சிவகவசம்

அஸ்யஸ்ரீ சிவகவச ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ருஷபயோகீச்’வர ருஷி: அனுஷ்டுப் சந்த: ஸ்ரீ ஸாம்ப ஸதாசிவோ தேவதா

ஓம் பீஜம் நம:ச’க்தி: சி’வாயேதி கீலகம் மம ஸாம்ப ஸதாசி’வ ப்ரீத்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

பாடபேத:

அஸ்ய ஸ்ரீ சி’வகவச ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய, ப்ரஹ்மா ருஷி: அனுஷ்டுப் சந்த: ஸ்ரீ ஸதாசி’வோ ருத்ரோ தேவதா: ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பீஜம், ஹ்ரீம் சக்தி: ரம் கீலகம் ஸ்ரீ ஸதாசிவ ப்ரீத்யர்த்தே சிவ கவச ஸ்தோத்ர ஜபே விநியோக:

கரந்யாஸம்:

ஓம் ஸதாசி’வாய அங்குஷ்டாப்யாம் நம:

நம் கங்காதராய தர்ஜனீப்யாம் நம:

மம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய மத்யமாப்யாம் நம:

சி’ம் சூலபாணயே அநாமிகாப்யாம் நம:

வாம் பிநாகபாணயே கநிஷ்டிகாப்யாம் நம:

யம் உமாபதயே நம: கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

 

பாடபேதம்:

ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வலாமாலினே ஓம் ஹ்ரீம் ரம் ஸர்வச’க்திதாம்னே ஈசானாத்மனே அங்குஷ்டாப்யாம் நம:

 

ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வலாமாலினே ஓம் நம் ரிம்

நித்யத்ருப்திதாம்னே தத்புருஷாத்மனே தர்ஜனீப்யாம் நம:

 

ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வலாமாலினே ஓம் மம் ரும் அனாதிச’க்திதாம்னே அகோராத்மனே மத்யமாப்யாம் நம:

 

ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வலாமாலினே ஓம் சிம் ரைம் ஸ்வதந்த்ரச’க்திதாம்னே வாமதேவாத்மனே  அநாமிகாப்யாம் நம:

 

ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வலாமாலினே ஓம் வாம் ரௌம் அலுப்தச’க்திதாம்னே ஸத்யோஜாதாத்மனே கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:

 

ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வலாமாலினே ஓம் யம் ர:

ஸர்வ அத்புதச’க்திதாம்னே ஸர்வாத்மனே கரதலகர ப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

 

அங்கந்யாஸம்:

ஓம் ஹ்ருதயாய நம: நம் சி’ரசே ஸ்வாஹா

மம் சி’காயை வஷட் சி’ம் கவசாய ஹும்

வாம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் யம் அஸ்த்ராயஃபட்

பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக்பந்த:

 

பாடபேதம்:

ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வலாமாலினே ஓம் ஹ்ரீம் ரம் ஸர்வச’க்திதாம்னே ஈசானாத்மனே ஹ்ருதயாய நம:

 

ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வலாமாலினே ஓம் நம் ரிம்

நித்யத்ருப்திதாம்னே தத்புருஷாத்மனே சிரஸே ஸ்வாஹா:

 

ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வலாமாலினே ஓம் மம் ரும் அனாதிச’க்திதாம்னே அகோராத்மனே சிகாயை வஷட்

 

ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வலாமாலினே ஓம் சிம் ரைம் ஸ்வதந்த்ரச’க்திதாம்னே வாமதேவாத்மனே கவசாய ஹூம்

 

ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வலாமாலினே ஓம் வாம் ரௌம் அலுப்தச’க்திதாம்னே ஸத்யோஜாதாத்மனே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்

ஓம் நமோ பகவதே ஜ்வலஜ்ஜ்வலாமாலினே ஓம் யம் ர:

ஸர்வ அத்புதச’க்திதாம்னே ஸர்வாத்மனே அஸ்த்ராய பட்’

பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக்பந்த:

 

த்யானம்

வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரம் த்ரி நயனம் காலகண்டமரிந்ததமம்

ஸஹஸ்ரகர மத்யுக்ரம் வந்தே சம்பு முபாபதிம்

ருத்ராக்ஷ கங்கண லஸத்கர தண்டயுக்ம

ஃபாலாந்தராலத்ருதபஸ்மஸித த்ரிபுண்ட்ர:

