திருஞானசம்பந்தர் அருளிய பஞ்சாக்கரப்பதிகம்

உயிருக்குறுதியும் சகல ஆபத்துக்கள் நீங்கி மனம் நிம்மதியுற இதை ஓதவும்.

இதுதான் திருஞானசம்பந்தர் பாடியருளிய கடைசிப்பதிகம்

 

காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி

ஓதுவார்தமை  நன்னெறிக்குய்ப்பது

வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது

நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே 1

 

நம்புவார் அவர் நாவில் நவிற்றினால்

வம்பு நான் மலர்வார் மது ஒப்பது

செம்பொனார் திலகம் உலகுக்கு எலாம்

நம்பன் நாமம் நமச்சிவாயவே            2

 

நெக்குள் ஆர்வம் மிகப் பெருகி நினைந்து

அக்குமாலை கொடு அங்கையில் எண்ணுவார்

தக்க வானவராத் தகுவிப்பது

நக்கன் நாமம் நமச்சிவாயவே                                    3

 

இயமன் தூதரும் அஞ்சுவர் இன்சொலால்

நயம்வந்து ஓத வல்லார்தமை நண்ணினால்

நியமந்தான் நினைவார்க்கு இனியான் நெற்றி

நயனன் நாமம் நமச்சிவாயவே 4

 

கொல்வார் ஏனும் குணம்பல நன்மைகள்

இல்லார் ஏனும் இயம்புவர் ஆயிடின்

எல்லாத் தீமையும் நீங்குவர் என்பரால்

நல்லார் நாமம் நமச்சிவாயவே  5

 

மந்தரம் அன்ன பாவங்கள் மேவிய

பந்தனை யவர் தாமும் பகர்வரேல்

சிந்தும் வல்வினை செல்வமும் மல்குமால்

நந்தி நாமம் நமச்சிவாயவே   6

 

நரகம் ஏழ்புக நாடினர் ஆயினும்

உறைசெய்வாயினர் ஆயின் உருத்திரர்

விரவியே புகுவித்திடும் என்பரால்

வரதன் நாமம் நமச்சிவாயவே  7

 

இலங்கை மன்னன் எடுத்த அடுக்கல்மேல்

தலங்கொள் கால்விரல் சங்கரன் ஊன்றலும்

மலங்கி வாய்மொழி செய்தவன் உய்வகை

நலம்கொள் நாமம் நமச்சிவாயவே  8

 

போதன் போதன் கண்ணனும் அண்ணல்தன்

பாதம் தான்முடு நேடிய பண்பராய்

யாதும் காண்பதரிதாகி அலந்தவர்

ஓதும் நாமம் நமச்சிவாயவே  9

 

கஞ்சி மண்டையர் கையில் உன் கையர்கள்

வெஞ்சொல் மிண்டர் விரவிலர் என்பரால்

விஞ்சை அண்டர்கள் வேண்ட அமுதுசெய்

நஞ்சுண் கண்டன் நமச்சிவாயவே  10

 

நந்தி நாமம் நமச்சிவாய எனும்

சந்தியால் தமிழ் ஞானசம்பந்தன் சொல்

சிந்தையால் மகிழ்ந்து ஏத்த வல்லார் எலாம்

பந்த பாசம் அறுக்க வல்லார்களே

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.