ப்ரஹ்ம ஸூக்தம்

ப்ரஹ்ம ஸூக்தம்

ப்ரஹ்மபஜ்ஞானம் ப்ரதமம் புரஸ்தாத் விஸீமதஸ்-ஸுருசோ வேன
ஆவ: ஸபுத்னி யா உபமா அஸ்ய விஷ்டா: ஸதஸ்வயோநி-
மஸதஸ்ச விவ: பிதாவிராஜா-ம்ருஷ-போரயீணாம் அந்தரிக்ஷம்
விஸ்வரூப ஆவிவேஸ தமர்கைரர்ப்யாசந்தி வத்ஸம் ப்ரஹ்மஸந்தம்
ப்ரஹ்மணா வர்தயந்த: ப்ரஹ்ம-தேவாநஜநயத் ப்ரஹ்ம
விஸ்வமிதம் ஜகத் ப்ரஹ்மண: க்ஷத்ரம் நிர்மிதம் ப்ரஹ்ம
ப்ராஹ்மண ஆத்மனா அந்தரஸ்மிந்நிமே லோகா: அந்தர்-விஸ்வ-மிதம்
ஜகத் ப்ரஹ்மைவ பூதனாஞ்ஜ்யேஷ்டம் தேநகோர்ஹதிஸ்பர்தி தும்
ப்ரஹ்மந்- தேவாஸ்த்ரயஸ்-த்ரிஸத் ப்ரஹ்மந்-நிந்த்ர ப்ரஜாபதி
ப்ரஹ்மன் ஹ விஸ்வா பூதானி நாவீவாந்தஸ்-ஸமாஹிதா சதஸ்ர
ஆஸா: ப்ரசரந்த்வக்நய: இமம் நோ யஜந்நயது ப்ரஜானன் க்ருதம்
பின்வந்நஜர ஸுவீரம் பரஹ்மஸ்-மிதப்வத்-யாஹுதீனாம்

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.