஷ்ணுஸ்-திஷ்டது
ஹஸ்தயோர்-ஹரஸ்திஷ்டது பாஹ்வோ-ரிந்த்ரஸ்-திஷ்டது
ஜடரேக்நிஸ்-திஷ்டது ஹ்ருதயே ஸிவஸ்-திஷ்டது கண்டே
வஸவஸ் திஷ்டந்து வக்த்ரே ஸரஸ்வதீ திஷ்டது
நாசிகயோர்-வாயுஸ்-திஷ்டது நயனயோஸ்-சந்த்ராதித்யௌ
திஷ்டேதாம் கர்ணயோ-ரஸ்விநௌ திஷ்டேதாம் லலாடே
ருத்ராஸ்-திஷ்டந்து மூர்த்ன்யாதி த்யாஸ்-திஷ்டந்து ஸிரஸி
மஹாதேவஸ்-திஷ்டது ஸிகாயாம் வாமதேவஸ்-திஷ்டது
ப்ருஷ்டே பினாகீ திஷ்டது புரத: ஸூலீ திஷ்டது பார்ஸ்வயோ:
ஸிவாஸங்கரௌ திஷ்டேதாம் ஸர்வதோ வாயுஸ்-திஷ்டது ததோ பஹி:
ஸர்வதோக்நிர்-ஜ்வாலாமாலா-பரிவ்ருதஸ்-திஷ்டது
ஸர்வேஷ்-வங்கேஷுஸர்வா-தேவதா யதாஸ்தானம் திஷ்டந்து மாம்
ரக்ஷந்து (ஸர்வான் மஹாஜனானாம் ஸகுடும்பம் ரக்ஷந்து)

 1. தேவதைகளிடம் இயக்கங்களை அளித்து, அமைதி வேண்டுதல்

அக்நிர் மே வாசி ஸ்ரித: வாக்க்ருதயே ஹ்ருதயம் மயி அஹ
மம்ருதே அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி

வாயுர்மே ப்ராணே ஸ்ரித: ப்ராணோ ஹ்ருதயே ஹ்ருதயம் மயி
அஹ-மம்ருதே அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி

ஸூர்யோ மே சக்ஷúஷி ஸ்ரித: சக்ஷúர்-ஹ்ருதயே ஹ்ருதயம்
மயி அஹ-மம்ருதே அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி

சந்த்ரமா மே மனஸி ஸ்ரித: மனோ ஹ்ருதயே ஹ்ருதயம் மயி
அஹ-மம்ருதே அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி

திஸோ மே ஸ்ரோத்ரே ஸ்ரிதா: ஸ்ரோத்ர ஹ்ருதயே ஹ்ருதயம்
மயி அஹ-மம்ருதே அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி

ஆபோ மே ரேதஸி ஸ்ரிதா: ரேதோ ஹ்ருதயே ஹ்ருதயம் மயி
அஹ-மம்ருதே அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி

ப்ருதிவீ மே ஸரீரே ஸ்ரிதா ஸரீர ஹ்ருதயே ஹ்ருதயம் மயி
அஹ-மம்ருதே அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி

ஓஷதி-வனஸ்பதயோ மே லோமஸு ஸ்ரிதா: லோமானி ஹ்ருதயே
ஹ்ருதயம் மயி அஹ-மம்ருதே அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி

இந்த்ரோ மே பலே ஸ்ரித: பல ஹ்ருதயே ஹ்ருதயம் மயி
அஹ-மம்ருதே அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி

பர்ஜன்யோ மே மூர்த்னி ஸ்ரித: மூர்தா ஹ்ருதயே ஹ்ருதயம்
மயி அஹ-மம்ருதே அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி

ஈஸானோ மே மன்யௌ ஸ்ரித: மன்யு ஹ்ருதயே ஹ்ருதயம் மயி
அஹ-மம்ருதே அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி

ஆத்மா ம ஆத்மனி ஸ்ரித: ஆத்மா ஹ்ருதயே ஹ்ருதயம் மயி
அஹ-மம்ருதே அம்ருதம் ப்ரஹ்மணி

புனர்ம ஆத்மா புனராயு-ராகாத் புன: ப்ராண; புனராகூத-மாகாத்
வைஸ்வாநரோ ரஸ்மிபிர்வா வ்ருதாந: அந்தஸ்-திஷ்டத்வம்ருதஸ்ய
கோபா:

ஸ்ரீ ருத்ரப்ரச்னம் – ந்யாஸம்

 1. ருத்ரப்ரச்ன மந்திரங்களின் கருப்பொருளை விளக்கி திக்பந்தம் செய்தல்

அஸ்ய ஸ்ரீருத்ராத்யாய-ப்ரஸ்ன-மஹாமந்த்ரஸ்ய, அகோர ருஷி:
அனுஷ்டுப் சந்த: ஸங்கர்ஷண-மூர்த்தி-ஸ்வரூபோ யோஸாவாதித்ய:
பரமபுருஷ: ஸ ஏஷ ருத்ரோ தேவதா

நம: ஸிவாயேதி பீஜம் ஸிவதராயேதி ஸக்தி: மஹா-தேவாயேதி
கீலகம் ஸ்ரீ ஸாம்ப-ஸதாஸிவ-ப்ரஸாத ஸித்த்யர்தே ஜபே விநியோக:

ஓம் அக்னிஹோத்ராத்மனே அங்குஷ்டாப்யாம் நம:
தர்ஸபூர்ண-மாஸாத்மனே தர்ஜநீப்யாம் நம:
சாதுர்மாஸ்யாத்மனே மத்யமாப்யாம் நம:
நிரூட-பஸு-பந்தாத்மனே அநாமிகாப்யாம் நம:
ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மனே கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:
ஸர்வ-க்ரத்வாத்மனே கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

ஓம் அக்னிஹோத்ராத்மனே ஹ்ருதயாய நம: தர்ஸபூர்ண
மாஸாத்மனே ஸிரஸே ஸ்வாஹா சாதுர்மாஸ்யாத்மனே ஸிகாயை
வஷட் நிரூட-பஸுபந்தாத்மனே கவசாய ஹும்
ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மனே நேத்ரத்ரயாய வெளஷட் ஸர்வ-க்ரத்வாத்மனே
அஸ்த்ராய பட் பூர்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்பந்த:

த்யானம்

 1. லிங்கத் தோற்றத்தையும் சிவாம்சமான ருத்ரதேவர்களையும் வணங்குதல்

ஆபாதால-நப:-ஸ்தலாந்த-புவன-ப்ரஹ்மாண்ட-மாவிஸ்புரத்
ஜ்யோதி:-ஸ்பாடிக-லிங்க மௌலி-விலஸத்-பூர்ணேந்து-வாந்தாம்ருதை:
அஸ்தோகாப்லுத-மேக-மீஸ-மனிஸம்-ருத்ரானுவாகான்-ஜபன்-த்யாயே-
தீப்ஸித-ஸித்தயே த்ருதபதம்-விப்ரோ-பிஷிஞ்சேச்-சிவம்

ப்ரஹ்மாண்ட-வ்யாப்ததேஹா பஸித-ஹிமருசா பாஸமானா-
புஜங்கை: கண்டே-காலா:-கபர்தாகலித-ஸஸிகலாஸ்-சண்ட-
கோதண்ட-ஹஸ்தா: த்ர்யக்ஷõ ருத்ராக்ஷமாலா: ப்ரகடித-விபவா:
ஸாம்பவா மூர்த்தி-பேதா: ருத்ரா: ஸ்ரீருத்ர-ஸூக்த-ப்ரகடித விபவா ந:
ப்ரயச்சந்து ஸெளக்யம்

