பாக்ய ஸூக்தம்

பாக்ய ஸூக்தம்

(தைத்ரீய ப்ரஹ்மாணம், இரண்டாம் அஷ்டகம்)

ஓம் ப்ராதரக்நிம் ப்ராதரிந்த்ர ஹவாமஹே ப்ரதர்மித்ரா வருணா
ப்ராதரஸ்விநா ப்ராதர்பகம் பூஷணம் ப்ரஹ்மணஸ்பதிம்
ப்ராதஸ்-ஸோம-முத-ருத்ர ஹுவேம

ப்ராதர்ஜிதம் பகமுக்ர ஹுவேம வயம் புத்ர-மதி தேர்யோ விதர்தா
ஆத்த்ரஸ்சித்யம் மன்யமானஸ்துரஸ்-சித்ராஜா சித்யம்பகம்
பக்ஷீத்யாஹ

பக ப்ரணேதர்-பக ஸத்யராதோ பகே மாம் தியத வததன்ன:
பக ப்ரணோ ஜனய கோபி-ரஸ்வைர்-பக ப்ரந்ருபிர்-ந்ருவந்தஸ்-ஸ்யாம

பக ஏவ பகவா அஸ்து தேவாஸ்-தேன வயம் பகவந்தஸ்-ஸ்யாம
தம் த்வா பக ஸர்வ இஜ்ஜோஹவீமி ஸனோ பக புர ஏதா பவேஹ

ஸமத்வரா யோஷஸோநமந்த ததிக்ராவேவ ஸுசயே பதாய
அர்வாசீனம் வஸுவிதம் பகன்னோ ரதமிவாஸ்வா வாஜின ஆவஹந்து

அஸ்வாவதீர்-கோமதீர்-ந உஷாஸோ வீரவதீஸ்ஸத-முச்சந்து பத்ரா:
க்ருதம் துஹானா விஸ்வத: ப்ரபீனா யூயம் பாத ஸ்வஸ்திபிஸ்-ஸதா ந:

யோ மாக்நே பகிந ஸந்த-மதாபாகம் சிகீருஷதி
அபாகமக்நே தம் குரு மாமக்நே பாகிநம் குரு

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.