திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் – திருவாவடுதுறை திருப்பதிகம்

பொருட்செல்வம் பெற இப்பதிகத்தை ஓதவேண்டும்

 

இடரினும் தளரினும் எனதுறு நோய்

தொடரினும் உனகழல் தொழுதெழு வேன்

கடல்தனில் அமுதொடு கலந்த நஞ்சை

மிடறினில் அடக்கிய வேதியனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்றெமக்கு

இல்லையேல் அதுவோ உனது

இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே                                                                     1

 

வாழினும் சாவினும் வருந்தி னும்போய்

வீழினும் உனகழல் விடுவேன் அல்லேன்

தாழிளம் தடம் புனல் தயங்கு சென்னிப்

போழிள மதிவைத்த புண்ணியனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்றெமக்கு

இல்லையேல் அதுவோ உனது

இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே                                                                     2

 

நனவினும் கனவினும் நம்பா உன்னை

மனுவினும் வழிபடல் மறவேன் அம்மான்

புனல்விரி நறுங்கொன்றைப் போது அணிந்த

கனல்எரி அனல் புல்கு கையவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்றெமக்கு

இல்லையேல் அதுவோ உனது

இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே                                                                     3

 

தும்மலோடு அருந்துயர் தோன்றிடினும்

அம்மலர் அடியலால் அரற்றாது என்நா

கைம்மல்கு வரிசிலைக் கணையொன்றினால்

மும்மதில் எரிஎழ முனிந்தவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்றெமக்கு

இல்லையேல் அதுவோ உனது

இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே                                                                     4

 

கையது வீழினும் கழிவுறினும்

செய்கழல் அடியலால் சிந்தை செய்யேன்

கொய்யணி நறுமலர் குலாய சென்னி

மையணி மிடறுடை மறையவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்றெமக்கு

இல்லையேல் அதுவோ உனது

இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே                                                                     5

 

வெந்துயர் தோன்றியோர் வெருவுறினும்

எந்தாய் உன்னடியலால் ஏத்தாது என்நா

ஐந்தலை அரவுகொண்டு அரைக்கு அசைத்த

சந்தவெண் பொடியணி சங்கரனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்றெமக்கு

இல்லையேல் அதுவோ உனது

இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே                                                                     6

 

வெப்பொடு விரவியோர் வினைவரினும்

அப்பாஉன் அடியலால் அரற்றாது என்நா

ஒப்புடை ஒருவனை உரு அழிய

அப்படி அழல் எழ விழித்தவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்றெமக்கு

இல்லையேல் அதுவோ உனது

இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே                                                                     7

 

பேரிடர் பெருகியோர் பிணிவரினும்

சீருடைக் கழல் அலால் சிந்தை செய்யேன்

ஏருடை மணிமுடி இராவணனை

ஆரிடர் படவரை அடர்த்தவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்றெமக்கு

இல்லையேல் அதுவோ உனது

இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே                                                                     8

 

உண்ணினும் பசிப்பினும் உறங்கினும் நின்

ஒண்மலர் அடியலால் உரையாது என்நா

கண்ணனும் கடிகமழ் தாமரை மேல்

அண்ணலும் அளப்பரிது ஆயவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்றெமக்கு

இல்லையேல் அதுவோ உனது

இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே                                                                     9

 

பித்தொடு மயங்கியொர் பிணிவரினும்

அத்தாஉன் னடியலால் அரற்றாது என்நா

புத்தரும் சமணரும் புறன் உரைக்கப்

பத்தர்கட்கு அருள் செய்து பயின்றவனே

இதுவோ எமை ஆளுமாறு ஈவதொன்றெமக்கு

இல்லையேல் அதுவோ உனது

இன்னருள் ஆவடுதுறை அரனே                                                                     10

 

அலைபுனல் ஆவடு துறை அமர்ந்த

இலைநுணை வேற்படை எம் இறையை

நலமிகு ஞானசம் பந்தன் சொன்ன

விலையுடை அருந்தமிழ் மாலை வல்லார்

வினையாயின நீங்கிப் போய் விண்ணவர்

வியனுலகம் நிலையாக முன்னேறுவர்

நிலமிசை நிலையிலரே                                                                                     11

 

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.