ஸ்ரீ கணபதி த்யானம்

 1. கணபதியைத் தொழுது நம் முன் எழுந்தருளச் செய்தல்

ஓம் கணானாம் த்வா கணபதி ஹவாமஹே கவிம் கவீனா-முபமஸ்ர-
வஸ்தமம் ஜ்யேஷ்டராஜம் ப்ரஹ்மணாம் ப்ரஹ்மணஸ்பத ஆ ந:
ஸ்ருண்வன்னூதிபி: ஸீத ஸாதனம்

ஓம் ஸ்ரீ மஹாகணபதயே நம:

சாந்தி பாடம்

 1. வாழ்க்கை நலன்களைப் பெற வேண்டுகோளினை முன் வைத்தல்

ஸஞ்ச மே, மயஸ்ச மே, ப்ரியஞ்ச மே, னுகாமஸ்ச மே, காமஸ்சமே,
ஸெளமனஸஸ்ச மே, பத்ரஞ்ச மே, ஸ்ரேயஸ்ச மே, வஸ்யஸ்ச மே,
யஸஸ்ச மே, பகஸ்ச மே, த்ரவிணஞ்ச மே, யந்தா ச மே,
தர்தா ச மே, ÷க்ஷமஸ்ச மே, த்ருதிஸ்ச மே, விஸ்வஞ்ச மே, மஹஸ்ச மே,
ஸம்விச்ச மே, ஜ்ஞாத்ரஞ்ச மே, ஸூஸ்ச மே, ப்ரஸூஸ்ச மே,
ஸீரஞ்ச மே, லயஸ்ச ம ருதஞ்ச மே, ம்ருதஞ்ச மே, யக்ஷ்மஞ்ச மே,
நாமயச்ச மே, ஜீவாதுஸ்ச மே, தீர்காயுத்வஞ்ச மே,
நமித்ரஞ்ச மே, பயஞ்ச மே, ஸுகஞ்ச மே,
ஸயனஞ்ச மே, ஸூஷா ச மே, ஸுதினஞ்ச மே

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

ஸ்ரீருத்ர ப்ரச்னம் (நமகம்)

 1. சினங்கொண்ட சிவனையும், அவரது ஆயுதங்களையும் வணங்கி, சாந்தமடைய வேண்டுதல்

ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் – நமகம் – முதல் அனுவாகம்

ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய

நமஸ்தே ருத்ர-மன்யவ உதோத இஷவே நம: நமஸ்தே அஸ்து
தன்வனே பாஹுப்யா முத தே நம:

யாத இஷு: ஸிவதமா ஸிவம் பபூவ தே தனு: ஸிவா ஸரவ்யா
யா தவ தயா நோ ருத்ர ம்ருடயா

யா தே ருத்ர ஸிவா தனூ-ரகோரபாப காஸினீ தயா நஸ்-தனுவா
ஸந்தமயா கிரிஸந்தாபிசாகஸீஹி

யாமிஷும் கிரிஸந்த ஹஸ்தே பிபர்ஷ்யஸ்தவே ஸிவாம் கிரித்ர
தாம் குரு மா ஹிம் ஸீ: புருஷம் ஜகத்

ஸிவேன வசஸா த்வா கிரிஸாச்சா வதாமஸி யதா ந:
ஸர்வமிஜ்- ஜகதயக்ஷ்ம ஸுமனா அஸத்

அத்யவோசததி வக்தா ப்ரதமோ தைவ்யோ பிஷக் அஹீஸ்ச
ஸர்வான் ஜம்பயன்த்-ஸர்வாஸ்ச யாது தான்ய:

அஸெள யஸ்தாம்ரோ அருண உத பப்ரு: ஸுமங்கல: யே
சேமா ருத்ரா அபிதோ திக்ஷú ஸ்ரிதா: ஸஹஸ்ரஸோ-வைஷா
ஹேட ஈமஹே

அஸெள யோ-வஸர்ப்பதி நீலக்ரீவோ விலோஹித: உதைனம்
கோபா அத்ருஸன்-னத்ருஸன்னுதஹார்ய: உதைனம் விஸ்வா
பூதானி ஸ த்ருஷ்டோ ம்ருடயாதி ந:

நமோ அஸ்து நீலக்ரீவாய ஸஹஸ்ராக்ஷõய மீடுஷே அதோ யே
அஸ்ய ஸத்வானோ ஹம் தேப்யோக்ரந் நம:

ப்ரமுஞ்ச தன்வனஸ்த்வ-முபயோ-ரார்த்னியோர்-ஜ்யாம் யாஸ்ச தே
ஹஸ்த இஷவ: பரா தா பகவோ வப

அவதத்ய தனுஸ்த்வ ஸஹஸ்ராக்ஷ ஸதேஷுதே நிஸீர்ய
ஸல்யானாம் முகா ஸிவோ ந: ஸுமனா பவ

விஜ்யம் தனு: கபர்திநோ விஸல்யோ பாணவா உத அநேஸந்
நஸ்யேஷவ ஆபுரஸ்ய நிஷங்கதி:

யா தே ஹேதிர்-மீடுஷ்டம ஹஸ்தே பபூவ தே தனு: தயா
ஸ்மான் விஸ்வதஸ்த்வ-மயக்ஷ்மயா பரிப்புஜ

நமஸ்தே அஸ்த்வாயுதாயானாததாய த்ருஷ்ணவே உபாப்-யாமுத
தே நமோ பாஹுப்யாம் தவ தன்வனே

பரி-தே-தன்வனோ ஹேதி-ரஸ்மான்-வ்ருணக்து விஸ்வத: அதோ ய
இஷுதிஸ்தவாரே அஸ்மந்-நிதேஹி தம்

நமஸ்தே அஸ்து பகவன் விஸ்வேஸ்வராய மஹாதேவாய
த்ர்யம்பகாய த்ரிபுராந்தகாய த்ரிகாக்நி-காலாய காலாக்நி-ருத்ராய
நீலகண்டாய ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஸர்வேஸ்வராய ஸதாஸிவாய ஸ்ரீமன்
மஹாதேவாய நம:

 1. சிவபெருமானின் பெருமைகளைக் கூறிப் போற்றுதல்

(அடுத்த எட்டு அனுவாகங்களில்)

ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் – நமகம் – இரண்டாவது அனுவாகம்

நமோ ஹிரண்ய பாஹவே ஸேனான்யே
திஸாம் ச பதயே நமோ நமோ

வ்ரு÷க்ஷப்யோ ஹரிகேஸோப்ய: பஸூனாம் பதயே நமோ நம:

ஸஸ்பிஞ்ஜராய த்விஷீமதே பதீனாம் பதயே நமோ நமோ

பப்லுஸாய விவ்யாதிநே ன்னானாம் பதயே நமோ நமோ

ஹரிகேஸாயோபவீதிநே புஷ்டானாம் பதயே நமோ நமோ

பவஸ்ய ஹேத்யை ஜகதாம் பதயே நமோ நமோ

ருத்ராயாததாவிநே ÷க்ஷத்ராணாம் பதயே நமோ நமோ

ஸூதாயாஹந்த்யாய வனானாம் பதயே நமோ நமோ

ரோஹிதாய ஸ்தபதயே வ்ருக்ஷõணாம் பதயே நமோ நமோ

மந்த்ரிணே வாணிஜாய கக்ஷõணாம் பதயே நமோ நமோ

புவந்தயே வாரிவஸ்க்ருதாயௌஷதீனாம் பதயே நமோ நம:

உச்சைர்கோஷாயாக்ரந்தயதே பத்தீனாம் பதயே நமோ நம:

க்ருத்ஸ்னவீதாய தாவதே ஸத்வனாம் பதயே நம:

ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் – நமகம் – மூன்றாவது அனுவாகம்

நம: ஸஹமாநாய நிவ்யாதிந ஆவ்யாதிநீனாம் பதயே நமோ நம:

ககுபாய நிஷங்கிணே ஸ்தேநானாம் பதயே நமோ நமோ

நிஷங்கிண இஷுதிமதே தஸ்கராணாம் பதயே நமோ நமோ

வஞ்சதே பரிவஞ்சதே ஸ்தாயூனாம் பதயே நமோ நமோ

நிசேரவே பரிசராயாரண்யானாம் பதயே நமோ நம:

ஸ்ருகாவிப்யோ ஜிகா ஸத்ப்யோ முஷ்ணதாம் பதயே நமோ நமோ

ஸிமத்ப்யோ நக்தம் சரத்ப்ய: ப்ரக்ருந்தானாம் பதயே நமோ நம:

உஷ்ணீஷிணே கிரிசராய குலுஞ்சானாம் பதயே நமோ நம:

இஷுமத்ப்யோ தன்வாவிப்யஸ்ச வோ நமோ நம

ஆதன்வானேப்ய: ப்ரதிததானேப்யஸ்ச வோ நமோ நம

ஆயச்சத்ப்யோ விஸ்ருஜத்ப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ

ஸ்யத்ப்யோ வித்த்யத்ப்யஸ்ச வோ நமோ நம

ஆஸீநேப்ய: ஸயானேப்யஸ்ச வோ நமோ நமஸ்

திஷ்டத்ப்யோ தாவத்ப்யஸ்ச வோ நமோ நம::

ஸபாப்ய: ஸபாபதிப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ

அஸ்வேப்யோ ஸ்வபதிப்யஸ்ச வோ நம:

ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் – நமகம் – நான்காவது அனுவாகம்

நம ஆவ்யாதினீப்யோ விவித்யந்தீப்யஸ்ச வோ நமோ நம

உகணாப்யஸ்-த்ரு ஹதீப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ

க்ருத்ஸேப்யோ க்ருத்ஸபதிப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ

வ்ராதேப்யோ வ்ராதபதிப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ

கணேப்யோ கணபதிப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ

விரூபேப்யோ விஸ்வரூபேப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ

மஹத்ப்ய: க்ஷúல்லகேப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ

ரதிப்யோ ரதேப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ

ஸேநாப்ய: ஸேநானிப்யஸ்ச வோ நமோ நம:

க்ஷத்த்ருப்ய: ஸங்க்ரஹீத்ருப்யஸ்ச வோ நமோ நமஸ்

தக்ஷப்யோ ரதகாரேப்யஸ்ச வோ நமோ நம:

குலாலேப்ய: கர்மாரேப்யஸ்ச வோ நமோ நம

புஞ்ஜிஷ்டேப்யோ நிஷாதேப்யஸ்ச வோ நமோ நம

இஷுக்ருத்ப்யோ தன்வக்ருத்ப்யஸ்ச வோ நமோ நமோ

ம்ருகயுப்ய: ஸ்வனிப்யஸ்ச வோ நமோ நம:

ஸ்வப்ய: ஸ்வபதிப்யஸ்ச வோ நம:

ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் – நமகம் – ஐந்தாவது அனுவாகம்

நமோ பவாய ச ருத்ராய ச

நம: ஸர்வாய ச பஸுபதயே ச

நமோ நீலக்ரீவாய ச ஸிதிகண்டாய ச

நம: கபர்தினே ச வ்யுப்தகேஸாய ச

நம: ஸஹஸ்ராக்ஷõய ச ஸததன்வனே ச

நமோ கிரிஸாய ச ஸிபிவிஷ்டாய ச

நமோ மீடுஷ்டமாய  சேஷுமதே ச

நமோ ஹ்ரஸ்வாய ச வாமனாய ச

நமோ ப்ருஹதே ச வர்ஷீயஸே ச

நமோ வ்ருத்தாய ச ஸம்வ்ருத்த்வனே ச

நமோ அக்ரியாய ச ப்ரதமாய ச

நம ஆஸவே சாஜிராய ச

நம: ஸீக்ரியாய ச ஸீப்யாய ச

நம ஊர்ம்யாய சாவஸ்வன்யாய ச

நம: ஸ்ரோதஸ்யாய ச த்வீப்யாய ச

ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் – நமகம் – ஆறாவது அனுவாகம்

நமோ ஜ்யேஷ்டாய ச கனிஷ்டாய ச

நம: பூர்வஜாய சாபரஜாய ச

நமோ மத்யமாய சாபகல்பாய ச

நமோ ஜகன்யாய ச புத்னியாய ச

நம: ஸோப்யாய ச ப்ரதிஸர்யாய ச

நமோ யாம்யாய ச ÷க்ஷம்யாய ச

நம உர்வர்யாய ச கல்யாய ச

நம: ஸ்லோக்யாய சாவஸான்யாய ச

நமோ வன்யாய ச கக்ஷ்யாய ச

நம: ஸ்ரவாய ச ப்ரதிஸ்ரவாய ச

நம ஆஸுஷேணாய சாஸுரதாய ச

நம: ஸூராய சாவபிந்ததே ச

நமோ வர்மிணே ச வரூதினே ச

நமோ பில்மினே ச கவசினே ச

நம: ஸ்ருதாய ச ஸ்ருதஸேனாய ச

ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் – நமகம் – ஏழாவது அனுவாகம்

நமோ துந்துப்யாய சாஹநன்யாய ச

நமோ த்ருஷ்ணவே ச ப்ரம்ருஸாய ச

நமோ தூதாய ச ப்ரஹிதாய ச

நமோ நிஷங்கிணே சேஷுதிமதே ச

நமஸ் தீக்ஷ்ணேஷவே சாயுதினே ச

நம: ஸ்வாயுதாய ச ஸுதன்வனே ச

நம: ஸ்ருத்யாய ச பத்யாய ச

நம: கட்யாய ச நீப்யாய ச

நம: ஸூத்யாய ச ஸரஸ்யாய ச

நமோ நாத்யாய ச வைஸந்தாய ச

நம: கூப்யாய சாவட்யாய ச

நமோ வர்ஷ்யாய சாவர்ஷ்யாய ச

நமோ மேக்யாய ச வித்யுத்யாய ச

நம ஈத்ரியாய சாதப்யாய ச

நமோ வாத்யாய ச ரேஷ்மியாய ச

நமோ வாஸ்தவ்யாய ச வாஸ்துபாய ச

ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் – நமகம் – எட்டாவது அனுவாகம்

நம: ஸோமாய ச ருத்ராய ச

நம: தாம்ராய சாருணாய ச

நம: ஸங்காய ச பஸுபதயே ச

நம உக்ராய ச பீமாய ச

நமோ அக்ரே-வதாய ச தூரே-வதாய ச

நமோ ஹந்த்ரே ச ஹநீயஸே ச

நமோ வ்ரு÷க்ஷப்யோ ஹரிகேஸேப்யோ

நமஸ்தாராய

நம: ஸம்பவே ச மயோபவே ச

நம: ஸங்கராய ச மயஸ்கராய ச

நம: ஸிவாய ச ஸிவதராய ச

நம: தீர்த்யாய ச கூல்யாய ச

நம: பார்யாய சாவார்யாய ச

நம: ப்ரதரணாய சோத்தரனாய ச

நம ஆதார்யாய சாலாத்யாய ச

நம: ஸஷ்ப்யாய ச பேன்யாய ச

நம: ஸிகத்யாய ச ப்ரவாஹ்யாய ச

ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் – நமகம் – ஒன்பதாவது அனுவாகம்