பஞ்சாக்ஷரம் பரிபடன் வரமந்த்ர ராஜம்

த்யாயன் ஸதா பசு’பதிம் ச’ரணம் வ்ரஜேதா:

 

அத:பரம் ஸர்வ புராண குஹ்யம்

நிச்’சே’ஷ பாபௌக ஹரம் பவித்ரம்

ஜயப்ரதம் ஸர்வவிபத் ப்ரமோசனம்

வக்ஷ்யாமி சைவம் கவசம் ஹிதாய தே

 

பஞ்சபூஜை

லம் ப்ருதிவ்யாத்மனே கந்தம் ஸமர்ப்பயாமி

ஹம் ஆகாசாத்மனே புஷ்பை: பூஜயாமி

யம் வாய்வாத்மனே தூபமாக்ராபயாமி

ரம் அக்ன்யாத்மனே தீபம் தர்சயாமி

வம் அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் நிவேதயாமி

ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசார பூஜாம் ஸமர்ப்பயாமி

 

மந்த்ரம்

 

ருஷப உவாச:

நமஸ்க்ருத்ய மஹாதேவம் விச்’வ வ்யாபின மீச்’வரம்

வக்ஷ்யே சி’வமயம் வர்ம ஸர்வ ரக்ஷாகரம் ந்ருணாம்                            1

 

சு’சௌ தேசே’ ஸமாஸீனோ யதாவத் கல்பிதாஸன:

ஜிதேந்த்ரியோ ஜிதப்ராணச்’ சிந்தயேச் சி’வமவ்யயம்                          2

 

ஹ்ருத்புண்டரீ காந்தர ஸந்நிவிஷ்டம்

ஸ்வதேஜஸா வ்யாப்த நபோ அவகாச’ம்

அதீந்த்ரியம் ஸூக்ஷ்ம மனந்த மாத்யம்

த்யாயேத் பரானந்த மயம் மஹேச’ம்                                                            3

 

த்யானா வதூதாகில கர்மபந்தச்’

சிரம் சிதானந்த நிமக்ன சேத:

ஷடக்ஷர ந்யாஸ ஸமாஹிதாத்மா

சை’வேன குர்யாத் கவசேன ரக்ஷாம்                                                            4

 

மாம் பாது தேவோ(அ)கில தேவதாத்மா

ஸம்ஸாரகூபே பதிதம் கபீரே

தந்நாம திவ்யம் வரமந்த்ரமூலம்

துனோது மே ஸர்வமகம் ஹ்ருதிஸ்தம்                                                         5

 

ஸர்வத்ர மாம் ரக்ஷது விச்’வமூர்த்திர்

ஜ்யோதிர்மயானந்த கனச் சிதாத்மா

அணோரணீயா னுருச’க்தி ரேக:

ஸ ஈச்’வர: பாது பயாதசே’ஷாத்                                                                      6

யோ பூஸ்வரூபேண பிபர்தி விச்’வம்

பாயாத்ஸ பூமேர்கிரிசோ’(அ)ஷ்டமூர்த்தி:

யோ(அ)பாம் ஸ்வரூபேண ந்ருணாம் கரோதி

ஸஞ்ஜீவனம் ஸோ(அ)வது மாம் ஜலேப்ய:                                       7

 

கல்பாவஸானே புவனானி தக்த்வா

ஸர்வாணி யோ ந்ருத்யதி பூரிலீல:

ஸ காலருத்ரோ (அ)வது மாம் தவாக்னே:

வாத்யாதி பீதே ரகிலாச்ச தாபாத்                                                                 8

 

ப்ரதீப்தவித்யுத் கனகாவபாஸோ

வித்யா வராபீதி குடார பாணி:

சதுர்முகஸ் தத்புருஷஸ் த்ரி நேத்ர:

ப்ராச்’யாம் ஸ்திதோ ரக்ஷது மாமஜஸ்ரம்                                                    9

 

குடார கேடாங்குச’ பாச’ சூ’ல

கபால மாலாக் நி கணான் ததான:

சதுர்முகோ நீலருசிஸ் த்ரி நேத்ர:

பாயாதகோரோ திசி’ தக்ஷிணஸ்யாம்                                                         10

 

குந்தேந்து ச’ங்க ஸ்படிகாவபாஸோ

வேதாக்ஷமாலா வரதாபயாங்க:

த்ர்யக்ஷச்’ சதுர்வக்த்ர உருப்ரபாவ:

