லிங்காஷ்டகம்

ப்ரஹ்ம முராரி ஸுரார்ச்சித லிங்கம் நிர்மல பாஸித சோ’பித லிங்கம்

ஜன்மஜ து:க்க விநாச’க லிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ஸதாசி’வ லிங்கம்  1

 

தேவ முனி ப்ரவார்ச்சித லிங்கம் காமதஹம் கருணாகர லிங்கம்

ராவணதர்ப்ப விநாச’ந லிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ஸதாசி’வ லிங்கம்              2

 

ஸர்வஸுகந்தி ஸுலேபித லிங்கம் புத்தி விவர்த்தன காரண லிங்கம்

ஸித்த ஸுராஸுர வந்தித லிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ஸதாசி’வ லிங்கம்        3

 

கனக மஹாமணி பூஷித லிங்கம் பணிபதி வேஷ்டித சோ’பித லிங்கம்

தக்ஷ ஸுயஜ்ஞ விநாச’ந லிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ஸதாசி’வ லிங்கம்            4

 

குங்கும சந்தன லேபித லிங்கம் பங்கஜ ஹார ஸுசோ’பித லிங்கம்

ஸஞ்சித பாப விநாச’ந லிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ஸதாசி’வ லிங்கம்               5

 

தேவ கணார்ச்சித ஸேவித லிங்கம் பாவைர் பக்திப்ரவேச லிங்கம்

தினகர கோடி ப்ரபாகர லிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ஸதாசி’வ லிங்கம்             6

 

அஷ்ட தளோபரி வேஷ்டித லிங்கம் ஸர்வ ஸமுத்பவ காரண லிங்கம்

அஷ்ட தரித்ர விநாச’ந லிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ஸதாசி’வ லிங்கம்               7

 

ஸுரகுரு ஸுரவர பூஜித லிங்கம் ஸுரவன புஷ்ப ஸதார்ச்சித லிங்கம்

பராத்பரம் பரமாத்மக லிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ஸதாசி’வ லிங்கம்                8

 

லிங்காஷ்டகம் இதம் புண்யம் ய:படேத் சி’வ ஸந்நிதௌ

சி’வலோக மவாப்னோதி சி’வேன ஸஹ மோததே                                              9

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.