நம இரிண்யாய ச ப்ரபத்யாய ச

நம: கிஸிலாய ச க்ஷயணாய ச

நம: கபர்திநே ச புலஸ்தயே ச

நமோ கோஷ்ட்யாய ச க்ருஹ்யாய ச

நமஸ்தல்ப்யாய ச கேஹ்யாய ச

நம: காட்யாய ச கஹ்வரேஷ்டாய ச

நமோ ஹ்ரதய்யாய ச நிவேஷ்ப்யாய ச

நம: பாஸவ்யாய ச ரஜஸ்யாய ச

நம: ஸுஷ்க்யாய ச ஹரித்யாய ச

நமோ லோப்யாய சோலப்யாய ச

நம ஊர்வ்யாய ச ஸூர்ம்யாய ச

நம: பர்ண்யாய ச பர்ணஸத்யாய ச

நமோ பகுரமாணாய சாபிக்நதே ச

நம ஆக்கிததே ச ப்ரக்கிததே ச

நமோ வ: கிரிகேப்யோ தேவானா ஹ்ருதயேப்யோ

நமோ விக்ஷீணகேப்யோ,

நமோ விசின்வத்கேப்யோ

நம ஆநிர்ஹதேப்யோ

நம ஆமீவத்கேப்ய

 1. சினம் தணிந்த சிவனை, ஆயுதங்களின்றி வந்து, அருள வேண்டுதல்

ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம் – நமகம் – பத்தவாது அனுவாகம்

த்ராபே அந்தஸஸ்பதே தரித்ரந்-நீலலோஹித

ஏஷாம் புருஷாணா- மேஷாம் பஸூனாம் மாபேர்மாரோ
மோ ஏஷாம் கிஞ்சநாமமத்

யா தே ருத்ர ஸிவா தனூ: ஸிவா விஸ்வாஹ பேஷஜீ ஸிவா
ருத்ரஸ்ய பேஷஜீ தயா நோ ம்ருட ஜீவஸே

இமா ருத்ராய தவஸே கபர்தினே க்ஷயத்வீராய
ப்ரபராமஹே மதிம் யதா ந: ஸமஸத் த்விபதே சதுஷ்பதே
விஸ்வம் புஷ்டம் க்ராமே அஸ்மின்னனாதுரம்

ம்ருடா நோ ருத்ரோதநோ மயஸ்க்ருதி க்ஷயத்-வீராய
நமஸா விதேம தே யச்சம் ச யோஸ்ச மனுராயஜே பிதா
ததஸ்யா தவ ருத்ர ப்ரணீதௌ

மா நோ மஹாந்த-முத மா நோ அர்பகம் மா ந உக்ஷந்த
முத மா ந உக்ஷிதம் மா நோ வதீ: பிதரம் மோத
மாதரம் ப்ரியா மா நஸ்தனுவோ ருத்ர ரீரிஷ:

மாநஸ்-தோகே தநயே மா ந ஆயுஷி மா நோ கோஷுமா நோ
அஸ்வேஷு ரீரிஷ: வீரான் மா நோ ருத்ர பாமிதோ-வதீர்
ஹவிஷ்மந்தோ நமஸா விதேம தே

ஆராத்தே கோக்ன உத பூருஷக்னே க்ஷயத்-வீராய
ஸும்ன-மஸ்மே தே அஸ்து ரக்ஷõ ச நோ அதி ச தேவ
ப்ரூஹ்யதா ச ந: ஸர்ம யச்ச த்விபர்ஹா:

ஸ்துஹி ஸ்ருதம் கர்தஸதம் யுவாநம் ம்ருகந்த பீம-முபஹத்னு
முக்ரம் ம்ருடா ஜரித்ரே ருத்ர ஸ்தவாநோ அந்யந்தே
அஸ்மந்-நிவபந்து ஸேனா:

பரிணோ ருத்ரஸ்ய ஹேதிர்-வ்ருணக்து பரி-த்வேஷஸ்ய துர்மதி-
ரகாயோ: அவ-ஸ்திரா மகவத்ப்யஸ்-தனுஷ்வ
மீட்வஸ்-தோகாய தனயாய ம்ருடய

மீடுஷ்டம ஸிவதம ஸிவோ ந: ஸுமனா பவ பரமே வ்ருக்ஷ
ஆயுதம் நிதாய க்ருத்திம் வஸான ஆசர பிநாகம்
பிப்ரதாகஹி

விகிரித விலோஹித நமஸ்தே அஸ்து பகவ: யாஸ்தே
ஸஹஸ்ர ஹேதயோ ன்ய-மஸ்மந்-நிவபந்து தா:

ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரதா பாஹுவோஸ்-தவ ஹேதய:
தாஸா-மீஸானோ பகவ: பராசீனா முகா க்ருதி

 1. சிவகணங்களுக்கு அஞ்சலி செய்தல்

ஸ்ரீ ருத்ர ப்ரச்னம்-நமகம் – பதினொன்றாவது அனுவாகம்

ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரஸோ யே ருத்ரா அதி பூம்யாம்
தேஷா ஸஹஸ்ர யோஜனே வதன்வானி தன்மஸி

அஸ்மின் மஹத்யர்ணவே ந்தரி÷க்ஷ பவா அதி
தேஷா ஸஹஸ்ர யோஜனே வதன்வானி தன்மஸி

நீலக்ரீவா: ஸிதிகண்டா: ஸர்வா அத: க்ஷமாசரா:
தேஷா ஸஹஸ்ர யோஜனே வதன்வானி தன்மஸி

நீலக்ரீவா: ஸிதிகண்டா திவ ருத்ரா உபஸ்ரிதா:
தேஷா ஸஹஸ்ர யோஜனே வதன்வானி தன்மஸி

யே வ்ரு÷க்ஷக்ஷú ஸஸ்பிஞ்ஜரா நீலக்ரீவா விலேஹிதா:
தேஷா ஸஹஸ்ர யோஜனே வதன்வானி தன்மஸி

யே பூதானா மதிபதயோ விஸிகாஸ: கபர்தின:
தேஷா ஸஹஸ்ர யோஜனே வதன்வானி தன்மஸி

யே அன்னேஷு விவித்யந்தி பாத்ரேஷு பிபதோ ஜனான்
தேஷா ஸஹஸ்ர யோஜனே வதன்வானி தன்மஸி

யே பதாம் பதிரக்ஷய ஐலப்ருதா யவ்யுத:
தேஷா ஸஹஸ்ர யோஜனே வதன்வானி தன்மஸி

யே தீர்தானி ப்ரசரந்தி ஸ்ருகாவந்தோ நிஷங்கிண:
தேஷா ஸஹஸ்ர யோஜனே வதன்வானி தன்மஸி

ய ஏதாவந்தஸ்ச பூயா ஸஸ்ச சிஸோ ருத்ரா விதஸ்திரே
தேஷா ஸஹஸ்ர யோஜனே வதன்வானி தன்மஸி

நமோ ருத்ரேப்யோ யே ப்ருதிவ்யாம் யே ந்தரி÷க்ஷ யே திவி
யேஷாமன்னம் வாதோ வர்ஷ-மிஷவஸ்-தேப்யோதஸ ப்ராசீர்-தஸ
தக்ஷிணா தஸ ப்ரதீசீர்-தஸோதீசீர்-தஸோர்-த்வாஸ்-தேப்யோ
நமஸ்-தே நோ ம்ருடயந்து தே யம் த்விஷ்மோ யஸ்ச நோ
த்வேஷ்டி தம் வோ ஜம்பே ததாமி

நமோ ருத்ரேப்யோ யே ந்தரி÷க்ஷ யேஷாம் வாத இஷவஸ்தேப்யோ தயஸ
ப்ராசீர்-தஸ தக்ஷிணா தஸ ப்ரதீசீர்-தஸோ தீசீர்
தஸோர்த்வாஸ்-தேப்யோ நமஸ்-தே நோ ம்ருடயந்து தே யம் த்விஷ்மோ
யஸ்ச நோ த்வேஷ்டி தம் வோ ஜம்யே ததாமி

