தாரித்ர்ய து:க்கதஹன ஸ்ரீ சிவபஞ்சாக்ஷரீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ வஸிஷ்டர் அருளியது

விஶ்வேஶ்வராய நரகார்ணவ தாரணாய

ஜ்ஞானப்ரதாய கருணாம்ருத ஸாகராய

கர்பூர குந்த தவளாய ஜடாதராய

தாரித்ர்ய து:க்க தஹனாய நம:ஶிவாய                   1

 

லோகோத்தராய புஜகாதிப கங்கணாய

கங்காதராய கஜதானவ மர்தனாய

கௌரீப்ரியாய ஶஶிபால கலாதராய

தாரித்ர்ய து:க்க தஹனாய நம:ஶிவாய                  2

 

பானுப்ரியாய பவஸாகர நாஶனாய

காமாந்தகாய கமலாப்ரிய பூஜிதாய

நேத்ர த்ரயாய ஶுபலக்ஷண ஸம்ஸ்த்திதாய

தாரித்ர்ய து:க்க தஹனாய நம:ஶிவாய                  3

 

பக்திப்ரியாய பவரோக பயாபஹாய

திவ்யாத்ரி திவ்ய பவனாய குணார்ணவாய

தேஜோமயாய யுகலாய வ்ருஷத்வஜாய

தாரித்ர்ய து:க்க தஹனாய நம:ஶிவாய                  4

 

சர்மாம்பராய ஶவபஸ்ம விலேபனாய

பாலேக்ஷணாய மணிகுண்டல மண்டிதாய

மஞ்ஜீரபாத யுகலாய வ்ருஷத்வஜாய

தாரித்ர்ய து:க்க தஹனாய நம:ஶிவாய                  5

 

பஞ்சானனாய பணிராஜ விபூஷணாய

ஹேமாம்ஶுகாய புவனத்ரய வந்திதாய

ஸ்வர்காபர்க பலதாய மஹேஸ்வராய

தாரித்ர்ய து:க்க தஹனாய நம:ஶிவாய                   6

 

முக்தாய யஜ்ஞபலதாய கணேஶ்வராய

கீதப்ரியாய வ்ருஷபேஶ்வர வாஹனாய

மாதங்க சர்மவஸனாய மஹேஸ்வராய

தாரித்ர்ய து:க்க தஹனாய நம:ஶிவாய                  7

 

ராமப்ரியாய ரகு நாத வரப்ரதாய

புண்யாய புண்யசரிதாய ஸுரேஶ்வராய

நந்திப்ரியாய நகராஜ ஸுதாப்ரியாய

தாரித்ர்ய து:க்க தஹனாய நம:ஶிவாய                   8

 

பக்த்யா ச து:க்கதஹனாஷ்ட மீஶ்வரஸ்ய

ஸங்கீர்த்தயேத் புரத ஏவ பினாகபாணே:

யஸ்தஸ்ய ஶைலஸுதயா பரிரப்ததேஹோ

ருத்ரோ ததாத்யம்ருதமிஷ்ட மனந்த லக்ஷம்          9

 

வேறுபாடம்

 

கௌரிப்ரியாய ரஜனீஶ கலாதராய

காலாந்தகாய புஜகாதிப கங்கணாய

கங்காதராய கஜராஜ விமர்த்தனாய

தாரித்ர்ய து:க்க தஹனாய நம:ஶிவாய                  10

 

ராமப்ரியாய ரகு நாத வரப்ரதாய

நாகப்ரியாய நரகார்ணவ தாரணாய

புண்யேஷு புண்யபரிதாய ஸுரார்ச்சிதாய

தாரித்ர்ய து:க்க தஹனாய நம:ஶிவாய                  11

 

வஸிஷ்டேனக்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வரோக நிவாரணம்

ஸர்வ ஸம்பத்கரம் ஶீக்ரம் புத்ரபௌத்ராபிவர்த்தனம்

த்ரிஸந்த்யம் ய:படேந்நித்யம் ஸஹி ஸ்வர்க்கமவாப்னுயாத்              12

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.