ஸத்யோ (அ)திஜாதோ (அ)வதுமாம் ப்ரதீச்’யாம்                                      11

 

வராக்ஷமாலாபய டங்கஹஸ்த:

ஸரோஜ கிஞ்ஜல்க ஸமானவர்ண:

த்ரிலோசனச்’சாரு சதுர்முகோமாம்

பாயா துதீச்’யாம் திசி;வாமதேவ:                                                                   12

 

வேதாபயேஷ்டாங்குச’ டங்க பாச’

கபாலடக்காக்ஷரசூலபாணி:

ஸிதத்யுதி: பஞ்சமுகோ (அ)வதான்மாம்

ஈசான ஊர்த்வம் பரமப்ரகாச:                                                                         13

 

மூர்தான மவ்யான் மம சந்த்ரமௌளி:

ஃபாலம் மமாவ்யாதத ஃபால நேத்ர:

நேத்ரே மமாவ்யாத்பக நேத்ர ஹாரீ

நாஸாம் ஸதா ரக்ஷது விச்’வ நாத:                                                                 14

 

பாயாத் ச்’ருதீ மே ச்’ருதிகீத கீர்தி:

கபோல மவ்யாத் ஸததம் கபாலீ

வக்த்ரம் ஸதா ரக்ஷது பஞ்சவக்த்ரோ

ஜிஹ்வாம் ஸதா ரக்ஷது வேதஜிஹ்வ:                                                           15

 

கண்டம் கிரீசோ(அ)வது நீலகண்ட:

பாணித்வயம் பாது பிநாகபாணி:

தோர்மூலமவ்யான் மம தர்மபாஹுர்

வக்ஷஸ்தலம் தக்ஷமகாந்தகோ(அ)வ்யாத்                                                   16

 

மமோதரம் பாது கிரீந்த்ர தன்வா

மத்யம் மமாவ்யான் மதனாந்தகாரீ

ஹேரம்பதாதோ மம பாது நாபிம்

பாயாத் கடிம் தூர்ஜடிரீச்’வரோ மே                                                               17

 

ஸ்மராரிரவ்யான் மம குஹ்யதேசம் ப்ருஷ்டம் ஸதா ரக்ஷது பார்வதீச:

ஊருத்வயம் பாது குபேரமித்ரோ ஜானுத்வயம் மேஜகதீஸ்வரோ(அ)வ்யாத்

ஜங்காயுகம் புங்கவகேதுரவ்யாத் பாதௌ மமாவ்யாத் ஸுரவந்த்ய பாத: 18

 

மஹேச்’வர பாது தினாதியாமே

மாம் மத்யயாமே (அ)வது வாமதேவ:

த்ரிலோசன: பாது த்ருதீயயாமே

வ்ருஷத்வஜ: பாது தினாந்த்யயாமே                                                              19

 

பாயாந் நிசா’தௌ ச’சி’சே’கரோமாம்

கங்காதரோ ரக்ஷது மாம் நிசீ’தே

கௌரீபதி: பாது நிசா’வஸானே

ம்ருத்யுஞ்ஜயோ ரக்ஷது ஸர்வ காலம்                                                            20

 

அந்த:ஸ்திதம் ரக்ஷது ச’ங்கரோமாம்

ஸ்தாணு ஸ்ஸதா பாது பஹி ஸ்திதம்மாம்

ததந்தரே பாது பதி: பசூனாம்:

ஸதாசி’வோ ரக்ஷது மாம் ஸமந்தாத்                                                 21

 

திஷ்டந்த மவ்யாத் புவனைக நாத:

பாயாத் வ்ரஜந்தம் ப்ரமதாதி நாத:

வேதாந்த வேத்யோ(அ)வதுமாம் நிஷண்ணம்

மாமவ்யய: பாது சி’வ: ச’யானம்                                                                      22

 

மார்கேஷு மாம் ரக்ஷது நீலகண்ட:

சை’லாதி துர்கேஷு புரத்ரயாரி:

அரண்யவாஸாதி மஹாப்ரவாஸே

பாயான் ம்ருக வ்யாத உதாரச’க்தி:                                                               23

 

கல்பாந்தகாலோக்ரபடு ப்ரகோப

ஸ்புடாட்டஹாஸோச்சலி தாண்ட கோச:

கோராரி ஸேனார்ணவ துர்நிவார

மஹாபயாத் ரக்ஷது வீரபத்ர:                                                                           24