நமோ ருத்ரேப்யோ யே திவி யேஷாம் வர்ஷ- மிஷவஸ்தேப்யோ தஸ
ப்ராசீர்-தஸ தக்ஷிணா தஸ ப்ரதீசீர்-தஸோ தீசீர்
தஸோர்த்வாஸ்-தேப்யோ நமஸ்-தே நோ ம்ருடயந்து தே யம் த்விஷ்மோ
யஸ்ச நோ த்வேஷ்டி தம் வோ ஜம்பே ததாமி

 1. எங்குமாய் யாவுமாய் உள்ள முக்கண்ணனை நமஸ்கரித்தல்

த்ர்யம்பகம் யஜாமஹே ஸுகந்திம்
புஷ்டிவர்தனம் உர்வாருக – மிவ பந்தனான்
ம்ருத்யோ – முக்ஷீய – மாம்ருதாத்

யோ ருத்ரோ அக்னௌ யோ அப்ஸு ய ஓஷதீஷு யோ ருத்ரோ
விஸ்வா புவனா விவேஸ தஸ்மை ருத்ராய நமோ அஸ்து

தமுஷ்டிஹி ய: ஸ்விஷு: ஸுதன்வா யோ விஸ்வஸ்ய க்ஷயதி
பேஷஜஸ்ய யக்ஷ்வாமஹே ஸெளமனஸாய
ருத்ரம் நமோபிர்-தேவ-மஸுரம் துவஸ்ய

அயம் மே ஹஸ்தோ பகவானயம் மே
பகவத்தர: அயம் மே விஸ்வ
பேஷஜோ-ய ஸிவாபிமர்ஸன:

யே தே ஸஹஸ்ர-மயுதம் பாஸா ம்ருத்யோ
மர்த்யாய ஹந்தவே தான் யஜ்ஞஸ்ய மாயயா
ஸர்வானவ யஜாமஹே ம்ருத்யவே ஸ்வாஹா
ம்ருத்யவே ஸ்வாஹா

ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய விஷ்ணவே
ம்ருத்யுர்-மே பாஹி ப்ராணானாம் க்ரந்திரஸி ருத்ரோ மா விஸாந்தக:
தேனான்னேனாப்யாயஸ்வ

நமோ ருத்ராய விஷ்ணவே ம்ருத்யும்-மே பாஹி

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

(ஸ்ரீருத்ரம்) சமக ப்ரச்னம்

(வரங்களை வேண்டிச் செய்யப்படும் ப்ரார்த்தனை)

சமகம் – முதல் அனுவாகம்

அக்னிதேவரையும் விஷ்ணுவையும் வேண்டிக்கொண்டு தொடங்குதல்

ஓம் அக்னா விஷ்ணூ ஸஜோஷஸேமா வர்தந்து வாம் கிர:
த்யும்னைர் வாஜேபிராகதம்

 1. இந்திரியங்களின் நலன்களை வேண்டுதல்

வாஜஸ்ச மே,  ப்ரஸவஸ்ச மே,  ப்ரயதிஸ்ச மே,
ப்ரஸிதிஸ்ச மே,   தீதிஸ்ச மே,   க்ரதுஸ்ச மே,
ஸ்வரஸ்ச மே,   ஸ்லோகஸ்ச மே,   ஸ்ராவஸ்ச மே,
ஸ்ருதிஸ்ச மே,   ஜ்யோதிஸ்ச மே,   ஸுவஸ்ச மே,
ப்ராணஸ்ச மே,   பானஸ்ச மே,   வ்யானஸ்ச மே,
ஸுஸ்ச மே,   சித்தஞ்ச ம ஆதிதஞ்ச மே,  வாக்ச மே,
மனஸ்ச மே,  சக்ஷúஸ்ச மே,   ஸ்ரோத்ரஞ்ச மே,
தக்ஷஸ்ச மே,   பலஞ்ச ம ஓஜஞ்ச மே,  ஸஹஸ்ச ம ஆயுஸ்ச மே,
ஜரா ச ம ஆத்மா ச மே,  தனூஸ்ச மே,   ஸர்ம ச மே,
வர்ம ச மே,   ங்கானி ச மே,   ஸ்தானி ச மே,
பரூ ஷி ச மே,   ஸரீராணி ச மே

சமகம் – இரண்டாவது அனுவாகம்

 1. செல்வச் செழிப்பு வேண்டுதல்

ஜ்யைஷ்ட்யஞ்ச ம  ஆதிபத்யஞ்ச மே,  மன்யுஸ்ச மே,
பாமஸ்ச மே,   மஸ்ச மே,   ம்பஸ்ச மே,
ஜேமா ச மே,   மஹிமா ச மே,   வரிமா ச மே,
ப்ரதிமா ச மே,   வர்ஷ்மா ச மே,   த்ராகுயா ச மே,
வ்ருத்தஞ்ச மே,   வ்ருத்திஸ்ச மே,   ஸத்யஞ்ச மே,
ஸ்ரத்தா ச மே,   ஜகச்ச மே,   தனஞ்ச மே,
வஸஸ்ச மே,   த்விஷிஸ்ச மே,   க்ரீடா ச மே,
மோதஸ்ச மே,   ஜாதஞ்ச மே,   ஜநிஷ்யமாணஞ்ச மே,
ஸூக்தஞ்ச மே,   ஸுக்ருதஞ்ச மே,  வித்தஞ்ச மே,
வேத்யஞ்ச மே,   பூதஞ்ச மே,   பவிஷ்யச்ச மே,
ஸுகஞ்ச மே,   ஸுபதஞ்ச ம ருத்தஞ்ச ம  ருத்திஸ்ச மே,
க்லுப்தஞ்ச மே,   க்லுப்திஸ்ச மே,  மதிஸ்ச மே,  ஸுமதிஸ்ச மே

சமகம் – மூன்றாவது அனுவாகம்

 1. இகவாழ்க்கை நலன்களை வேண்டுதல்

ஸஞ்ச மே,   மயஸ்ச மே,   ப்ரியஞ்ச மே,
னுகாமஸ்ச மே,   காமஸ்ச மே,   ஸெளமனஸஸ்ச மே,
பத்ரஞ்ச மே,   ஸ்ரேயஸ்ச மே,   வஸ்யஸ்ச மே, யஸஸ்ச மே,
பகஸ்ச மே,   த்ரவிணஞ்ச மே,   யந்தா ச மே, தர்தா ச மே,
÷க்ஷமஸ்ச மே,   த்ருதிஸ்ச மே,   விஸ்வஞ்ச மே, மஹஸ்ச மே,
ஸம்விச்ச மே,   ஜ்ஞாத்ரஞ்ச மே,   ஸூஸ்ச மே,
ப்ரஸூஸ்ச மே,   ஸீரஞ்ச மே,   லயஸ்ச ம ருதஞ்ச மே,
ம்ருதஞ்ச மே,   யக்ஷ்மஞ்ச மே,   நாமயச்ச மே,
ஜீவாதுஸ்ச மே,   தீர்காயுத்வஞ்ச மே,  நமித்ரஞ்ச மே,
பயஞ்ச மே,   ஸுகஞ்ச மே,   ஸயனஞ்ச மே,
ஸூஷா ச மே,   ஸுதினஞ்ச மே

