த்வாதச ஜோதிர்லிங்க ஸ்தவம்

ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய

 

சௌராஷ்ட்ரே ஸோமநாதம் ச ஸ்ரீஶைலே மல்லிகார்ஜுனம்

உஜ்ஜயின்யாம் மஹாகாளம் ஓம்காரம் அமலேஶ்வரம்

 

பரல்யாம் வைத்யநாதம் ச டாகின்யாம் பீமஶங்கரம்

ஸேதுந்தே து ராமேஶம் நாகேஶம் து தாருகாவனே

 

வாரணஶ்யாம் து விஶ்வேஶம் த்ர்யம்கம் கௌதமீ தடே

ஹிமாலயே து கேதாரம் குஷ்மேஶம் ச சிவாலயே

 

ஏதானி ஜ்யோதிர்லிங்கானி ஸாயம் ப்ராத: படேந்நர:

ஶப்த ஜன்ம க்ருதம் பாபம் ஸ்மரணேன விநஶ்யதி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.