 

பத்த்யச்’வ மாதங்க கடாவரூதி நீ

ஸஹஸ்ர லக்ஷா யுதகோடி பீஷணம்

அக்ஷௌஹிணீனாம் ச’தமாததாயினாம்

சி’ந்த்யான் ம்ருடோ கோர குடார தாரயா                                                  25

 

நிஹந்து தஸ்யூன் ப்ரலயானலார்சி:

ஜ்வலத் த்ரிசூ’லம் த்ரிபுராந்தகஸ்ய

சா’ர்தூல ஸிம்ஹர்க்ஷ வ்ருகாதி ஹிம்ஸ்ரான்

ஸந்த்ராஸயத்வீச’ தனு பினாக:                                                                      26

 

து:ஸ்வப்ன து:ச’குன துர்கதி தௌர்மனஸ்ய

துர்பிக்ஷ துர்வ்யஸன துஸ்ஸஹ துர்யசா’ம்ஸி

உத்பாதா தாப விஷபீதி மஸத்க்ராஹார்த்திம்

வ்யாதீம்ச்’ச நாச’யது மே ஜகதாமதீச:                                                           27

 

ஓம் நமோ பகவதே ஸதாசி’வாய, ஸகலதத்வாத்மகாய, ஸர்வமந்த்ர ஸ்வரூபாய, ஸர்வயந்த்ராதிஷ்டிதாய, ஸர்வதந்த்ர ஸ்வரூபாய, ஸர்வதத்வ விதூராய, ப்ரஹ்ம ருத்வாதாரிணே, நீலகண்டாய, பார்வதீ மனோஹர ப்ரியாய, ஸோமஸூர்யாக்னி லோசனாய, பஸ்மோத்தூளித விக்ரஹாய, மஹாமணி முகுட தாரணாய, மாணிக்யபூஷணாய, ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி ப்ரளயகால ரௌத்ராவதாராய, தக்ஷாத்வர த்வம்ஸகாய, மஹாகால பேதனாய, மூலாதாரைக நிலயாய,

 

தத்வாதீதாய, கங்காதராய, ஸர்வதேவாதி தேவாய, ஷடாச்’ரயாய, வேதாந்த ஸாராய, த்ரிவர்க ஸாதனாய, அனந்தகோடி ப்ரஹ்மாண்ட நாயகாய, அனந்த, வாஸுகி, தக்ஷக, கார்கோடக, ச’ங்ககுலிக, பத்ம மஹாபத்மேதி, அஷ்டமஹாநாக குலபூஷணாய, ப்ரணவஸ்வரூபாய, சிதாகாசா’ய, ஆகாச’ திக்ஸ்வரூபாய, க்ரஹ நக்ஷத்ரமாலினே,

 

ஸகலாய, கலங்க ரஹிதாய, ஸகலலோகைக கர்த்ரே, ஸகலலோகைக பர்த்ரே, ஸகல லோகைக ஸம்ஹர்த்ரே, ஸகலலோகைக குரவே, ஸகலலோகைக ஸாக்ஷிணே, ஸகல நிகமகுஹ்யாய, ஸகல வேதாந்த பாரகாய, ஸகலலோகைக வரப்ரதாய, ஸகல லோகைக ச’ங்கராய, ஸகலதுரிதார்த்தி பஞ்ஜனாய, ஸகலஜகதபயங்கராய,

 

ச’சா’ங்கசே’கராய, சா’ச்’வத நிஜாவாஸாய, நிராகாராய, நிராபாஸாய, நிராமயாய, நிர்மலாய, நிர்லோபாய, நிர்மதாய, நிச்’சிந்தாய, நிரஹங்காராய, நிரங்குசா’ய, நிஷ்கலங்காய, நிர்குணாய, நிஷ்காமாய, நிருபப்லவாய, நிரவத்யாய, நிரந்தராய, நிஷ்காரணாய, நிராந்தகாய, நிஷ்ப்ரபஞ்ஜாய, நிஸ்ஸங்காய, நிர்த்வந்த்வாய, நிராதாராய,

 