சமகம் – நான்காவது அனுவாகம்

 1. உணவு மற்றும் விவசாய நலன்களை வேண்டுதல்

ஊர்க் ச மே,  ஸூந்ருதா ச மே,  பயஸ்ச மே,  ரஸஸ்ச மே,
க்ருதஞ்ச மே,   மது ச மே,   ஸக்திஸ்ச மே,
ஸபீதிஸ்ச மே,   க்ருஷிஸ்ச மே,   வ்ருஷ்டிஸ்ச மே,
ஜைத்ரஞ்ச ம ஒளத்பித்யஞ்ச மே,  ரயிஸ்ச மே,   ராயஸ்ச மே,
புஷ்டஞ்ச மே,   புஷ்டிஸ்ச மே,   விபு ச மே,  ப்ரபு ச மே,
பஹு ச மே,   பூயஸ்ச மே,   பூர்ணஞ்ச மே,
பூர்ணதரஞ்ச மே,  க்ஷிதிஸ்ச மே,   கூயவாஸ்ச மே,
ன்னஞ்ச மே,   க்ஷúச்ச மே,   வ்ரீஹயஸ்ச மே,
யவாஸ்ச மே,   மாஷாஸ்ச மே,   திலாஸ்ச மே,
முத்காஸ்ச மே,   கல்வாஸ்ச மே,   கோதூமாஸ்ச மே,
மஸுராஸ்ச மே,   ப்ரியங்கவஸ்ச மே,  ணவஸ்ச மே,
ஸ்யாமாகாஸ்ச மே,    நீவாராஸ்ச மே

சமகம் – ஐந்தாவது அனுவாகம்

 1. பூமி, பயிராகும் பொருள்கள், தாதுப்பொருள்கள், குடியிருப்பு, காடு, மூலிகைகள், பரம்பரைச் செல்வம் ஆகியவற்றை வேண்டுதல்

அஸ்மா ச மே,   ம்ருத்திகா ச மே,   கிரயஸ்ச மே,
பர்வதாஸ்ச மே,   ஸிகதாஸ்ச மே,   வனஸ்பதயஸ்ச மே,
ஹிரண்யஞ்ச மே,  யஸ்ச மே,  ஸீஸஞ்ச மே,
த்ரபுஸ்ச மே,   ஸ்யாமஞ்ச மே,   லோஹஞ்ச மே,
க்னிஸ்ச ம ஆபஸ்ச மே,  வீருதஸ்ச ம   ஓஷதயஸ்ச மே,
க்ருஷ்ட-பச்யஞ்ச மே,  க்ருஷ்ட-பச்யஞ்ச மே,
க்ராம்யாஸ்ச மே,  பஸவ ஆரண்யாஸ்ச  யஜ்ஞேன கல்பந்தாம்,
வித்தஞ்ச மே,   வித்திஸ்ச மே,   பூதஞ்ச மே,
பூதிஸ்ச மே,   வஸு ச மே,   வஸதிஸ்ச மே,
கர்ம ச மே,   ஸக்திஸ்ச மே,
ர்தஸ்ச ம ஏமஸ்ச ம இதிஸ்ச மே,    கதிஸ்ச மே

சமகம் – ஆறாவது அனுவாகம்

 1. புற வாழ்க்கைக்கு நன்மைகளருளும் அனைத்து தேவதைகளின் அருள் சுரக்க வேண்டுதல்

அக்னிஸ்ச ம இந்தரஸ்ச மே,  ஸோமஸ்ச ம இந்தரஸ்ச மே,
ஸவிதா ச ம இந்தரஸ்ச மே,  ஸரஸ்வதீ ச ம இந்தரஸ்ச மே,
பூஷா ச ம இந்தரஸ்ச மே,  ப்ரஹஸ்பதிஸ்ச ம இந்தரஸ்ச மே,
மித்ரஸ்ச ம இந்தரஸ்ச மே,  வருணஸ்ச ம இந்தரஸ்ச மே,
த்வஷ்டா ச ம இந்தரஸ்ச மே,  தாதா ச ம இந்தரஸ்ச மே,
விஷ்ணுஸ்ச ம இந்தரஸ்ச மே,  ஸ்விநௌ ச ம இந்தரஸ்ச மே,
மருதஸ்ச ம இந்தரஸ்ச மே,  விஸ்வே ச மே,
தேவா இந்தரஸ்ச மே,  ப்ருதிவீ ச ம இந்தரஸ்ச மே,
ந்தரிக்ஷஞ்ச ம ம இந்தரஸ்ச மே,  த்யௌஸ்ச ம ம இந்தரஸ்ச மே,
திஸஸ்ச ம இந்தரஸ்ச மே,  மூர்தா ச ம இந்தரஸ்ச மே,
ப்ரஜாபதிஸ்ச ம இந்தரஸ்ச மே

சமகம் – ஏழாவது அனுவாகம்

 1. இக-பர அக வாழ்க்கைக்கு நன்மைகளருளும் அனைத்து க்ரஹ தேவதைகளின் அருள் சுரக்க வேண்டுதல்

அஸுஸ்ச மே,   ரஸ்மிஸ்ச மே,   தாப்யஸ்ச மே,
திபதிஸ்ச ம உபாஸுஸ்ச மே,
ந்தர்யாமஸ்ச ம ஐந்த்ரவாயவஸ்ச மே,
மைத்ரா வருணஸ்ச ம ஆஸ்வினஸ்ச மே,  ப்ரதிப்ரஸ்தானஸ்ச மே,
ஸுக்ரஸ்ச மே,   மந்தீ ச ம ஆக்ரயணஸ்ச மே,
வைஸ்வதேவஸ்ச மே,  த்ருவஸ்ச மே,
வைஸ்வாநரஸ்ச ம ருதுக்ரஹாஸ்ச மே,
திக்ராஹ்யாஸ்ச ம ஐந்த்ராக்னஸ்ச மே,  வைஸ்வதேவஸ்ச மே,
மருத்வதீயாஸ்ச மே,  மாஹேந்த்ரஸ்ச ச ஆதித்யஸ்ச மே,
ஸாவித்ரஸ்ச மே,  ஸாரஸ்வதஸ்ச மே,  பௌஷ்ணஸ்ச மே,
பாத்னீவதஸ்ச மே,  ஹாரியோஜனஸ்ச மே

சமகம் – எட்டாவது அனுவாகம்

 1. யாகங்கள், பூஜைகள் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அமைய வேண்டுதல்

இத்மஸ்ச மே,   பர்ஹிஸ்ச மே,   வேதிஸ்ச மே,
திஷ்ணியாஸ்ச மே,  ஸ்ருசஸ்ச மே,   சமஸாஸ்ச மே,
க்ராவாணஸ்ச மே,  ஸ்வரவஸ்ச ம உபரவாஸ் ச மே,
திஷவணே ச மே,  த்ரோணகலஸஸ்ச மே,  வாயவ்யானி ச மே,
பூதப்ருச்ச ம ஆதவனீயஸ்ச  ம ஆக்னீத்ரஞ்ச மே, ஹவிர்தானஞ்ச மே,
க்ருஹாஸ்ச மே,   ஸதஸ்ச மே,   புரோடாஸாஸ்ச மே,
பசதாஸ்ச மே,   வப்ருதஸ்ச மே,   ஸ்வகாகாரஸ்ச மே

சமகம் – ஒன்பதாவது அனுவாகம்

 1. யாகங்கள், பூஜைகளுக்கான தேவதைகளின் அருளும், அவற்றைச் செய்வதற்கான மந்திர ஞானமும் வேண்டுதல்

அக்னிஸ்ச மே,   கர்மஸ்ச மே,   ர்க்கஸ்ச மே,
ஸூர்யஸ்ச மே,   ப்ராணஸ்ச மே,   ஸ்வமேதஸ்ச மே,
ப்ருதிவீ ச மே,   திதிஸ்ச மே,   திதிஸ்ச மே,
த்யௌஸ்ச மே,   ஸக்வரீ-ரங்குலயோ  திஸஸ்ச மே,
யஜ்ஞேன கல்பந்தாம்,    ருக்ச மே,
ஸாம ச மே,   ஸ்தோமஸ்ச மே,  யஜுஸ்ச மே,  தீக்ஷõ ச மே,
தபஸ்ச ம ருதஸ்ச மே,   வ்ரதஞ்ச மே,
ஹோராத்ரயோர்-வ்ருஷ்ட்யா ப்ருஹத்ரதந்தரே ச மே,
யஜ்ஞேன கல்பேதாம்

