திருவீழிமிழலையில் திருஞானசம்பந்தர் அருளிய பதிகம்

வழக்குகளில் வெற்றிபெற, எல்லா செயலிலும் வெற்றி காண

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

வாசி தீரவே காசு நல்குவீர்

மாசில் மிழலையீர் ஏசல் இல்லையே

 

இறைவர் ஆயினீர் மறைகொள் மிழலையீர்

கறைகொள் காசினை முறைமை நல்குமே

 

செய்யமேனியீர் மெய்கொள் மிழலையீர்

பைகொள் அரவினீர் உய்ய நல்குமே

 

நீறுபூசினீர் ஏறதேறினீர் கூறும் மிழலையீர்

பேறும் அருளுமே

 

காமன்வேவ ஓர் தூமக் கண்ணினீர்

நாமம் மிழலையீர் சேமம் நல்குமே

 

பிணிகொள் சடையினீர் மணிகொள் மிடறினீர்

அணிகொள் மிழலையீர் பணிகொண்டருளுமே

 

மங்கை பங்கினீர் துங்க மிழலையீர்

கங்கை முடியினீர் சங்கை தவிர்மினே

 

அரக்கன் நெறிதர இரக்கம் எய்தினீர்

பரக்கும் மிழலையீர் கரக்கை தவிர்மினே

 

அயனும் மாலுமாய் முயலும் முடியினீர்

இயலும் மிழலையீர் பயனும் அருளுமே

 

பறிகொள் தலையினார் அறிவதறிகிலார்

வெறிகொள் மிழலையீர் பிறிவதரியதே

 

காழி மா நகர்வாழி சம்பந்தன்

வீழிமிழலைமேல் தாழும் மொழிகளே

திருச்சிற்றம்பலம்

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.