ருக்வேதீய ராத்ரீ ஸூக்தம்

ருக்வேதீய ராத்ரீ ஸூக்தம்

(நவராத்திரி காலத்திலும், சதுர்வேத பாராயணத்தில் ருக்வேதம் சொல்லும்போதும் இசைக்கலாம்)

ஓம் ராத்ரீ வ்யக்யதாயதீ புருத்ரா தேவ்ய(அ)க்ஷபி: விஸ்வா
அதிஸ்ரியோதித

ஓர்வப்ரா அமர்த்யா நிவதோ தேவ்யு(உ)த்வத: ஜ்யோதிஷா
பாததே தம:

நிருஸ்வஸார – மஸ்க்ருதோஷஸம் தேவ்யாயதீ அபேது
ஹாஸத தம:

ஸாநோ அத்ய யஸ்யா வயம் நி தே யாமந்த விக்ஷ்மஹி
வ்ரு÷க்ஷந வஸதிம் வய:

நி க்ராமாஸோ அவிக்ஷத நி பத்வந்தோ நி பக்ஷிண:
நிஸ்யேனாஸஸ்-சிதர்தின:

யாவயா வ்ருக்ய(அ)ம்-வ்ருகம் யவயஸ்தேன – மூர்ம்யே அதா ந:
ஸுதரா பவ

உப மா பேபிஸத்தம: க்ருஷ்ணம் வ்யக்த-மஸ்தித உஷ ருணேவ
யாதய

உப தே கா இவாகரம் வ்ருணீஷ்வ துஹிதர்
திவ: ராத்ரிஸ்தோமம் ; ஜிக்யுஷே

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.