சமகம் – பத்தாவது அனுவாகம்

 1. யாகங்கள், பூஜைகளின் விளைவாகப் பல்வகைப் பலன்களும் செவ்வனே ஸித்திக்க வேண்டுதல்

கர்பாஸ்ச மே,   வத்ஸாஸ்ச மே,   த்ர்யவிஸ்ச மே,
த்ர்யவீ ச மே,   தித்யவாட் ச மே,  தித்யௌஹி ச மே,
பஞ்சாவிஸ்ச மே,  பஞ்சாவீ ச மே,   த்ரிவத்ஸஸ்ச மே,
த்ரிவத்ஸா ச மே,   துர்யவாட் ச மே,   துர்யௌ ஹீ ச மே,
பஷ்டவாட் ச மே,  பஷ்டௌஹீ ச ம உக்ஷõ ச மே,
வஸா ச ம ருஷபஸ்ச மே,   வேஹச்ச மே,   நட்வாஞ்ச மே,
தேனுஸ்ச ம ஆயுர் யஜ்ஞேன கல்பதாம்,
ப்ராணோ யஜ்ஞேன கல்பதாம்,   அபானோ யஜ்ஞேன கல்பதாம்,
வ்யானோ யஜ்ஞேன கல்பதாம்,   சக்ஷúர் யஜ்ஞேன கல்பதாம்,
ஸ்தோத்ரம் யஜ்ஞேன கல்பதாம்,   மனோ யஜ்ஞேன கல்பதாம்,
வாக் யஜ்ஞேன கல்பதாம்,   ஆத்மா யஜ்ஞேன கல்பதாம்,
யஜ்ஞோ யஜ்ஞேன கல்பதாம்

சமகம் – பதினொன்றாவது அனுவாகம்

 1. பல்வகைத் தத்துவங்களின் ஞானமும் பரம்பொருளின் அருள் விளக்கமும் ஸித்திக்க வேண்டுதல்

ஏகா ச மே, திஸ்ரஸ்ச மே, பஞ்ச மே, ஸப்த ச மே,
நவ ச ம ஏகாதஸ ச மே, த்ரயோதஸ ச மே, பஞ்சதஸ ச மே,
ஸப்ததஸ ச மே, நவதஸ ச ம ஏகவி ஸதிஸ்ச மே,
த்ரயோவி ஸதிஸ்ச மே, பஞ்சவி ஸதிஸ்ச மே,
ஸப்தவி ஸதிஸ்ச மே, நவவி ஸதிஸ்ச ம ஏகத்ரி ஸச்ச மே,
த்ரயஸ்த்ரி ஸச்ச ம சதஸ்ரஸ்ச மே, ஷ்டௌ ச மே,
த்வாதஸ ச மே, ÷ஷாடஸ ச மே, வி ஸதிஸ்ச மே,
சதுர்வி ஸதிஸ்ச மே, ஷ்டாவிஸதிஸ்ச மே, த்வாத்ரிஸச்ச மே,
ஷட்த்ரி ஸச்ச மே, சத்வாரி ஸச்ச மே,
சதுஸ்சத்வாரி ஸச்ச மே, ஷ்டாசத்வாரி ஸச்ச மே,
வாஜஸ்ச ப்ரஸவஸ்சாபிஜஸ்ச க்ரதுஸ்ச ஸுவஸ்ச மூர்தா ச
வ்யஸ்னியஸ் சாந்த்யாயனஸ் சாந்த்யஸ்ச பௌவனஸ்ச
புவனஸ்சாதிபதிஸ்ச

சொற் பிழை உள்ளிட்ட அனைத்துக் குற்றங்களும் அகல, கூற்றிலும் செயலிலும் இனிமையே நிறைய, நலம் தந்தருளுமாறு வேண்டி நிற்றல்

இடா தேவஹூர்-மனுர்-யஜ்ஞனீர்-ப்ருஹஸ்பதி-ருக்தாமதானி
ஸஸிஷத் விஸ்வேதேவா: ஸூக்தவாச: ப்ருதிவி-மாதர்மா மா ஹி ஸீர்-
மது மனிஷ்யே மது ஜனிஷ்யே மது வக்ஷ்யாமி மது வதிஷ்யாமி
மது மதீம் தேவேப்யோ வாசமுத்யாஸ ஸுஸ்ரூஷேண்யாம்
மனுஷ்யேப்யஸ்-தம் மா தேவா அவந்து ஸோபாயை பிதரோனுமதந்து

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

ஸ்ரீருத்ர பாராயண நிறைவாகச் சொல்லவேண்டிய

நாமாவளிகளும், ஸிவோபாஸனாதி மந்திரங்களும் நாமாவளிகள்

ஓம் ஹாம் பவாய தேவாய நம: ஓம் ஹாம் ஸர்வாய தேவாய
நம: ஓம் ஹாம் ஈஸானாய தேவாய நம: ஓம் ஹாம் பஸுபதேர்
தேவாய நம: ஓம் ஹாம் ருத்ராய தேவாய நம: ஓம் ஹாம்
உக்ராய தேவாய நம: ஓம் ஹாம் பீமாய தேவாய நம: ஓம்
ஹாம் மஹதே தேவாய நம:

ஸிவோபாஸன மந்த்ரம்

நிதனபதயே நம: நிதனபதாந்திகாய நம: ஊர்த்வாய நம:
ஊர்த்வ லிங்காய நம: ஹிரண்யாய நம: ஹிரண்ய லிங்காய நம:
ஸுவர்ணாய நம: ஸுவர்ண லிங்காய நம: திவ்யாய நம:
திவ்ய லிங்காய நம: பவாய நம:

பவ லிங்காய நம: ஸர்வாய நம: ஸர்வ லிங்காய நம:
ஸிவாய நம: ஸிவ லிங்காய நம: ஜ்வலாய நம: ஜ்வல லிங்காய
நம: ஆத்மாய நம: ஆத்ம லிங்காய நம: பரமாய நம: பரம
லிங்காய நம: ஏதத் ஸோமஸ் ஸூர்யஸ்ய ஸர்வ லிங்க
ஸ்தாபயதி பாணிமந்த்ரம் பவித்ரம்

பஸ்சிம வக்த்ர ப்ரதி பாதக மந்த்ரம்

ஸத்யோஜாதம் ப்ரபத்யாமி ஸத்யோஜாதாய வை நமோ நம:
பவேபவே நாதிபவே பவஸ்வ மாம் பவோத் பவாய நம:

உத்தர வக்த்ர ப்ரதி பாதக மந்த்ரம்

வாமதேவாய நமோ ஜ்யேஷ்டாய நம: ஸ்ரேஷ்டாய நமோ
ருத்ராய நம: காலாய நம: கலவிகரணாய நமோ பலவிகரணாய நமோ
பலாய நமோ பலப்ரமதனாய நமஸ்-ஸர்வ பூததமனாய நமோ
மனோன்மனாய நம:

தக்ஷிண வக்த்ர ப்ரதி பாதக மந்த்ரம்

அகோரேப்யோத கோரேப்யோ கோரகோரதரேப்ய:
ஸர்வேப்யஸ்-ஸர்வ ஸர்வேப்யோ நமஸ்தே அஸ்து ருத்ர ரூபேப்ய:

ப்ராக் வக்த்ர ப்ரதி பாதக மந்த்ரம்

தத்புருஷாய வித்மஹே மஹாதேவாய தீமஹி
தந்நோ ருத்ர: ப்ரசோதயாத்

தன்மஹேஸாய வித்மஹே வாக்விஸுத்தாய தீமஹி
தந்ந: ஸிவ ப்ரசோதயாத்

ஊர்த்வ வக்த்ர ப்ரதி பாதக மந்த்ரம்

ஈஸான: ஸர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர: ஸர்வ பூதானாம்
ப்ரஹ்மாதிபதி: ப்ரஹ்மணோதிபதி: ப்ரஹ்மா ஸிவோ மே அஸ்து
ஸதாஸிவோம்

