துர்கா ஸூக்தம்

துர்கா ஸூக்தம்

(தைத்திரீயாரண்யகம், 10-வது ப்ரபாடகம், 2-வது அனுவாகம்)

ஜாதவேதஸே ஸுநவாம ஸோம-மராதீயதோ நிதஹாதி வேத: ஸ நு:
பர்ஷததி துர்காணி விஸ்வா நாவேவ ஸிந்தும் துரிதாத்யக்னி:

தா-மக்னி-வர்ணாம் தபாஸாஜ்வலந்தீம் வைரோசனீம் கர்ம-பலேஷு
ஜுஷ்டாம் துர்காம் தேவீ ஸரண-மஹம் ப்ரபத்யே ஸுதரஸி
தரஸே நம:

அக்னே த்வம் பாரயா நவ்யோஅஸ்மான் ஸ்வஸ்திபி-ரதி
துர்காணி விச்வா பூஸ்ச ப்ருத்வீ பஹுலா ந உர்வீ பவா தோகாய
தனயாய ஸம்யோ

விஸ்வானி நோ துர்கஹா ஜாதவேதஸ்-ஸிந்தும் ந நாவா துரிதா-
திபர்ஷி அக்னே அத்ரிவன் மனஸா க்ருணானோ ஸ்மாகம்
போத்யவிதா தனூனாம்

ப்ருதனாஜித ஸஹமான-முக்ர-மக்னி ஹுவேம பரமாத்-ஸதஸ்தாத்
ஸ ந: பர்ஷததி துர்காணி விஸ்வா-க்ஷமாத் தேவோ அதி துரிதா
த்யக்னி:

ப்ரத்னோஷிகமீட்யோ அத்வரேஷு ஸநாச்ச ஹோதா நவ்யஸ்ச ஸத்ஸி
ஸ்வாஞ்சாக்னே தனுவம் பிப்ரயஸ்வாஸ்மப்யாம் ச ஸெளபக-மாயஜஸ்வ

கோபிர்ஜுஷ்ட-மயுஜோ நிஷிக்தம் தவேந்த்ர விஷ்ணோ-ரனுஸஞ்சரேம
நாகஸ்ய ப்ருஷ்ட-மபிஸம்வஸானோ வைஷ்ணவீம் லோக இஹ மாதயந்தாம்

காத்யாயனாய வித்மஹே கன்யகுமாரி தீமஹி
தந்நோ துர்கி: ப்ரசோதயாத்

ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.