சுந்தரர் தேவாரம் – திருவோணகாந்தன் தளி திருப்பதிகம்

பொருட்செல்வம் பெற இப்பதிகத்தை ஓதவேண்டும்

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

நெய்யும் பாலும் தயிரும் கொண்டு நித்தல் பூசனை செய்யலுற்றார்

கையில் ஒன்றும் காணம் இல்லை கழலடி துழுது உய்யின் அல்லால்

ஐவர் கொண்டிங்கு ஆட்டம் ஆடி ஆழ்குழிப்பட்டு அழுந்து வேனுக்கு

உய்யு மாறுஒன்று அருளிச் செய்யீர் ஓணகாந்தன் தளியுளீரே                        1

 

திங்கள் தங்கு சடைக்கண் மேல் ஓர் திரைகள் வந்து புரள வீசும்

கங்கை யாளேல் வாய்திறவாள் கணப தியேல் வயிறுதாரி

அங்கை வேலோன் குமரன் பிள்ளை தேவி யார்கோல் தட்டி யாளார்

உங்க ளுக்கு ஆட் செய்ய மாட்டேம் ஓணகாந்தன் தளியுளீரே             2

 

பெற்ற போழ்தும் பெறாத போழ்தும் பேணி உங்கழல் ஏத்து வார்கள்

மற்றோர் பற்றிலர் என்று இரங்கி மதியுடையீர் செய்கை செய்யீர்

அற்ற போழ்தும் அலந்த போழ்தும் ஆபத் காலத்து அடிகேள் உம்மை

ஒற்றி வைத்து இங்கு உண்ணலாமோ ஓணகாந்தன் தளியுளீரே                     3

 

வல்ல தெல்லாம் சொல்லி உம்மை வாழ்த்தி னாலும் வாய்திறந்து ஒன்று

இல்லை என்னீர் உண்டும் என்னீர் எம்மை ஆள்வான் இருப்ப தென் நீர்

பல்லை உக்க படுத லையிற் பகல் எலாம்போய்ப் பலிதிரிந்து இங்கு

ஒல்லை வாழ்க்கை ஒழிய மாட்டீர் ஓணகாந்தன் தளியுளீரே                           4

 

கூடிக் கூடித் தொண்டர் தங்கள் கொண்ட பாணி குறைபடாமே

ஆடிப்பாடி அழுது நெக்கு அங்கு அன்புடையவர்க்கு இன்பம் ஓரீர்

தேடித் தேடித் திரிந்து எய்த் தாலும் சித்தம் என்பால் வைக்க மாட்டீர்

ஓடிப் போகீர் பற்றும் தாரீர் ஓணகாந்தன் தளியுளீரே                                        5

 

வார் இருங் குழல் வாள்நெ டுங்கண் மலைம கள்மது விம்மு கொன்றைத்

தார் இருந்தட மார்பு நீங்காத் தையலாள் உலகு உய்ய வைத்த

கார் இரும் பொழிற் கச்சி மூதூர்க் காமக் கோட்டம் உண்டாக நீர்போய்

ஊர் இடும் பிச்சை கொள்வது என்னே ஓணகாந்தன் தளியுளீரே                    6

 

பொய்ம்மை யாலே போது போக்கிப் புறத்தும் இல்லை அகத்தும் இல்லை

மெய்ம்மை சொல்லி ஆள மாட்டீர் மேலை நாள் ஒன்று இடவுங் கில்லீர்

எம்மை பெற்றால் ஏதும் வேண்டீர் ஏதும் தாரீர் ஏதும் ஓதீர்

உம்மையன்றே எம்பெருமான் ஓணகாந்தன் தளியுளீரே                                   7

 

வலையம் வைத்த கூற்றம் ஈவான் வந்து நின்ற வார்த்தை கேட்டுச்

சிலைஅ மைத்த சிந்தையாலே திருவடி தொழுது உய்யின் அல்லால்

கலைஅ மைத்த காமச் செற்றக் குரோத லோப மதவ ரூடை

உலை அமைத்து இங்கு ஒன்ற மாட்டேன் ஓணகாந்தன் தளியுளீரே   8

 

வாரம் ஆகித் திருவ டிக்கும் மணிசெய் தொண்டர் பெறுவ தென்னே

ஆரம் பாம்பு வாழ்வது ஆரூர் ஒற்றி யூரேல் உம்மது அன்று

தார மாகக் கங்கை யாளைச் சடையில் வைத்த அடிகேள் உந்தம்

ஊரும் காடு உடையும் தோலே ஓணகாந்தன் தளியுளீரே                                  9

 

ஓவணம் மேல் எருதொன்று ஏறும் ஓண காந்தன்தளி யுளார்தாம்

ஆவணம் செய்து ஆலும் கொண்டு அரைதுகி லொடு பட்டு வீக்கிக்

கோவ ணம் மேற் கொண்ட வேடம் கோவை யாக ஆ ரூரன் சொன்ன

பாவணத் தமிழ் பத்தும் வல்லார்க்குப் பறையும் தாம்செய்த பாவம்தானே10

 

திருச்சிற்றம்பலம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.