பவமான ஸூக்தம்

பவமான ஸூக்தம்

(புண்யாஹவாசனம்)

(தைத்ரீய ஸம்ஹிதை, ஐந்தாம் காண்டம்)

ஓம் ஹிரண்யவர்ணா: ஸுசய: பாவகா: யாஸு ஜாத: கஸ்யபோ
யாஸ்விந்த்ர: அக்நிம் யா கர்பம் ததிரே விரூபாஸ்தா ந ஆப:ஸ
ஸ்யோநா பவந்து

யாஸா ராஜா வருணோ யாதி மத்யே ஸத்யாந்ருதே அவபஸ்யம்
ஜநானாம் மதுஸ்சுத: ஸுசயோ யா: பாவகாஸ்தா ந ஆப:ஸ
ஸ்யோநா பவந்து

யாஸாம் தேவா திவி க்ருண்வந்தி பக்ஷம் யா அந்தரி÷க்ஷ
பஹுதா பவந்தி யா: ப்ருதிவீம் பயஸோந்தந்தி ஸுக்ராஸ்தா ந
ஆப:ஸ ஸ்யோநா பவந்து

ஸிவேந மா சக்ஷúஷா பஸ்யதாப:-ஸிவாய தனுவோப ஸ்ப்ருஸத
த்வசம மே ஸர்வா அக்நீ ரப்ஸுஷதோ ஹுவே வோ மயி
வர்சோ பலமோஜோ நிதத்த

பவமாநஸ்ஸுவர்ஜன: பவித்ரேண விசர்ஷணி: ய: போதா ஸ
புநாது மா புநந்து மா தேவஜனா: புநந்து மநவோ தியா புநந்து
விஸ்வ ஆயவ: ஜாதவேத: பவித்ரவத் பவித்ரேண புநாஹி மா
ஸுக்ரேண தேவ தீத்யத் அக்நே க்ரத்வா க்ரதூ ரனு யத்தே
பவித்ர-மர்சிஷி அக்நே வித்த-மந்தரா ப்ரஹ்ம தேந புநீமஹே
உபாப்யாம் தேவ ஸவித: பவித்ரேண ஸவேந ச இதம் ப்ரஹ்ம
புநீமஹே வைஸ்வதேவீ புநதீ தேவ்யாகாத் யஸ்யை
பஹ்வீஸ்துநுவோ வீதப்ருஷ்டா: தயா மதந்த: ஸதமாத்யேஷு
வய ஸ்யாம பதயோ ரயீணாம் வைஸ்வாநரோ ரஸ்மிபர்-மா புநாது
வாத: ப்ராணேநெஷரோ மயோ பூ: த்யாவா ப்ருதிவீ பயஸா
பயோபி: ருதாவரீ யஜ்ஞியே மா புநீதாம் ப்ருஹதபி: ஸவிதஸ்த்ருபி:
வார்ஷிஷ்டைர் – தேவமன்மபி: அக்நே தøக்ஷ: புநாஹி மா யேந
தேவா அபுஹத யேநாபோ திவ்யங்கஸ: தேந திவ்யேந ப்ரஹ்மனா
இதம் ப்ரஹ்ம புநீமஹே ய: பாவமானீ-ரத்த்யேதி ருஷிபி:
ஸம்ப்ருத ரஸம ஸர்வ ஸ பூதமஸ்நாதி ஸ்வதிதம் மாத ரிஸ்வனா
பாவமானீர்யோ அத்யேதி ருஷிபி: ஸம்ப்ருத ரஸம தஸ்மை
ஸரஸ்வதீ துஹே க்ஷீர ஸர்பிர்-மதூதகம்

பாவமானீ: ஸ்வஸ்த்யயனீ: ஸுதுகாஹி பயஸ்வதீ: ருஷிபி:
ஸம்ப்ருதோ ரஸ: ப்ராஹ்மணேஷ்வம்ருத ஹிதம்

பாவமாநீர்-திஸந்து ந: இமம் லோகமதோ அமும் காமான்
ஸமர்தயந்து ந: தேவீர் தேவை: ஸமாப்ருதா: பாவமானீ:
ஸவ்ஸ்த்யயனீ: ஸுதுகாஹி க்ருதஸ்சுத: ருஷிபி: ஸம்ப்ருதோ ரஸ:
ப்ராஸ்மணேஷ்வம்ருத ஹிதம் யேந தேவா: பவித்ரேண ஆத்மானம்
புநதே ஸதா தேந ஸஹஸ்ரதாரேண பாவமான்ய: புநந்து மா
ப்ரஜாபத்யம் பவித்ரம் ஸதோத்யாம ஹிரண்மயம தேந ப்ரஹ்ம விதோ
வயம் பூதம் ப்ரஹ்ள புநீமஹே இந்த்ர: ஸுநீதீ ஸஹமா புநாது ஸோம:
ஸ்வஸ்த்யா வருண: ஸமீச்யா யமோ ராஜா ப்ரம்ருணாபி: புநாது மா
ஜாதவேதா மோர்ஜயந்த்யா புநாது பூர்புவஸ்ஸுவ:

ஓம் தச்சம் யோராவ்ருணீமஹே காதும் யஜ்ஞாய காதும்
யஜ்ஞபதயே தைவீ: ஸ்வஸ்திரஸ்து ந: ஸ்வஸ்திர்- மாநுஷேப்ய:
ஊர்த்வம் ஜிகாது பேஷஜம்  ஸந்நோ அஸ்து த்விபதே ஸம்
சதுஷ்பதே

ஓம் ஜ்ரும்பகாய வித்மஹே பாஸஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ வருண: ப்ரசோதயாத்

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.