ருக்வேதீய தேவீ ஸூக்தம்

ருக்வேதீய தேவீ ஸூக்தம்

(நவராத்ரி காலத்திலும், சதுர்வேத பாராயணத்தில் ருக்வேதம் சொல்லும்போது இசைக்கலாம்)

ஓம் அஹம் ருத்ரோபிர்-வஸுஸ்சராம்யஹ-ளாதித்யைம்ருத
விஸ்வதேவை: அஹம் மித்ரா வருணோபா பிபர்மயஹ-மிந்த்ராக்னீ
அஹமஸ்வினோபா

அஹம்-ஸோம-மாஹநஸம் பிபர்ம்யஹம் த்வஷ்டாரமுத பூஷணம்
பகம் அஹம் ததாமி த்ரவிணம் ஹவிஷ்மதே ஸுப்ராவ்யே
யஜமானாய ஸுன்வதே

அஹம் ராஷ்ட்ரீ ஸங்கமநீ- வஸூனாம் சிகிதுஷீ ப்ரதமா யஜ்ஞியானாம்
தாம் மா தேவா வ்யதது: புருத்ரா பூரிஸ்தாத்ராம் பூர்யா வேஸயந்தீம்

மயா ஸோ ந்தமத்தி யோ விபஸ்யதி ய: ப்ரணிதி யஈம்
ஸ்ருணோத்யுக்தம் அமந்தவோமாந்த உபக்ஷியந்தி ஸ்ருதி ஸ்ருத
ஸ்ரத்திவம் தே வதாமி

அஹமேவ ஸ்வயமிதம் வதாமி ஜுஷ்டம் தேவேபி-ருத மானுஷேபி:
யம் காமயே தம் தமுக்ரம் க்ருஸ்ணோமி தம் ப்ரஹ்மாணம் தம் ருஷிம்
தம் ஸுமேதாம்

அஹம் ருத்ராய தனுராதனோமி ப்ரஹ்மத்வி÷க்ஷ ஸரவேஹந்த வா உ
அஹம் ஜனாய ஸமதம் க்ருணேம்யஹம் த்யாவா ப்ருதிவீ ஆவிவேஸ

அஹம் ஸுவே பிதரமஸ்ய மூர்தன் மம யோநி- ரபஸ்வ(அ)ந்த:
ஸமுத்ரே ததோ விதிஷ்டே புவநானு விஸ்வோ தாமூம் த்யாம்
வர்ஷ்மணோபஸ்ப்ருஸாமி

அஹமேவ வாத இவ ப்ரவாம்யாரபமாணா புவனாநி விஸ்வா பரோ
திவா பரஏனா ப்ருதிவ்யை தாவதீ மஹினா ஸம்பபூவ

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

இதி ருக்வேதீய தேவீ ஸூக்தம் ஸமாப்தம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.