நீளா ஸூக்தம்

நீளா ஸூக்தம்

(தைத்ரீய ஸம்ஹிதை, 4-வது காண்டம், 4-வது ப்ரபாடகம், 12-வது அனுவாகம்)

ஓம் நீளா தேவீம் ஸரண-மஹம் ப்ரபத்யே
க்ருணாஹி

க்ருதவதீ ஸவிதராதி பத்யை: பயஸ்வதீ – ரந்திராஸானோ அஸ்து
த்ருவா திஸாம் விஷ்ணுபத்ன்ய-கோரா ஸ்யேஸானா ஸஹஸோயா
மனோதா ப்ருஹஸ்பதி-மாதரிஸ்வோத வாயுஸ்-ஸந்துவானாவாதா அபி
நோ க்ருணந்து விஷ்டம்போ திவோதருண: ப்ருதிவ்யா
அஸ்யேஸானா ஜகதோ விஷ்ணுபத்னீ

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

இதி நீளா ஸூக்தம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.