நீராகாய, நிஷ்க்ரோதாய, நிர்மலாய, நிர்லோபாய, நிஷ்பாபாய, நிர்ப்பயாய, நிர்விகல்பாய,  நிர்ப்பேதாய, நிஷ்க்ரியாய, நிஸ்துலாய, நிஸ்ஸம்ச’யாய, நிரஞ்ஜனாய, நிருபமவிபவாய, நித்யசு’த்தபுத்த பரிபூர்ண ஸச்’சி’தா நந்தாத்வயாய, பரமசா’ந்தஸ்வரூபாய, பரமசா’ந்தப்ரகாசா’ய, தேஜோரூபாய, தேஜோமயாய, தேஜோ(அ)திபதயே, ஜய, ஜய, ருத்ர, மஹாருத்ர, மஹாரௌத்ர, பத்ராவதார, மஹாபைரவ, காலபைரவ, கல்பாந்தபைரவ,

 

கபாலமாலாதர, கட்வாங்க சர்மகட்கதர, பாசா’ங்குச’ டமரு த்ரிசூ’ல, சாப பாண கதா ச’க்தி பிண்டிபால, தோமரமுஸல, புசுண்டி முத்கர பாச’ பரிகசு’ண்டி ச’தக்னி  சக்ராத்யாயுத பீஷணாகார, ஸஹஸ்ரமுக, தம்ஷ்ட்ராகரால வதந, விகடாட்டஹாஸ விஸ்பாரித ப்ரஹ்மாண்ட மண்டல, நாகேந்த்ர குண்டல, நாகேந்த்ரஹார, நாகேந்த்ரவலய, நாகேந்த்ர சர்மதர, நாகேந்த்ர நிகேதன ம்ருத்யுஞ்ஜய, த்ர்யம்பக, த்ரிபுராந்தக,

 

விச்’வரூப, விரூபாக்ஷ, விச்’வேச்’வர வ்ருஷபவாஹன, விஷவிபூஷண, விச்’வதோமுக, ஸர்வதோமுகமாம் ரக்ஷரக்ஷமாம், ஜ்வல, ஜ்வல, ப்ரஜ்வல, ப்ரஜ்வல, மஹாம்ருத்யுபயம் ச’மய, ச’மய, அபம்ருத்யுபயம் நாச’ய, நாச’ய, ரோகபயம் உத்ஸாத்யோத்ஸாதய, விஷஸர்ப்பபயம் ச’மய, ச’மய, சோராந் மாரய, மாரய, மம சத்ரூந் உச்சாடயோச்சாடயோ,

 

த்ரிசூ’லேந விதாரய, விதாரய, குடாரேண பிந்தி, பிந்தி, கட்கேந சிந்தி சிந்தி, கட்வாங்கே ந விபோதய விபோதய மம பாபம் சோ’தய சோ’தய, முஸலேன நிஷ்பேஷய நிஷ்பேஷய, பாணை: ஸந்தாடய, ஸந்தாடய, யக்ஷரக்ஷாம்ஸி பீஷய பீஷய அசேஷ பூதானி வித்ராவய, வித்ராவய, கூஷ்மாண்டபூதவேதால மாரீகண ப்ரஹ்மராக்ஷஸ கணா ந் ஸந்த்ராஸய ஸந்த்ராஸய,

 

மாமபயம் குருகுரு, வித்ரஸ்த்தம் மாமாச்’வாஸய ஆச்’வாஸய, நரகபயாந்மாம் உத்தர உத்தர, அம்ருதகடாக்ஷவீக்ஷணேநமாம் ஆலோகய ஆலோகய, ஸஞ்ஜீவய ஸஞ்ஜீவய, க்ஷுத்ருஷ்ணார்த்தம் மாமாப்யாய ஆப்யாய, து:க்காதுரம் மாம் ஆநந்தய ஆநந்தய, சி’வகவசேனமாம் ஆச்சாதய ஆச்சாதய, ஹர ஹர, ம்ருத்ய்ஞ்ஜய, த்ர்யம்பக, ஸதாசி’வ, பரமசி’வ நமஸ்தே நமஸ்தே நம:

 

அங்கந்யாஸம்:

ஓம் ஹ்ருதயாய நம: நம் சி’ரசே ஸ்வாஹா

மம் சி’காயை வஷட் சி’ம் கவசாய ஹும்

வாம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் யம் அஸ்த்ராயஃபட்

பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக்விமோக:

 

ஃபலஸ்ருதி

ருஷப உவாச—

இத்யேதத் பரமம் சை’வம் கவசம் வ்யாஹ்ருதயம் மயா

ஸர்வ பாதா ப்ரச’மனம் ரஹஸ்யம் ஸர்வதேஹினாம் 1

 