நமஸ்காரார்த மந்த்ரம்

நமோ ஹிரண்யபாஹவே ஹிரண்யவர்ணாய ஹிரண்யரூபாய
ஹிரண்யபதயே அம்பிகாபதய உமாபதயே பஸுபதயே நமோ நம:

ருத ஸத்யம் பரம் ப்ரஹ்ம புருஷம் க்ருஷ்ணபிங்கலம்
ஊர்த்வ-ரேதம் விரூபாக்ஷம் விஸ்வரூபாய வை நமோ நம:

ஸர்வோ வை ருத்ரஸ்-தஸ்மை ருத்ராய நமோ அஸ்து புரு÷ஷா
வை ருத்ரஸ்ஸன்மஹோ நமோ நம: விஸ்வம் பூதம் புவனம் சித்ரம்
பஹுதா ஜாதம் ஜாயமானம் ச யத் ஸர்வோ ஹ்யேஷ
ருத்ரஸ்-தஸ்மை ருத்ராய நமோ அஸ்து

கத்ருத்ராய ப்ரசேதஸே மீடுஷ்டமாய தவ்யஸே வோ சேம ஸந்தம
ஹ்ருதே ஸர்வோஹ்யேஷ ருத்ரஸ்-தஸ்மை ருத்ராய நமோ அஸ்து

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

புருஷ  ஸூக்தம்

(தைத்ரீயாரண்யகம், மூன்றாவது ப்ரச்னம்)

முதல் அனுவாகம்

ஓம் ஸஹஸ்ரஸீர்ஷா புருஷ:
ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ஸபூமிம்
விஸ்வதோ வ்ருத்வா அத்யதிஷஅடத்தஸாங்குலம்
புருஷ ஏவேத ஸர்வம் யத்பூதம் யச்ச பவ்யம்
உதாம் ருதத்வஸ்யேஸான: யதந்நேனாதிரோஹதி
ஏதாவானஸ்ய மஹிமா அதோ ஜ்யாயஸ்ச புருஷ:

பாதோ – ஸ்ய விஸ்வாபூதானி த்ரிபாதஸ்யாம்ருதம் திவி
த்ரிபாதூர்த்வ உதைத் புருஷ: பாதோ ஸ்யேஹா பவாத் புன:
ததோ விஷ்வங் வ்யக்ராமத் ஸாஸனானஸனே அபி தஸ்மாத்
விராடஜாயத விராஜோ அதி பூருஷ: ஸ ஜாதோ அத்யரிச்யத
பஸ்சாத்பூமிமதோ புர:

யத்புருஷேண ஹவிஷா தேவா யஜ்ஞமதன்வத வஸந்தோ
அஸ்யஸீதாஜ்யம் க்ரீஷ்ம இத்ம: ஸரத்தவி: ஸப்தாஸ்யாஸன்
பரிதய: த்ரி: ஸப்த ஸமித: க்ருதா: தேவா யத்யஜ்ஞம் தன்வானா
அபத்னன் புருஷம் பஸும் தம் யஜ்ஞம் பர்ஹிஷி ப்ரௌக்ஷன்
புருஷம் ஜாதமக்ரத:

தேன தேவா அயஜந்த ஸாத்யா ருஷாயஸ்ச யே தஸ்மாத்
யஜ்ஞாத் ஸர்வஹுத: ஸம்ப்ருதம் ப்ருஷதாஜ்யம்
பஸூஸ்தாஸ் சக்ரே வாயவ்யான் ஆரண்யான் க்ராம்யாஸ்ச யே
தஸ்மாத் யஜ்ஞாத் ஸர்வஹுத: ருச: ஸாமானி ஜஜ்ஞிரே சந்தாஸி
ஜஜ்ஞிரே தஸ்மாத் யஜுஸ்தஸ்மாதஜாயத

தஸ்மா தஸ்வா அஜாயந்த யே கே சோபயாதத: காவோ ஹ
ஜஜ்ஞிரே தஸ்மாத் தஸ்மாத்-ஜாதா அஜாவய: யத் புருஷம் வ்யதது:
கதிதா வ்யகல்பயன் முகம் கிமஸ்ய கௌ பாஹூ காவூரூ
பாதாவுச்யேதே ப்ராஹ்மணோ ஸ்ய முகமாஸீத் பாஹூ
ராஜன்ய: க்ருத:

ஊரூ ததஸ்ய யத்வைஸ்ய: பத்ப்யா ஸூத்ரோ அஜாயத
சந்த்ரமா மனஸோ ஜாத: ச÷க்ஷõ: ஸூர்யோ அஜாயத
முகாதிந்த்ரஸ்-சாக்னிஸ்ச ப்ராணாத்-வாயு-ரஜாயத நாப்யா
ஆஸீதந்தரிக்ஷம் ஸீர்ஷ்ணோ த்யௌ: ஸமவர்த்தத பத்ப்யாம்
பூமிர்- திஸ: ஸ்ரோத்ராத் ததா லோகா அகல்பயன்

வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாந்தம் ஆதித்ய வர்ணம் தமஸஸ்து
பாரே ஸர்வாணி ரூபாணி விசித்ய தீர: நாமானி க்ருத்வா பிவதன்
யதாஸ்தே தாதா புரஸ்தாத்-யளுதாஜஹார ஸக்ர: ப்ரவித்வான்
ப்ரதிஸஸ்சதஸ்ர: தமேவம் வித்வானம்ருத இஹ பவதி நான்ய: பந்தா
அயனாய வித்யதே யஜ்ஞேன யஜ்ஞ-மயஜந்த தேவா: தானி
தர்மாணி ப்ரதமான்யாஸன் தே ஹ நாகம் மஹிமான: ஸசந்தே பத்ர
பூர்வே ஸாத்யா ஸந்தி தேவா:

இரண்டாம் அனுவாகம்

அத்ப்ய: ஸம்பூத: ப்ருதிவ்யை ரஸாச்ச விஸ்வகர்மண: ஸமவர்த்ததாதி
தஸ்ய த்வஷ்டா விததத் ரூபமேதி தத் புருஷஸ்ய விஸ்வ-மாஜான
மக்ரே வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாந்தம் ஆதித்ய வர்ணம் தமஸ:
பரஸ்தாத் தமேவம் வித்வானம்ருத இஹ பவதி நான்ய: பந்தா
வித்யதே யனாய ப்ரஜாபதிஸ்சரதி கர்பே அந்த: அஜாயமானோ
பஹுதா விஜாயதே

தஸ்ய தீரா: பரிஜாநந்தி யோனிம் மரீசீனாம் பதமிச்சந்தி வேதஸ:
யோ தேவேப்ய ஆதபதி யோ தேவானாம் புரோஹித: பூர்வோ யோ
தேவேப்யோ ஜாத: நமோ ருசாய ப்ராஹ்மயே ருசம் ப்ராஹ்மம் ஜனயந்த:
தேவா அக்ரே ததப்ருவன் யஸ்த்வைவம் ப்ராஹ்மணோ வித்யாத்
தஸ்ய தேவா அஸன் வஸே ஹ்ரீஸ்ச தே லக்ஷ்மீஸ்ச பத்ன்யௌ
அஹோ ராத்ரே பார்ஸ்வே நக்ஷத்ராணி ரூபம் அஸ்விநௌ வ்யாத்தம்
இஷ்டம் மனிஷாண அமும் மனிஷாண
ஸர்வம் மனிஷாண

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.