நாராயண ஸூக்தம்

நாராயண ஸூக்தம்

(தைத்ரீயாரண்யகம் 10-வது ப்ரபாடகம், 13-வது அனுவாகம்)

ஸஹஸ்ரஸீர்ஷம் தேவம் விஸ்வாக்ஷம் விஸ்வ-ஸம்புவம் விஸ்வம்
நாராயணம் தேவமக்ஷரம் பரமம் பதம் விஸ்வத: பரமாந்நித்யம்
விஸ்வம் நாராயண ஹரிம் விஸ்வமேவேதம் புருஷஸ்
தத்விஸ்வமுபஜீவதி பதிம் விஸ்வஸ்யாத்மேஸ்வர ஸாஸ்வத
ஸிவ-மச்யுதம் நாராயணம் மஹாஜ்ஞேயம் விஸ்வாத்மானம் பராயணம்
நாராயண பரோ ஜ்யோதி – ராத்மா நாராயண: பர: நாராயணம் பரம்
ப்ரஹ்ம தத்வம் நாராயண: பர: நாராயண பரோ த்யாதா த்யானம்
நாராயண: பர: யச்ச கிஞ்சிஜ்-ஜகத் ஸர்வம் த்ருஸ்யதே
ஸ்ரூயதே பிவா

அந்தர் – பஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித: அனந்த-
மவ்யயம் கவி ஸமுத்ரேந்தம் விஸ்வ ஸம்புவம் பத்மகோஸ
ப்ரதீகாஸ ஹ்ருதயம் சாப்யதோமுகம் அதோ நிஷ்ட்யா
விதஸ்த்யாந்தே நாப்யா-முபரி திஷ்டதி ஜ்வால மாலாகுலம் பாதீ
விஸ்வஸ்யாயதனம் மஹத் ஸந்தத ஸிலாபிஸ்து-லம்பத்யா-கோஸ
ஸந்நிபம் தஸ்யாந்தே ஸுஷிர ஸூக்ஷ்மம் தஸ்மின் ஸர்வம்
ப்ரதிஷ்டிதம் தஸ்ய மத்யே மஹானக்னிர்-விஸ்வார்ச்சிர்-விஸ்வதோ முக:
ஸோக்ரபுக்-விபஜன் திஷ்டன்-னுஹாரமஜர: கவி: திர்ய-கூர்த்வ-
மத: ஸாயீ ரஸ்மயஸ்-தஸ்ய ஸந்ததா ஸந்தாபயதி ஸ்வம் தேஹ
மாபாததல-மஸ்தக: தஸ்ய மத்யே வஹ்னி ஸிகா அணீயோர்த்வா
வ்யவஸ்தித: நீலதோயத- மத்யஸ்தாத்-வித்யுல்லேகேவ பாஸ்வரா
நீவாரஸூகவத்- தன்வீ பீதா பாஸ்வத்-யணூபமா தஸ்யா: ஸிகாயா
மத்யே பரமாத்மா வ்யவஸ்தித: ஸ ப்ரஹ்ம ஸ ஸிவ ஸ ஹரி: ஸேந்த்ர:
ஸோக்ஷர: பரம: ஸ்வராட்

ருத ஸத்யம் பரம் ப்ரஹ்ம புருஷம் க்ருஷ்ணபிங்கலம்
ஊர்த்வரேதம்- விரூபாக்ஷம்-விஸ்வரூபாய வை நமோ நம:

நாராயணாய வித்மஹே வாஸுதேவாய தீமஹி
தந்நோ விஷ்ணு: ப்ரசோதயாத்

விஷ்ணோர்நுகம் வீர்யாணி ப்ரவோசம் ய: பார்திவானி விமமே
ராஜா ஸி யோ அஸ்கபாயதுத்தர ஸதஸ்தம்
விசக்ரமாணஸ்-த்ரேதோருகாயோ விஷ்ணோ
ரராடமஸி விஷ்ணோ: ப்ருஷ்டமஸி விஷ்ணோ:
ஸ்ஞப்த்ரே- ஸ்தோ விஷ்ணோ: ஸ்யூரஸி
விஷ்ணோர் த்ருவமஸி வைஷ்ணவமஸி
விஷ்ணவே த்வா

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.