ய: ஸதா தாரயேந்மர்த்ய: சை’வம் கவசம் உத்தமம்

ந தஸ்ய ஜாயதே க்வாபி பயம் ச’ம்போ அனுக்ரஹாத் 2

 

க்ஷீணாயு: ப்ராப்த ம்ருத்யுர்வா மஹாரோகஹதோ(அ)பி வா

ஸத்ய:ஸுகம் அவாப்னோதி தீர்கமாயுச்’ச விந்ததி 3

 

ஸர்வதாரித்ர்ய ச’மனம் ஸௌமாங்கள்ய விவர்தனம்

யோ தத்தே கவசம் சை’வம் ஸ தேவைரபி பூஜ்யதே 4

 

மஹாபாதகஸங்காதை: முச்’யதே சோபபாதகை:

தேஹாந்தே முக்திம் ஆப்னோதி சி’வவர்மானுபாவத: 5

 

த்வமபி ச்’ரத்தயா வத்ஸ சை’வம் கவசமுத்தமம்

தாரயஸ்வ மயா தத்தம ஸத்ய:ச்’ரேயோஹ்யவாப்ஸ்யஸி  6

 

ஸ்ரீ சூத உவாச:

இத்யுக்த்வா ருஷபோ யோகீ தஸ்மை பார்திவ ஸூனவே

ததௌ சங்கம் மஹாராவம் கட்கம் வ அரிநிஷூதனம் 7

 

புனச்’ச பஸ்ம ஸம்மந்தர்ய ததங்கம் பரிதோ(அ)ஸ்ப்ருச’த்

கஜானாம் ஷட் ஸஹஸ்ரஸ்ய த்விகுணஸ்ய பலம் ததௌ 8

 

பஸ்ம ப்ரபாவாத் ஸம்ப்ராப்த பலைச்’வர்ய த்ருதி: ஸ்ம்ருதி:

ஸ ராஜபுத்ர சு’சு’பே ச’ரதர்க இவ ச்’ரியா 9

 

தமாஹ ப்ராஞ்ஜலிம் பூய: ஸ யோகீ ந்ருபநந்தனம்

ஏஷகட்கோ மயா தத்த: தபோமந்த்ராநுபாவித: 10

 

சி’ததாரமிமம் கட்கம் யஸ்மை தர்ச’யஸி ஸ்ஃபுடம்

ஸ ஸத்யோ ம்ரியதே ச’த்ருஸாக்ஷான் ம்ருத்யுரபி ஸ்வயம் 11

 

அஸ்ய ச’ங்கஸ்ய நிர்ஹாதம் யே ச்’ருண்வந்தி தவாஹிதா

தே மூர்ச்சிதா: பதிஷ்யந்தி ந்யஸ்த ச’ஸ்த்ரா விசேதனா: 12

 

கட்கச’ங்காவிமௌ திவ்யௌ பரஸைன்ய விநாச’கௌ

ஆத்மஸைன்யே ஸ்வபக்ஷாணாம் சௌ’ர்ய தேஜோவிவர்தனௌ  13

 

ஏதயோச்’ச ப்ரபாவேன சை’வேன கவசேனச

திவிஷட்ஸஹஸ்ர நாகானாம் பலேன மஹதாபி ச 14

 

பஸ்மதாரண ஸாமர்த்யாத் ச’த்ருஸைன்யம் விஜேஷ்யஸி

ப்ராப்ய ஸிம்ஹாஸனம் பித்ர்யம் கோப்தாஸி ப்ருதிவீமிமாம் 15

 

இதி பத்ராயுஷம் ஸம்யக் அநுசா’ஸ்ய ஸமாத்ருகம்

தாப்யாம் ஸம்பூஜித ஸோ(அ)தயாகீ ஸ்வரைகதிர்யயௌ  16

 

இதி ஸ்ரீஸ்காந்த மஹாபுராணே ப்ரஹ்மோத்தரகண்டே

சி’வகவச ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ண:

 

 

ஜ்வரஹரமந்த்ரம்

 

த்ரிசி’ர உவாச:

 

த்ரிபாத்பஸ்மப்ரஹரண த்ரிசி’ரோரக்தலோசன:

