விஷ்ணு ஸூக்தம்

விஷ்ணு ஸூக்தம்

விஷ்ணோர்நுகம் வீர்யாணி ப்ரவோசம் ய: பார்திவானி விமமே

ராஜாஸி யோ அஸ்கபாயதுத்ர ஸதஸ்தம் விசக்ரமாணஸ்
த்ரேதோருகாய: ததஸ்ய ப்ரியமபிபாதோ அஸ்யாம் நரோ-யத்ர
தேவயவோ-மதந்தி உருக்ரமஸ்ய ஸஹிபந்துரித்தா விஷ்ணோ:
பதே பரமே மத்வ உத்ஸ: ப்ரதத்-விஷ்ணுஸ்-ஸ்தவதே வீர்யாய
ம்ருகோ ந பீம: குசரோ கிரிஷ்டா: யஸ்யோருஷு த்ரிஷு
விக்ரமணேஷு அதிக்ஷியந்தி புவநானி விஸ்வா
பரோ-மாத்ரயா-தநுவா வ்ருதான் ந-தே-மஹித்வமன்வஸ்நுவந்தி

உபேதே வித்ம ரஜஸி ப்ருதிவ்யா விஷ்ணோ தேவத்வம் பரமஸ்ய
வித்ஸே விசக்ரமே ப்ருதிவீ மேஷ ஏதாம் ÷க்ஷத்ராய
விஷ்ணுர்மநுஷே தஸஸஸ்யன் த்ருவாஸோ அஸ்ய கீரயோ ஜநாஸ:
ஊருக்ஷிதி ஸுஜநிமாசகார த்ரிர்தேவ: ப்ருதிவீமேஷ ஏதாம்
த்வேஷங்க்-க்ஹ்யஸ்ய ஸ்தவிரஸ்ய நாம பர்யாப்த்யா அநந்தராயாய
ஸர்வஸ்தோமோ தி ராத்ர
உத்தமமஹர்பவதி ஸர்வஸ்யாப்த்யே
ஸர்வஸ்யஜித்த்யை ஸர்வமேவ
தேனாப்நோதி ஸர்வம் ஜயதி

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.