ஸமேப்ரீத ஸுகம் தத்யாத் ஸர்வாமயபதி ஜ்வர:  1

ஜ்வரம் ச ஜ்வரஸாரம் ச ஆப்யதிஸாரஜ்வரம் ஹர

ஸந்நிபாதஜ்வரம் ம்ருத்யுஜ்வரம் நாச’ய நாச’ய     2

கௌபேரம் தே முகம் ராத்ரௌ ரௌத்ரம் ஸௌம்யம் முகம் திவா

ஜ்வரம் ம்ருத்யுபயம் கோரம் ஜ்வரம் நாச’ய மே ஜ்வர:   3

 

ஜ்வர உவாச:

 

நமாமி த்வானந்தச’க்திம் பரேசம்

ஸர்வாத்மானம் கேவலம் ஜ்ஞப்திமாத்ரம்

விச்’வோத்பத்திஸ்தான ஸம்ரோத ஹேதும்

யத்தத் ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மலிங்கம் ப்ரசா’ந்தம்    4

 

காலோதைவம் கர்மஜீவ: ஸ்வபாவோ:

த்ரவ்யம் க்ஷேத்ரம் ப்ராண ஆத்மா விகார:

தத்ஸங்காதோ பீஜரோஹ ப்ராவாஹ:

த்வன் மாயைஷாதந்நிஷேதம் ப்ரபத்யே     5

 

நானாபாவைர்லீலயேவ உபபன்னை:

தேவான் ஸாதூன் லோக ஸேதுன் பிபர்ஷி

ஹம்ஸ்யுன்மார்கான் ஹிம்ஸய வர்தமானான்

ஜன்மைதத்தே பாரஹாராய பூமே:    6

 

தப்தோஹம் தே தேஜஸா துஸ்ஸஹேன

சா’ந்தோக்ரேனா த்யுல்பணேன ஜ்வரேண

தாவத்தாபோ தேஹினாம் தங்க்ரிமூலம் நோ

ஸேவேரன் யாவதாசா’நுபத்தா:    7

 

ஸ்ரீ பகவானுவாச:

 

த்ரிசி’ரஸ்தே ப்ரஸன்னோ(அ)ஸ்மி

வ்யேத்து தே மஜ்வராத்பயம்

யோநௌ ஸ்மரதி ஸம்வாதம் தஸ்ய த்வத்ர பவேத்பயனம்

இத்யுக்தோ (அ)ச்யுதமானஸ்ய கதோ மாஹேச்’வரோ ஜ்வர:

 

ஜ்வரகாயத்ரீ:

 

பஸ்மாயுதாய வித்மஹே ரக்த நேத்ராய தீமஹி

தந்நோ ஜ்வர: ப்ரசோதயாத்

 

ஜ்வர ராஜாய வித்மஹே த்ரிசிரஸ்காய தீமஹி

தந்நோ ஜ்வர: ப்ரசோதயாத்

 

ஜ்வாலாமாலாய வித்மஹே வஜ்ரதம்ஷ்ட்ராய தீமஹி

தந்நோ ஜ்வர: ப்ரசோதயாத்

 

க்ஷமா ப்ரார்த்தனை

யதக்ஷரபத ப்ரஷ்டம் மாத்ராஹீனம் து யத் பவேத்

தத் ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ மஹேச்’வர நமோஸ்துதே

விஸர்கபிந்து மாத்ராணி பதபாதாக்ஷராணி ச

ந்யூனானி ச அதிரிக்தானி க்ஷமஸ்வ ஜகதீச்’வர

அந்யதா ச’ரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ச’ரணம் மம

தஸ்மாத் காருண்ய பாவேன ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேச்’வர

காயேன வாசா மனஸேந்த்ரியைர்வா புத்யாத்மனா வா

ப்ரக்ருதே ஸ்வபாவாத்

கரோமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்மை

நாராயணாயேதி ஸமர்ப்பயாமி

இதி ஜ்வரஹர ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

 

மங்கலம்

வாகர்தாவிவ ஸம்ப்ருக்தௌ வாகர்த ப்ரதிபத்தயே- ஜகத பிதரௌ வந்தே பார்வதீ பரமேச்’வரௌ

நமசிவாப்யாம் நவயௌவநாப்யாம் பரஸ்பராச்’லிஷ்ட வபுர்தராப்யாம் நாகேந்த்ரகன்யா வ்ருஷகேத நாப்யாம்- நமோ நம ச’ங்கர பார்வதீப்யாம் – ஓம் நம:சிவாய சிவாயை நம: -ஓம்.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.